Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Przedawnienie roszczeń – vademecum pracownika Banku Spółdzielczego.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia: Funkcjonowanie w prawie polskim instytucji przedawnienia roszczenia powoduje, że bank jako wierzyciel ma ograniczony czas na skuteczne dochodzenie swoich należności od dłużników- klientów. Celem szkolenia jest omówienie zasad i terminów przedawniania się należności z tytułu różnych rodzajów umów bankowych i związanych z tym ryzyk oraz zapoznanie się z zasadami przerywania biegu przedawnienia i odróżniania wygaśnięcia prawa dochodzenia należności od przedawnienia.
Uczestnicy szkolenia nauczą się praktycznie obliczać terminy przedawnienia roszczeń z tytułu umów depozytowych i kredytowych i prawidłowo żądać spłaty zobowiązań od klientów banku i osób zabezpieczających spłatę należności. Dowiedzą się także, jak prawidłowo odpowiadać na zawarte w reklamacjach klientów niezasadne zarzuty dotyczące przedawnienia roszczeń banku.
Dla kogo – zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, prawnicy, audytorzy i pracownicy kontroli, pracownicy rozpatrujący reklamacje, pracownicy obsługujący umowy bankowe i windykację.

PROGRAM:

I. Pojęcie przedawnienie roszczenia:
1. Na czym polega przedawnienie roszczenia?
2. Czy każde roszczenie ulega przedawnieniu?
3. Czy terminy przedawnienia można umownie zmieniać?
4. Skutki prawne przedawnienia roszczenia.
5. Przedawnienie a wygaśnięcie roszczenia – różne skutki prawne- na przykładzie zgłoszenia nieautoryzowanych transakcji płatniczych, sankcji kredytu darmowego i odstąpienia konsumenta od umowy kredytowej.
II. Możliwe działania banku po podniesieniu przez dłużnika zarzutu przedawnienia roszczenia:
1. Co to znaczy podnieść zarzut przedawnienia roszczenia:
a) kto może to zrobić?
b) w jakiej formie musi to nastąpić?
2. Czy można wezwać dłużnika do zapłaty po podniesieniu zarzutu przedawnienia?:
a) orzecznictwo UOKiK;
b) rola rejestrów bankowych.
3. Czy i kiedy można pozwać dłużnika do sądu mimo upływu terminu przedawnienia?
4. Wyjątki dotyczące konsumentów.
III. Terminy przedawnienia roszczeń banku wobec klientów:
1. Terminy przedawnienia wobec poszczególnych grup klientów:
a) wobec klientów prowadzących działalność gospodarczą,
b) wobec rolników,
c) wobec konsumentów,
d) wobec jednostek samorządu terytorialnego.
2. Terminy przedawnienia z tytułu poszczególnych czynności bankowych:
a) umowy kredytu i kredytu hipotecznego,
b) umowy kredytu w rachunku,
c) umowy poręczenia,
d) zobowiązania wekslowego,
e) poręczenia wekslowego,
f) należności zabezpieczonych hipoteką,
g) należności zabezpieczonych zastawem rejestrowym,
h) umowy rachunku,
i) należności ubocznych od umowy rachunku (opłat, odsetek),
j) umowy rachunku po śmierci posiadacza.
3. Terminy przedawnienia należności wynikających z:
a) wyroków sądowych,
b) ugód zawartych przed mediatorem i pozasądowym organem rozjemczym np. Sądem Polubownym przy KNF, Rzecznikiem Finansowym, Arbitrem Bankowym przy ZBP.
IV. Terminy przedawnienia roszczeń klientów wobec banku:
1. Terminy przedawnienia dla poszczególnych grup klientów:
e) klientów prowadzących działalność gospodarczą,
f) rolników,
g) konsumentów,
h) jednostek samorządu terytorialnego.
2. Przedawnienie roszczeń konsumentów wynikające z ustaw szczególnych.
V. Praktyczne obliczanie terminów przedawnienia – liczne przykłady.
VI. Wpływ poszczególnych postępowań sądowych na bieg terminów przedawnienia roszczeń banku:
1. Postępowania spadkowe – projektowane zmiany prawa,
2. Postępowanie upadłościowe – wpływ zgłoszenia wierzytelności na przedawnienie.
VII. Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia:
1. Przyczyny i okres zawieszenia biegu przedawnienia.
2. Przerwanie biegu przedawnienia:
a) co to jest uznanie długu?
b) forma i treść uznania długu – prawidłowe zapisy,
c) czy spłata zadłużenia przerywa bieg przedawnienia?
d) czy ugoda restrukturyzacyjna zawsze przerywa bieg przedawnienia?
e) co to znaczy „dochodzenie roszczenia”, które przerywa bieg przedawnienia?
f) jak liczyć bieg terminu przedawnienia po przerwie?
VIII. Czy ulegają przedawnieniu zarzuty dotyczące:
a) nieważności bądź pozorności umowy bankowej (art. 83 kc),
b) zarzuty związane z naruszeniem RODO?
c) zarzuty związane z naruszeniem tajemnicy bankowej?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
25 maja 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl