Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykami istotnymi w praktyce banków spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Zgodnie z Systemem Informacji Zarządczej banki mają obowiązek przeprowadzania okresowego przeglądu zarządczego procedur obejmujących zarządzanie ryzykami istotnymi oraz adekwatnością kapitałową. Coraz więcej przepisów zewnętrznych wymaga przeprowadzania takich przeglądów.

Celem niniejszego szkolenia jest zebranie w całość procesu przeglądów zarządczych procedur zarządzania ryzykiem istotnym oraz adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczym oraz wspólne przygotowanie notatek z ww. przeglądów.

 

 1. KORZYŚCI
 1. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona identyfikacja zmian przepisów zewnętrznych wymagających wprowadzenia do procedur wewnętrznych banku spółdzielczego, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka ESG.
 2. Szkolenie obejmuje przegląd istotności ryzyka z uwzględnieniem zmian przepisów, definicji ryzyka i ich wpływu na adekwatność kapitałową oraz kulturę ryzyka.
 3. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do weryfikacji organizacji zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem trzech poziomów zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem ESG oraz ML/FT.
 4. Wspólnie zostanie dokonana weryfikacja limitów pod kątem zgodności z limitami strategicznymi.
 5. Uczestnik otrzyma w ramach szkolenia przykłady:
  1. Strategii zarządzania ryzykiem, uwzględniającej zapisy dotyczące ryzyka ESG,
  2. Instrukcji oceny adekwatności kapitałowej (BPS) / Strategii zarządzania i planowania kapitałowego (SGB),
  3. Instrukcji zarządzania ryzykiem kredytowym (w tym DEK, EKZH i koncentracji),
  4. Regulaminu organizacyjnego,
  5. Regulaminu działania Zarządu,
  6. Notatek z przeglądu ww. procedur oraz z przeglądów procedur w zakresie zarządzania ryzykami, polityki wynagradzania itp.,
  7. Wykazu procesu istotnych (księga procesów) z uwzględnieniem AML/FT i ryzyka ESG.

 

 1. ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, pracowników komórki ds. zarządzania ryzykiem, komórki ds. zgodności, audytorów wewnętrznych, pracowników, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

Możliwość zorganizowania ww. szkolenia dla członków rady nadzorczej.

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Poziom szkolenia: podstawowy – oczekiwana wiedza na temat zarządzania ryzykiem oraz adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczym.

 

PROGRAM:

1. Identyfikacja zmian przepisów zewnętrznych oraz ich wzajemnych powiązań, mających wpływ na okresowy przegląd zarządczy.
2. Organizacja przeglądów zarządczych procedur, w tym rola:
a. Komórki ds. zgodności,
b. Komórki ds. ryzyka,
c. Komórki organizacyjno – kadrowej,
d. Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Zasady weryfikacji limitów:
a. Limity strategiczne,
b. Dane historyczne,
c. Planowana skala działalności.
4. Zasady weryfikacji przyjętych założeń testów warunków skrajnych.
5. Przegląd istotności rodzajów ryzyka występujących w banku spółdzielczym z uwzględnieniem ryzyka ESG oraz ML/FT.
6. Przegląd procedury ICAAP,
7. Weryfikacja listy procesów istotnych i krytycznych w banku spółdzielczym – lista procesów / księga procesów.
8. Przegląd struktury organizacyjnej Banku z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem ESG, Bancassurance, administrowania skrzynką do doręczeń elektronicznych oraz funkcji istotnych (z uwzględnieniem wytycznych obydwu zrzeszeń).
9. Weryfikacja:
a. Regulaminu organizacyjnego,
b. Regulaminu działania Zarządu.
10. Przegląd procedur w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym:
a. Samoocena ryzyka operacyjnego,
b. Mapa procesów i systemów krytycznych,
c. Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych i informacji,
d. Polityka kadrowa (kadra rezerwowa, plan sukcesji) z uwzględnieniem ryzyka ESG,
11. Przegląd Polityki zarządzania konfliktem interesów i Etyki bankowej z uwzględnieniem ESG,
12. Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym z uwzględnieniem ryzyka ESG i AML/FT:
a. Proces udzielania kredytów,
b. Monitoring ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń,
c. Limity,
d. Raportowanie w sprawie ryzyka kredytowego z uwzględnieniem ESG.
13. Walidacja metodyk oceny zdolności kredytowej klientów detalicznych z uwzględnieniem oceny zdolności kredytowej.
14. Przegląd procedur w zakresie pozostałych rodzajów ryzyka istotnego:
a. inwestycji finansowych,
b. ryzyka płynności,
c. ryzyka stopy procentowej,
d. ryzyka walutowego.
15. Przegląd Strategii zarządzania ryzykiem:
a. Zapisy dotyczące ESG,
b. Strategia w obszarze zarządzania ryzykiem stopy procentowej,
c. Bancassurance,
16. Weryfikacja Systemu Informacji Zarządczej.
17. Harmonogram wdrażania zmian przepisów.
18. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
27 października 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-13.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl