Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Przedawnienie roszczeń bankowych, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego. Ograniczenie ryzyka związanego z możliwością przedawnienia roszczeń bankowych w praktyce BS

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Upływ czas może mieć i często ma istotne znaczenie dla interesów wierzyciela i możliwości ich przymusowej realizacji. W tym zakresie najważniejsza jest instytucja przedawnienia i terminów zawitych. Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 roku zostały istotnie zmodyfikowane przepisy o przedawnieniu, w tym nastąpiło skrócenie niektórych okresów przedawnienia. Ustawa ta zawiera przepisy przejściowe regulujące jej wpływ na już rozpoczęty bieg okresu przedawnienia. Przedawnienie nabiera szczególnego znaczenia w relacjach z konsumentami, gdyż jest ono uwzględniane przez sądy z urzędu.

Praktyka prawnicza prowadzącego szkolenie wskazuje na występowanie szeregu błędów po stronie wierzycieli bankowych, które skutkują przedawnienia ich roszczeń, a w związku z tym utratą możliwości odzyskania wierzytelności. Błędy te występują na różnych etapach życia wierzytelności. Instytucja przedawnienia posiada bogate orzecznictwo sądowe, którego poznanie pozwala na uniknięcie tych błędów.

Szkolenie oparte będzie na przykładach z praktyki prawniczej prowadzącego oraz sprawach sądowych, rozpatrujących najbardziej istotne zagadnienia z zakresu przedawnienia roszczeń bankowych.

Ze szkolenia uczestnik dowie się:
1. Kiedy zaczyna biec termin przedawnienia i ile wynosi dla poszczególnych roszczeń,
2. Jak liczyć termin przedawnienia, w szczególności rozpoczęty przed wejściem w życie nowelizacji,
3. Jakie czynności powodują przerwanie biegu terminu przedawnienia,
4. Jakie najczęściej błędy popełniają wierzyciele bankowi i jak się ich ustrzec,
5. Co zrobić jeżeli doszło do przedawnienia roszczenia.

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom kompleksowej wiedzy o przedawnieniach oraz terminach zawitych, w zakresie niezbędnym w działalności bankowej i w zakresie roszczeń powstałych w ramach tej działalności. Wiedza ta ma ograniczyć ryzyko nastąpienia przedawnienia, a także zapobiec negatywnym skutkom jego wystąpienia.

PROGRAM:

1. Pojęcie przedawnienie roszczeń i jego skutki prawne
2. Przedawnienie a termin zawity
3. Ogólne omówienie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw i przepisów międzyczasowych
4. Terminy przedawnienia poszczególnych roszczeń bankowych
1. Roszczenia z umów kredytowych
2. Roszczenia z umów depozytowych
3. Roszczenia odsetkowe oraz o inne należności uboczne
4. Roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem albo ugodą sądową
5. Roszczenia wekslowe przeciwko wystawcy weksla i pozostałym dłużnikom wekslowym, uzupełnienia weksla po upływie terminu przedawnienia roszczenia podstawowego
5. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia, w tym skutki uznania długu po upływie terminu przedawnienia
6. Dobrowolna i przymusowa spłata długu przedawnionego
7. Nieuwzględnienie upływu terminu przedawnienia roszczenia wobec konsumentów
8. Badanie upływu terminu przedawnienia przez sądy i organy egzekucyjne
9. Początek biegu terminu przedawnienia
10. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia
11. Przerwanie biegu terminu przedawnienia i jego skutki
1. Przerwanie biegu terminu przedawnienia poprzez czynność wierzyciela
2. Śmierć dłużnika a bieg terminu przedawnienia
3. Przerwanie biegu terminu przedawnienia poprzez uznanie roszczenia
4. Przerwanie biegu terminu przedawnienia poprzez wszczęcie mediacji
12. Wpływ zawarcia umowy ugody/ restrukturyzacji na przedawnienie, zakaz przedłużenia terminu przedawnienia,
13. Przedawnienie względem osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych
14. Przedawnienie długu zabezpieczonego rzeczowo
15. Wpływ ogłoszenia upadłości na bieg terminu przedawnienia
16. Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na bieg terminu przedawnienia
17. Czynności windykacyjne po upływie terminu przedawnienia
18. Pytania uczestników szkolenia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
21 lutego 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl