Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Rozliczenia podatkowe na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zmiany w udzielaniu pomocy inwestycyjnej od 2018 roku.

W dniu 20.10.2017 Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian, mających zmieniać zasady udzielania pomocy publicznej oraz zlikwidować specjalne strefy ekonomiczne. Ustawa rewolucjonizuje ona dotychczasowe zasady udzielania pomocy przedsiębiorcom.

Projekt zawiera następujące uregulowania (propozycje):
Ustawa nie zlikwiduje automatycznie SSE. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej wydane na gruncie ustawy o SSE będą działali na podstawie ustawy o SSE do końca 2026 roku. Wszystkie zatem prawa uzyskane przez przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie SSE zostaną przez nich zachowane. Nie będzie jednak możliwe ubieganie się o zezwolenie na działalność w SSE.
Zamiast SSE, na terenie kraju powstałby jednolity obszar inwestycyjny. Podstawą korzystania z ułatwień byłaby decyzja wydawana przez ministra gospodarki. Decyzja byłaby wydawana na okres od 10 do 15 lat. Im biedniejszy region (tj. uzyskujący wyższy poziom pomocy regionalnej), tym na dłuższy okres wydawane byłoby zezwolenie.
Zasadnicze zmiany dotkną kryteriów, które trzeba będzie spełnić. Do tej pory były to tylko kryteria ilościowe. Nowa ustawa dołącza do tego kryteria jakościowe, które dopasowane będą do warunków konkretnej lokalizacji.
Projekt ustawy zawiera także kilka mniej korzystnych dla podatników zmian: m. in. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw budżetu, będzie mogła wstrzymać wydawanie decyzji o wsparciu w danym roku budżetowym. Oznacza to, w danych latach możliwe jest moratorium na wydawanie decyzji wspierających inwestorów.
Planowana jest także specjalna klauzula zapobiegająca unikaniu opodatkowania, która ma eliminować przypadki, w których uzyskanie decyzji następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego lub czynności te mają charakter nierzeczywisty. W sposób oczywisty przepis taki byłby wadliwy i w praktyce uniemożliwiał działalność na terenie SSE, wiadomym jest bowiem, że celem uzyskania decyzji jest zdobycie zwolnienia podatkowego.
Projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji publicznych, nie mniej jednak Ministerstwo Finansów dąży do uchwalenia zmian jeszcze w tym roku.

PROGRAM:

1. Ustalenie limitu pomocy publicznej przysługującej w danym roku podatkowym
1.1 Treści i znaczenie zezwolenia strefowego w kalkulacji pomocy publicznej
1.2 Ustalenie wydatków kwalifikowanych, przesłanki objęcia środków trwałych pomocą publiczną,
1.3 Ustalanie intensywność pomocy publicznej w zależności od miejsca prowadzenia działalności oraz wielkości przedsiębiorstwa
1.4 Moment poniesienia wydatku – zasada memoriału, czy zasada kasowa
1.5 Działalność na podstawie dwóch lub więcej zezwoleń – w jaki sposób ewidencjonować dochód zwolniony
1.6 Dyskontowanie – co podlega dyskontowaniu, kiedy i według jakiej stopy

2. Podział dochodu na działalność strefową i poza strefową
2.1 Forma działalności, wydzielenie organizacyjne (majątkowe, księgowe, osobowe)
2.2 Działalność niezwiązana z produkcją strefową
2.3 Działalność pomocnicza
– problem biur marketingowych i handlowych
– magazynowanie i sprzedaż detaliczna poza SSE
– naprawy gwarancyjne, usługi serwisowe
– miejsce prowadzenia działalności – IT
– montaż poza terenem SSE,
– część cyklu produkcyjnego wykonywana poza strefą,
2.4 Część cyklu produkcyjnego wykonywana poza strefą
2.5 Podział przychodów i kosztów wspólnych

3. Rozliczenie usług podwykonawców
3.1 Wpływ powiązań gospodarczych na zwolnienie strefowe – współpraca z podmiotami spoza strefy
3.2 Powierzenie materiałów i surowców podmiotom zewnętrznym w celu wykonania usług
3.3 Zakup oprzyrządowania dla podwykonawcy – możliwość zastosowania zwolnienia
3.4 Kalkulacja zwolnienia z podatku przy korzystaniu z usług podwykonawców

4. Środki trwałe
4.1 Definicja i ustalenie ceny nabycia (kosztów wytworzenia) środka trwałego według ustawy o rachunkowości oraz według ustaw podatkowych
4.2 Możliwość utraty zezwolenia w wyniku nieutrzymania własności składników majątku
4.3 Likwidacja środka trwałego i jej wpływ na pomoc publiczną
4.4 Przemieszczanie środka trwałego w ramach SSE – dozwolone czy zakazane

5. Przychody i koszty finansowe w rozliczeniach strefowych
5.1 Działalność finansowa jako działalność pomocnicza
5.2 Podział przychodów i kosztów finansowych przy działalności mieszanej
5.3 Odsetki umowne od kontrahentów z tytułu nieterminowej spłaty należności
5.4 Odsetki w ramach środków na rachunku używanych jedynie dla celów działalności strefowej
5.5 Przychody finansowe z tytułu odsetek od środków i lokat na rachunkach bankowych
5.6 Dywidendy z posiadanych akcji, udziałów
5.7 Odsetki od posiadanych obligacji
5.8 Przychody ze spekulacji instrumentami pochodnymi
5.9 Przychody ze sprzedaży akcji, udziałów i innych papierów wartościowych
5.10 Wpływ różnic kursowych na rozliczenia przedsiębiorcy strefowego

6. Rozliczenia związane ze sprzedażą odpadów i złomu
6.1 Aspekty prawne gospodarki odpadami – wytwórca odpadów, obowiązek recyklingu
6.2 Klasyfikacja podatkowa gospodarki odpadami
6.3 Koszt odpowiadający sprzedaży odpadów produkcyjnych czy koszt nabycia materiałów
6.4 Sprzedaż oleju przepracowanego w interpretacjach organów podatkowych
6.5 Zbycie uprawnień do emisji dwutlenku węgla

7. Możliwość rozliczenia straty z działalności strefowej
7.1 Strata na działalności strefowej
7.2 Rozliczenie straty w bieżącej działalności
7.3 Możliwość rozliczenia straty po utracie zezwolenia strefowego

8. Ceny transferowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
8.1 Pojęcie i istota cen transferowych
8.2 Obowiązek dokumentacyjny
8.2.1 Pojęcie transakcji
8.2.2 Obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej
8.2.3 Obowiązek dokumentacyjny przy wydzieleniu organizacyjnym
8.2.4 Elementy i forma dokumentacji podatkowych
8.2.5 Udział w zysku oraz uczestnictwo w stratach
8.3 Metody wyceny transakcji
8.4 Dochód do opodatkowania w mieszanej działalności strefowej

9. Deklaracje i informacje podatkowe

10. Planowane zmiany w udzielaniu pomocy inwestycyjnej

10.1 Przyczyny zmian
10.2 Główne obszary zmian
10.3 Nowa procedura ubiegania się o wsparcie
10.4 Kryteria jakościowe i ilościowe
10.5 Wygaśnięcie, uchylenie, zmiana decyzji
10.6 Wejście ustawy w życie a stare zezwolenia
10.7 Projekt klauzuli zapobiegającej unikaniu opodatkowania

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
25 stycznia 2018 r. Wrocław
26 stycznia 2018 r. Katowice

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenerów, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
490 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl