Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

RACHUNKI WSPÓLNE, RACHUNKI MAŁOLETNICH, RACHUNKI PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem warsztatów jest ugruntowanie wiedzy dotyczącej zasad prowadzenia szczególnych rachunków bankowych – wspólnych, małoletnich oraz rachunków prowadzonych dla przedsiębiorców i rolników. Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na najczęstsze pytania banków dotyczące zasad prowadzenia tych rachunków, przyjmowania i odwoływania pełnomocnictw do nich, postępowania w śmierci posiadacza, egzekucji z tych rachunków czy zachowania tajemnicy bankowej. Omówione zostaną także zasady działania banku w przypadku upadłości posiadacza rachunku.

Warsztatowy sposób prowadzenia zajęć pozwoli uczestnikom na zadawanie pytań, które zostaną omówione podczas spotkania.

Dla kogo: zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych rachunkami, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji.

 

PROGRAM:

I. Rachunki wspólne
1. Zasady otwierania rachunku wspólnego.
2. Zasady zamykania rachunku wspólnego.
3. Zasady korzystania z rachunku przez współposiadaczy.
4. Ograniczenia korzystania z rachunku przez współposiadaczy:
5. zakaz ustanawiania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
6. zakaz wypłaty kosztów pogrzebu.
7. Zasady ustanawiania i odwoływania pełnomocnictw przez współposiadaczy:
8. rodzaje pełnomocnictw,
9. forma i treść pełnomocnictwa,
10. zgoda 1 czy wszystkich współposiadaczy?
11. Zasady prowadzenia rachunku po śmierci współposiadacza:
12. wyjątki od zasady „uśpienia rachunku”,
13. czy bank ma poszukiwać spadkobierców zmarłego współposiadacza?
14. czy bank wypłaca spadek z rachunku wspólnego?
15. zasady „przekształcania” rachunku w rachunek indywidualny.
16. Egzekucja z wierzytelności z rachunku wspólnego:
17. w postępowaniu komorniczym,
18. w egzekucji administracyjnej.
19. Tajemnica bankowa dotycząca rachunku wspólnego.

II. Rachunki małoletnich:
1. Zasady otwierania rachunku – reprezentacja.
2. Problematyka zgody rodzica i sprzeciwu.
3. Szczególne obowiązki informacyjne:
4. wymagane ustawą o usługach płatniczych,
5. treść informacji – problematyka jasności przekazu.
6. Zasady zamykania rachunku małoletniego.
7. Zasady korzystania z rachunku:
8. kwota zwykłego zarządu,
9. czynności przekraczające zwykły zarząd – zgoda sądu.
10. Zasady dostępu przedstawiciela ustawowego małoletniego do wiedzy o rachunku – zasady działania banku.
11. Nieautoryzowane transakcje płatnicze na rachunku małoletniego:
12. zasady zgłaszania przez posiadacza,
13. zasady postępowania banku,
14. terminy,
15. wina umyślna i rażące niedbalstwo po stronie małoletniego posiadacza – jak prawidłowo dokonać oceny?
16. Tajemnica bankowa dotycząca rachunku małoletniego.

III. Rachunki przedsiębiorców:
1. Co świadczy o charakterze zawodowym umowy – czy PKD wystarczy do oceny?
2. Czy i kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenckie (również przy innych produktach) – problem restrukturyzacji.
3. Klauzule abuzywne – czy przedsiębiorca może skutecznie podnieść zarzut w toku procesu sądowego?
4. Dodatkowe wymogi dotyczące produktów dla przedsiębiorców:
a) wypowiedzenie umowy,
b) wezwanie do zapłaty,
c) pozew o zapłatę (dodatkowe oświadczenia),
d) dochodzenie należności z weksla (dodatkowe oświadczenia).
5. Egzekucja z rachunku przedsiębiorcy:
a) dodatkowe ograniczenia,
b) rachunek VAT.
6. Blokada rachunku przedsiębiorcy przez Szefa KAS.
7. Rachunek przedsiębiorcy po jego śmierci:
a) kiedy umowa ulega rozwiązaniu,
b) uprawnienia zarządcy sukcesyjnego.
8. Tajemnica bankowa dotycząca rachunku przedsiębiorcy.
IV. Rachunki rolnicze:
1. Czy rolnik to przedsiębiorca, konsument czy osoba fizyczna wykonująca wolny zawód?
2. Rachunek rolnika po jego śmierci:
a) kiedy umowa ulega rozwiązaniu,
b) uprawnieni do wypłaty z rachunku,
c) rachunek wspólny,
d) terminy przedawnienia wypłat z rachunku rolniczego.
3. Tajemnica bankowa dotycząca rachunku rolnika.

V. Rachunek bankowy po ogłoszeniu upadłości posiadacza:
1. Źródła pozyskiwania przez bank informacji o upadłości posiadacza rachunku.
2. Wpływ upadłości na umowy rachunku zawarte przez bank z klientem.
3. Odpowiedzialność banku za wypłaty dokonane z rachunku po ogłoszeniu upadłości i zasady dochodzenia zwrotu środków – analiza sprzecznych stanowisk UKNF i UOKiK.
4. Zasady dysponowania rachunkiem wspólnym po ogłoszeniu upadłości:
a) osób fizycznych,
b) małżonków.
5. Zezwolenie syndyka na dysponowanie rachunkiem przez upadłego.
6. Środki niepodlegające egzekucji wypłacane upadłemu (art. 63 ust. 1-2 oraz ust.1a-1d prawa upadłościowego).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
28 marca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 360 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl