Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Prawne i podatkowe aspekty działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych / Polska Strefa Inwestycji (SSE / PSI)

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

 

– Koszty kwalifikowane i ich dyskontowanie
– ustalanie dochodu zwolnionego
– rozliczanie pomocy publicznej
– zmiany wprowadzone przez tzw. Tarczę Antykryzysową 4.0 (COVID-19)

 

W związku ze spadkiem atrakcyjności inwestycyjnej SSE (z uwagi na zbliżający się w koniec tego programu pomocowego, co nastąpi w 2026 r.) uchwalona została (w 2018 r.) ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji (tzw. Polska Strefa Inwestycji – PSI), która zastąpiła dotychczasowe regulacje strefowe. Nowy instrument udzielania pomocy regionalnej dla inwestycji (Decyzja o wsparciu) funkcjonuje na analogicznych do regulacji SSE zasadach (Zezwolenie), dlatego możliwa jest łączna prezentacja obu programów w trakcie tego samego szkolenia, ze wskazaniem na istniejące pomiędzy nimi różnice.
Podczas szkolenia omawiane będą aktualnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące SSE / PSI w świetle ich praktycznego zastosowania (interpretacje podatkowe, orzeczenia WSA / NSA, doświadczenie zawodowe trenera) z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji wprowadzonej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0 (obowiązują od dnia 24 czerwca 2020 r.).
Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z ustalaniem wysokości kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą publiczną, zasad ich dyskontowania oraz ustalania (w oparciu o przysługująca danemu inwestorowi tzw. maksymalną intensywność pomocy publicznej) limitu pomocy publicznej, możliwej do otrzymania w formie zwolnień z podatku dochodowego. Podczas szkolenia przedstawione zostaną również zasady ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania oraz rozliczania otrzymanej pomocy publicznej (w ramach wcześniej ustalonego limitu).

PROGRAM:

1. Omówienie zasad udzielania wsparcia w ramach PSI ze wskazaniem na różnice w stosunku do dotychczasowych regulacjami SSE
1.1 „Decyzja o wsparciu” jako nowa podstawa korzystania ze zwolnień w podatkach dochodowych PIT / CIT – zastąpiła dotychczasowe „Zezwolenie” na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE;
1.2. Nowe kryteria ilościowe i jakościowe, jakie musi spełniać inwestycja, aby otrzymać „Decyzję o wsparciu” (uzależnione od przeciętnej stopy bezrobocia w danym powiecie);
1.3. Nowe zasady ustalania maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla inwestycji objętych wsparciem, uzależnionej m.in. od przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja objęta wsparciem;
1.4. Okres ważności „decyzji o wsparciu” uzależniony od wielkości maksymalnej intensywności pomocy publicznej określonej dla danego regionu w tzw. mapie pomocy regionalnej na lata 2014-2010;
1.5. Wprowadzenie obowiązku rozdzielenia dochodów uzyskanych z działalności objętej dwoma lub więcej „decyzjami o wsparciu” jako warunku korzystania ze zwolnień podatkowych;
1.6. Wprowadzenie zasady rozdziału otrzymanej pomocy publicznej na poszczególne „decyzje o wsparciu” proporcjonalnie do udziału dochodu z danej „decyzji” do całości dochodu zwolnionego;
1.7. Kontrola realizacji warunków „decyzji o wsparciu” oraz skutki uchylenia oraz stwierdzenia wygaśnięcia „decyzji o wsparciu”;
1.8. Ustawy o PIT / CIT – zasady podziału „kosztów wspólnych” dla podatników posiadających dwie lub więcej „decyzji o wsparciu” lub też dwa lub więcej „zezwoleń” na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE;

2. Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną i ich dyskontowanie (SSE / PSI)
2.1. Kwalifikacja wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do kosztów kwalifikowanych inwestycji;
2.2. Moment poniesienia kosztu inwestycyjnego według zasady kasowej lub memoriałowej – odmienne stanowiska judykatury oraz Ministerstwa Finansów;
2.3. Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną ze względu na utworzenie nowych miejsc pracy;
2.4. Dyskontowanie wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych na dzień uzyskania Zezwolenia / Decyzji o wsparciu – prezentacja metodologii wyliczeń na rzeczywistych stanach faktycznych;
2.5. Maksymalna wielkość pomocy publicznej przysługująca inwestorom w zależności od miejsca lokalizacji inwestycji (regionu) oraz wielkości przedsiębiorstwa;
2.6. Ustalanie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej;
2.7. Łączenie pomocy publicznej na tę samą inwestycję oraz jej rozliczanie do wysokości maksymalnego pułapu pomocy przysługującego przedsiębiorcy;

3. Ustalanie dochodu bądź straty z działalności zwolnionej
3.1. Kwalifikacji przychodów ze sprzedaży wyrobów lub usług wytworzonych na terenie SSE / na terenie określonym w decyzji o wsparciu (PSI) – przedmiot działalności określony w treści zezwolenia wg PKWiU oraz aspekt terytorialny „wytworzenia”;
3.2. Kwalifikacja przychodów uzyskiwanych z tytułu usług świadczonych częściowo poza terenem SSE / poza terenem określonym w decyzji o wsparciu (PSI) – usługi kompleksowe, takie jak np. usługi transportowe, montażowe i instalacyjne, wdrożeniowe, serwisowe itp.;
3.3. Produkcja wyrobów lub świadczenie usług przy współudziale stałego zakładu położonego poza terenem SSE / poza terenem określonym w decyzji o wsparciu (PSI) – problematyka stosowania przepisów o cenach transferowych w SSE / PSI dla celów ustalenia wielkości dochodu zwolnionego;
3.4. Kwalifikacji przychodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży m.in. odpadów, toolingu, refakturowania usług obcych, sprzedaży „zestawów” zawierających zarówno wyrób strefowy / decyzyjny jak i towar handlowy itp.;
3.5. Kwalifikacja przychodów finansowych i operacyjnych m.in. odsetek (z lokat, cash-poolingu, pożyczek, rachunku podstawowego itp.), różnic kursowych (w zależności od metody rachunkowej lub podatkowej), premii pieniężnych i bonusów, sprzedaży środków trwałych, odszkodowań i kar umownych itp.;
3.6. Zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów (np. techniczny koszt wytworzenia wyrobu, cena nabycia towaru handlowego; koszt nabycia refakturowanych usług, nieumorzona wartość początkowa likwidowanego środka trwałego, wyszacowany koszty wytworzenia odpadów itp.);
3.7. Przyporządkowanie kosztów pośrednich (np. sprzedaży, w tym transportu) w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności;
3.8. Dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności;
3.9. Podział kosztów pośrednich wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP;

4. Ustalanie dochodu bądź straty w rozliczeniu rocznym
4.1 Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP);
4.2. Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą / dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach;
4.3. Prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8/8O oraz CIT-S (na przykładach);
4.4. Definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania);
4.5. Problem rozliczania pomocy publicznej w przypadku posiadania dwóch lub więcej zezwoleń / decyzji na prowadzenie działalności na terenie SSE / na terenie określonym w decyzji o wsparciu (PSI);

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26 listopada 2021 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl