Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Prowadzenie dokumentacji z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu w praktyce Banków Spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Przygotowanie programu posiedzenia Walnego Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego oraz przygotowanie projektów dokumentów (sprawozdań) to zadanie Zarządu. Porządek obrad zależy od wielu czynników, takich jak np. wybory do Rady Nadzorczej albo ocena wtórna Rady, zatwierdzenie zmian w Statucie czy inne. Są też elementy stałe, takie jak samoocena regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej – zgodnie z zapisami Rekomendacji Z/8.9. Wszystkie te elementy wymagają odpowiedniego ujęcia w protokołach i sprawozdaniach organów statutowych.
Celem niniejszej sesji jest przeprowadzenie przeglądu regulaminów organów statutowych oraz opracowanie programu posiedzenia komitetu audytu, rady nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli, a także przygotowanie przykładów materiałów przedkładanych na te posiedzenia.

I. KORZYŚCI
1. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania programu posiedzenia Komitetu Audytu przed ZP, Rady Nadzorczej przed WZ/ZP oraz programu WZ/ZP, uwzględniającego wymagania nadzorcze, w tym ocenę odpowiedniości.
2. Uczestnik otrzyma przykład samooceny Regulaminu Rady Nadzorczej.
3. Uczestnik otrzyma przykład opinii Komitetu Audytu dotyczącej monitorowania rewizji finansowej oraz oceny sprawozdania finansowego.
4. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają w formie elektronicznej:
a) Materiały szkoleniowe w formie prezentacji,
b) Przykłady notatek z samooceny Regulaminu działania Rady Nadzorczej, z przeglądu regulaminów WZ/ZP czy Zebrań Grup Członkowskich,
c) Przykład programu posiedzenia Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu przez WZ/ZP,
d) Przykład programu ZP/WZ z uwzględnieniem wyborów do rady nadzorczej,
e) Przykład sprawozdania z działalności Komitetu Audytu,
f) Przykład sprawozdania Rady Nadzorczej
g) Przykład Regulaminu działania Komitetu Audytu, Polityki wyboru firmy audytorskiej,
h) Projekty regulaminów zebrań grup członkowskich, regulaminu WZ/ZP, Rady Nadzorczej, Regulaminu wyborów,
i) Przykład uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny niezależności Komitetu Audytu.
j) Przykłady zapisów w protokołach.

II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do członków Rady Nadzorczej, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetu Audytu, członków Zarządu, pracowników ds. organizacji, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
Poziom szkolenia: podstawowy w obszarze obsługi organów statutowych banku spółdzielczego.

PROWADZĄCY:

Renata Szostak

Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC) – dyplom Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie ryzyka, kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego. Obszary specjalizacji: zarządzanie ryzykiem bankowym, audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem braku zgodności (Compliance), zatrudnienie na Stanowisku ds. zgodności oraz na stanowisku kontroli wewnętrznej w bankach spółdzielczych. Wieloletni praktyk bankowy (Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA), Bank Polskiej Spółdzielczości (wcześniej GBPZ S.A. we Wrocławiu), banki spółdzielcze. Aktualnie zatrudniona w banku spółdzielczym na Stanowisku ds. zgodności, funkcji kontroli oraz IOD. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach w zakresie szkolenia pracowników KNF (min. zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych) oraz Szkoły Bankowej w Sandomierzu. Trener z zakresu zarządzania ryzykiem bankowym oraz z zakresu kontroli wewnętrznej (w tym ryzyka braku zgodności i audytu wewnętrznego), ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów bankowych. Współautorka książki pt.: Rada nadzorcza w banku spółdzielczym. Absolwentka Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie Compliance i kontrola wewnętrzna. Doktorantka w Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Certyfikowany Oficer Compliance.

PROGRAM:

1. Przegląd Regulaminów:
a. Walnego Zgromadzenia,
b. Zebrania Przedstawicieli,
c. Zebrań Grup Członkowskich,
d. Rady Nadzorczej – samoocena,
e. Komitetu Audytu,
f. Wyborów do Rady Nadzorczej.
2. Zadania ZP/WZ – program ZP / WZ, z uwzględnieniem wymogów Rekomendacji Z,
3. Uwzględnienie w porządku obrad ZP/WZ wyborów do Rady Nadzorczej – sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości
4. Program posiedzenia Rady Nadzorczej przed ZP / WZ.
5. Ocena niezależności Komitetu Audytu – zapisy w protokole.
6. Zadania Rady Nadzorczej wymagające opinii Komitetu Audytu – program posiedzenia Komitetu Audytu.
7. Ocena Zasad ładu korporacyjnego
8. Ocena stosowania Polityki wynagradzania.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku.
10. Sprawozdanie z działania rady nadzorczej.
11. Zapisy w protokołach, programy, uchwały podmiotów oceniających itp.,
12. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
21 marca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl