Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej w Banku Spółdzielczym

I. Cele szkolenia:
1. Nabycie przez uczestnika kompetencji w przeprowadzaniu diagnozy sytuacji finansowo – ekonomicznej kredytobiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji i doborze metody restrukturyzacji kredytobiorcy.
2. Uczestnik będzie potrafił dobrać i dokonać oceny jakości prawnej, wartości i płynności zabezpieczenia kredytu.
3. Uczestnik nabędzie umiejętności zarządzania portfelem kredytów trudnych.
4. Uczestnik będzie miał uporządkowaną wiedzę w zakresie procesu restrukturyzacji kredytów trudnych.

II. Korzyści dla uczestników:
1. Nabycie praktycznych umiejętności diagnozowania sytuacji finansowo – ekonomicznej kredytobiorcy.
2. Poznanie metod odzyskiwania kredytów na drodze restrukturyzacji kredytobiorcy.
3. Nabycie umiejętności oceny propozycji restrukturyzacyjnych przygotowanych przez kredytobiorcę.
4. Poznanie sposobów doboru prawnych form zabezpieczenia kredytów trudnych.

III. Adresaci:
Kierowane do analityków kredytowych, pracowników monitorujących sytuację finansowo – ekonomiczną kredytobiorców oraz pracowników zespołów zajmujących się restrukturyzacją kredytów w bankach spółdzielczych.

PROGRAM:

1. Przyczyny powstawania „trudnych” kredytów:
• W wyniku zmian koniunktury gospodarczej.
• Ze strony kredytobiorcy.
• Leżące po stronie banku.
2. Symptomy pogarszającej się sytuacji kredytobiorców:
• W procesie przyznawania kredytów.
• W procesie prowadzenia monitoringu sytuacji finansowo – ekonomicznej.
3. Pojęcie restrukturyzacji kredytobiorcy.
4. Regulacje prawne w zakresie restrukturyzacji:
• Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne.
• Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.
• Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
• Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
• Wytyczne EBA (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) EBA/GL/2018/06 z 31 października 2018 r.
• Prawo bankowe.
5. Zarzadzanie kredytami restrukturyzowanymi – zarządzanie portfelowe:
• Rezydualny termin zapadalności.
• Grupowanie restrukturyzowanych kredytów.
• Testy warunków skrajnych portfela restrukturyzowanych kredytów.
6. Zarzadzanie na poziomie umowy kredytowej – podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy, gospodarstwa rolne):
• Etapy procesu restrukturyzacji:
o Diagnoza sytuacji finansowo – ekonomicznej kredytobiorcy.
o Pozycja banku wobec posiadanych prawnych form zabezpieczenia kredytów.
o Majątek firmy i jej zadłużenie.
o Ocena możliwości współpracy klienta z bankiem.
• Obszary restrukturyzacji wynikające z diagnozy:
o Restrukturyzacja finansowa.
o Restrukturyzacja organizacyjna.
o Inne.
• Sposoby restrukturyzacji
o Program naprawczy jako narzędzie restrukturyzacji.
o Przystąpienie do długu.
o Przejęcie długu.
o Zmiana polityki kredytowej wobec klienta:
 Zmiana warunków kredytowania wynikających z umowy.
 Wzmocnienie zabezpieczenia kredytu.
• Ocena programu naprawczego:
o Analiza finansowo – ekonomiczna.
o Dostęp do kredytu.
o Zabezpieczenia w okresie realizacji programu naprawczego.
o Monitorowanie procesu restrukturyzacji. Monitorowanie realizacji programu naprawczego.
• Restrukturyzacja gospodarstw domowych:
o Diagnoza.
o Narzędzia restrukturyzacji.
7. Przykłady kredytobiorców do restrukturyzacji – podmioty o pełnej i niepełnej księgowości, gospodarstwo rolne, jednostka samorządu terytorialnego i gospodarstwa domowe.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26-27 marca 2020 r. Kraków
2-3 kwietnia 2020 r. Warszawa
16-17 kwietnia 2020 r. Poznań
23-24 kwietnia 2020 r. Wrocław

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl