Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Samoocena strategii NPE w praktyce Banków Spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Zgodnie z zapisami ust. 29 Wytycznych EBA /GL/2018/06 w sprawie zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi Bank co najmniej raz w roku przeprowadza kompleksową samoocenę ryzyka NPE, aby ocenić faktyczną sytuację i ustalić, jakie działania wewnętrzne należy podjąć, aby usunąć wszelkie luki w zakresie wewnętrznych możliwości zarządzania NPE.
Celem niniejszej sesji jest zaproponowanie zapisów jakie mogły by się znaleźć w samoocenie ryzyka NPE w banku spółdzielczym.

I. KORZYŚCI
1. Podczas szkolenia zostaną ustalone elementy samooceny,
2. Uczestnik zapozna się z możliwym podziałem zadań w zakresie sporządzania samooceny NPE,
3. Uczestnik szkolenia będzie znał zasady raportowania w obszarze ryzyka NPE.
4. Po szkoleniu uczestnik otrzyma:
a. Przykład Strategii NPE, w tym planu operacyjnego NPE,
b. Przykład notatki z samooceny ryzyka NPE,
c. Przykład z notatki z przeglądu Strategii NPE.

II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, pracowników Komórki ds. ryzyka, pracowników komórki ds. restrukturyzacji i windykacji, pracowników komórki monitoringu i klasyfikacji, pracowników komórki ds. zgodności i kontroli wewnętrznej.

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
Poziom szkolenia: podstawowy w obszarze restrukturyzacji i windykacji ekspozycji kredytowych.

PROWADZĄCY:

Renata Szostak

Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC) – dyplom Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie ryzyka, kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego. Obszary specjalizacji: zarządzanie ryzykiem bankowym, audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem braku zgodności (Compliance), zatrudnienie na Stanowisku ds. zgodności oraz na stanowisku kontroli wewnętrznej w bankach spółdzielczych. Wieloletni praktyk bankowy (Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA), Bank Polskiej Spółdzielczości (wcześniej GBPZ S.A. we Wrocławiu), banki spółdzielcze. Aktualnie zatrudniona w banku spółdzielczym na Stanowisku ds. zgodności, funkcji kontroli oraz IOD. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach w zakresie szkolenia pracowników KNF (min. zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych) oraz Szkoły Bankowej w Sandomierzu. Trener z zakresu zarządzania ryzykiem bankowym oraz z zakresu kontroli wewnętrznej (w tym ryzyka braku zgodności i audytu wewnętrznego), ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów bankowych. Współautorka książki pt.: Rada nadzorcza w banku spółdzielczym. Absolwentka Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie Compliance i kontrola wewnętrzna. Doktorantka w Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Certyfikowany Oficer Compliance.

PROGRAM:

1. Zasady przeprowadzania samooceny NPE:
a. Podstawy prawne,
b. Cele samooceny,
c. Podział zadań
2. Weryfikacji przyjętych założeń w stosunku do:
a. Części opisowej,
b. Części tabelarycznej,
3. Identyfikacja i ocena skuteczności działania w obszarach objętych Strategią (kamienie milowe):
a. Działania restrukturyzacyjne,
b. Działania windykacyjne,
c. Plan rozwoju akcji kredytowej.
4. Weryfikacja horyzontu czasowego Strategii NPE,
5. Ocena zasobów kadrowych i organizacyjnych oraz infrastruktury technicznej
6. Zasady komunikacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
7. Spójność Strategii NPE z pozostałymi dokumentami w obszarze planowania i zarządzania ryzykiem w Banku,
8. Zasady raportowania w obszarze NPE,
9. Raportowanie w sprawie wyników samooceny NPE,
10. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26 czerwca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-10:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl