Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Rachunkowość jednostek budżetowych w 2017 roku po centralizacji podatku VAT. Zmiany w przepisach prawa po 1 stycznia 2017 roku.

PROGRAM:

1. Zmiany w szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, konieczność dostosowaniu planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków;
– dodanie nowego rozdziału
– dodanie nowych paragrafów dochodów , zmiana objaśnień,
– dodanie nowych paragrafów wydatków.
2. Zmiany w klasyfikacji środków trwałych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r w sprawie klasyfikacji środków trwałych.
3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości
a) zasady rachunkowości,
– przykłady korzystania z zasady istotności określonej w (art. 4 ust 4 ustawy o rachunkowości),
b) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej:
– składowe ksiąg rachunkowych (dziennik, konta księgi główne, konta ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych).
c) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
d) wewnętrzne regulacje prawne w zakresie rachunkowości w tym m.in.:
– zakładowy plan kont dla jednostki,
– zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
4. VAT po centralizacji od 1 stycznia 2017.
a) wewnętrzne przepisy jednostki w zakresie rachunkowości – zmiany :
– „Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych”
-„Polityki rachunkowości”
b) powierzenie obowiązków i odpowiedzialności osobom bezpośrednio odpowiedzialnym,
c)- metoda prowadzenia rejestrów VAT,
– wystawianie faktur i rachunków,
d) ewidencja księgowa VAT-u w:
– budżecie ,
– jednostce,
– centralne rozliczenie VAT
5. VAT w klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej.
6. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki i prowadzenie ksiąg rachunkowych w świetle ustawy: o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ordynacji podatkowej
– kierownika jednostki,
– głównego księgowego,
pracowników jednostki.
7. Planowane zmiany w Rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.
8.Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Ewelina Rykaczewska
tel.: 22 664 56 32, 509 998 703
E-mail: e.rykaczewska@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
7 marzec 2017 r. Łódź
8 marzec 2017 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 350 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl