Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

PROCEDURY KONTROLI PRZEZ GMINĘ REALIZACJI OBOWIĄZKÓW PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z ZAKRESU POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH. NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE GMINY Z ZAKRESU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W 2024R – PRZYKŁAD SPRAWOZDANIA DO WÓD POLSKICH I WIOŚ. NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁE – PRZYKŁAD SPRAWOZDANIA. ZASADY PRZEJMOWANIA PRZEZ GMINĘ OD DNIA 9 SIERPNIA 2023 R. OBOWIĄZKÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z ZAKRESU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.

Uwaga!!!: Materiały obejmują min.: wzór zawiadomienia o wszczęciu, wzór zawiadomienia o zakończeniu postępowania, wzór decyzji w sprawie przejęcia obowiązków od właścicieli nieruchomości; wzór zarządzenia w sprawie kontroli; wzór upoważnienia do kontroli; wzór protokołu z kontroli; wzór planu kontroli, wzór sprawozdania gminy, wzór sprawozdania przedsiębiorcy.

PROWADZĄCY:

Mirosław Krzyszczak

obecnie Partner zarządzający w Krzyszczak  Legal Kancelaria Prawna  Sp.k. specjalizującej się w obsłudze sektora gospodarki komunalnej, członek rad nadzorczych w spółkach komunalnych, konsultant krajowy Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor Komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora wodociągowego i kanalizacyjnego m.in. w Monitorze Prawniczym, Przeglądzie komunalnym, Gazecie Samorządu i Administracji, Wspólnocie; były członek Zespołu Prawnego Izby Gospodarczej Wodociagi Polskie.

PROGRAM:

 1. Nowe zasady prowadzenia kontroli przez gminę realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych;
 • opracowanie planu kontroli nieruchomości,
 • terminy i częstotliwość kontroli,
 • wzór upoważnienia do kontroli,
 • wezwanie do udzielenia wyjaśnień przez właściciela nieruchomości,
 • wzór protokołu kontroli,
 • tryb i zasady postępowania.
 1. Nowe obowiązki sprawozdawcze gminy z zakresu nieczystości ciekłych w 2024 r – przykład sprawozdania do wód polskich i wioś:
 • zakres przedmiotowy i termin złożenia sprawozdania,
 • źródła informacji dla celów sporządzenia sprawozdania
 • przykład sprawozdania do wioś i Wód polskich
 1. Nowe obowiązki sprawozdawcze podmiotów odbierających nieczystości ciekłe – przykład sprawozdania m.in:
 • zakres przedmiotowy i termin złożenia sprawozdania,
 • źródła informacji dla celów sporządzenia sprawozdania,
 • przykład sprawozdania.
 1. Przejmowanie przez gminę od dnia 9 sierpnia 2023 r. obowiązków od właścicieli nieruchomości którzy nie zawarli umów obowiązku odbioru nieczystości ciekłych m.in.:
 • podstawa prawna organizacji przejęcia obowiązku do dnia 9 sierpnia 2023 r.,
 • wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu przez gminę po stwierdzeniu nie zawarcia umowy przez właściciela nieruchomości,
 • prowadzenie i zakończenie postępowania dowodowego,
 • ustalenie wysokości opłaty, którą będzie ponosił właściciel nieruchomości po przejęciu przez gminę obowiązku,
 • terminy uiszczania opłat przez właściciela nieruchomości,
 • decyzja przejmująca od właściciela nieruchomości obowiązek,
 • decyzja przedłużająca przejęcie obowiązku przez gminę,
 • zakres stosowania przepisów Ordynacji podatkowej,
 • kto może w imieniu i na rzecz gminy realizować odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości dla których gmina przejęła obowiązek?
 1. Panel konsultacyjny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: tel. 22 299 00 34, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
11 sierpnia 2023 godz. 9.30-13.00

Godziny zajęć: 9.30-13.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
390 zł od każdej kolejnej osoby z Banku

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl