Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Rekomendacja Z KNF w praktyce – jak zapobiegać konfliktowi interesów w Banku Spółdzielczym

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

     Z dniem 31 grudnia 2021 roku weszły w życie zaktualizowane „Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” (EBA/GL/2021/06),1 zastępujące wcześniejsze wytyczne (EBA/GL/2017/12), które rozszerzyły zakres przedmiotowy poprzedniej regulacji. Praktyczne omówienie zmian pozwoli poszerzyć wiedzę uczestników szkolenia o kolejne wymagania dotyczące oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje.
Celem szkolenia jest praktyczne omówienie podstawowych obowiązków, na które wskazuje Rekomendacja Z, w zakresie zapobiegania konfliktowi interesów w banku spółdzielczym oraz omówienie praktycznych sposobów stosowania regulacji banku dotyczących tej kwestii

Dla kogo: zarządów banków, członkowie rad nadzorczych, osoby pełniące kluczowe funkcje, pracownicy komórek do spraw zgodności, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni badających zapewnianie zgodności w bankach, osoby zajmujące się HR, ryzykiem i outsourcingiem.

PROGRAM:

I. Podstawy prawne dotyczące ładu wewnętrznego i zapobiegania konfliktowi interesów w bankach:
1. Dyrektywa CRD.
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczególnego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.
4. Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” (EBA/GL/2021/06) – zakres nowych zagadnień.
5. Rekomendacja Z KNF dotycząca zasad ładu wewnętrznego w bankach.
6. Metoda oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF.
7. Rekomendacja Z a Rekomendacja H – wzajemne relacje.
II. Podstawowe pojęcia:
1. Cel regulacji dotyczących ładu wewnętrznego i zapobiegania konfliktom interesów w banku.
2. Podstawowe pojęcia.
3. Wewnętrzne regulacje banku spółdzielczego i ich rola w działaniu banku.
4. Kogo dotyczą zasady ładu wewnętrznego i zapobiegania konfliktowi interesów w banku.
5. Ogólne zasady ładu wewnętrznego w banku.
III. Zasady działania, uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność i wzajemne relacje rady nadzorczej i zarządu banku, odpowiedniość członków organów banku i osób pełniących kluczowe funkcje:
1. Funkcje rady nadzorczej i zarządu banku.
2. Skład, powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej i zarządu banku.
3. Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej.
4. Identyfikacja kluczowych funkcji w banku oraz powoływanie i odwoływanie osób pełniących te funkcje.
5. Odpowiedzialność i ocena odpowiedniości członków rady nadzorczej i zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w banku – praktyczne zastosowanie „Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF”.
6. Zakres nowych zagadnień uregulowanych Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” (EBA/GL/2021/06) – od dnia 31 grudnia 2021 roku.
7. Zaangażowanie, niezależność i zarządzanie konfliktami interesów w radzie nadzorczej i zarządzie.
IV. Standardy postępowania banku i konflikt interesów w banku:
1. Standardy postępowania banku.
2. Rola zasad etyki obowiązującego w banku.
3. Konflikty interesów na poziomie banku:
a. pojęcie,
b. rodzaje – przykłady,
c. polityka zarządzania konfliktami interesów w banku.
V. Polityka zlecania czynności na zewnątrz, zasady wynagradzania w banku oraz polityka dywidendowa:
1. Polityka zlecania czynności na zewnątrz.
2. Zasady wynagradzania w banku.
3. Polityka dywidendowa.
VI. Zarządzanie ryzykiem:
1. System zarządzania ryzykiem.
2. Kultura ryzyka.
3. Nowe produkty.
4. Polityka informacyjna i ujawnienia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
7 czerwca 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl