Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Skuteczna restrukturyzacja zadłużenia i utrzymanie zabezpieczeń po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego/upadłościowego klienta Banku Spółdzielczego. Zasady pozyskiwania przez bank informacji z Krajowego Rejestru Zadłużonych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Lawinowo rośnie liczba ogłoszonych przez sądy upadłości, a także rozpoczętych postępowań restrukturyzacyjnych. Przepisy Prawa bankowego i ustawy o kredycie hipotecznym nakładają na banki obowiązek restrukturyzacji zadłużenia, którego celem jest zapobieżenie wypowiedzeniu umowy i umożliwienie klientowi spłaty zobowiązania na warunkach uzgodnionych przez strony. Uczestnicy warsztatów poznają zasady skutecznej restrukturyzacji zadłużenia, zmiany bądź ustanawiania nowych zabezpieczeń, a także ochrony zabezpieczeń przed ich utratą w przypadku ogłoszenia upadłości kredytobiorcy. Omówiona zostanie także kwestia tajemnicy bankowej wobec osób zabezpieczających wierzytelność oraz zasady działania banku jako wierzyciela w sądowych postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy placówek, audytorzy, pracownicy obsługi produktów bankowych i obsługi prawnej.

PROGRAM:

I. Restrukturyzacja wierzytelności przez bank – ogólne zagadnienia prawne:
1. Wymagalność wierzytelności:
a) terminy przedawnienie roszczeń kredytowych,
b) wpływ restrukturyzacji na bieg terminu przedawnienia.
2. Czy bank może pobrać opłatę za wezwanie do zapłaty, ocenę sytuacji majątkowej/gospodarczej dłużnika i umowę restrukturyzacyjną?
3. Wpływ małżeńskich ustrojów majątkowych na skuteczność restrukturyzacji.
4. Zmiana zabezpieczeń podczas restrukturyzacji umowy kredytowej:
a) wymogi formalne zmiany zabezpieczeń,
b) zabezpieczenia rzeczowe a upadłość klienta,
c) zabezpieczenia osobowe a upadłość klienta.

II. Formy restrukturyzacji:
1. Restrukturyzacja na wniosek kredytobiorcy – zasady uzgadniania warunków i dokumentowania.
2. Restrukturyzacja ustawowa poprzedzająca wypowiedzenie umowy kredytowej:
a) art. 75 Prawa bankowego
b) art. 33 ustawy o kredycie hipotecznym
3. Aneksowanie umowy – forma, treść.
4. Umowa o przejęcie długu – warunki ważności umowy.
5. Umowa o przystąpienie do długu – warunki ważności umowy.
6. Dobrowolna sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia.
7. Spłata długu przez osobę trzecią.
8. Skuteczność restrukturyzacji w przypadku późniejszego ogłoszenia upadłości klienta:
a) uwaga na terminy!
b) uwaga na wymagalność wierzytelności!
c) ryzyko zabezpieczenia na majątku osób trzecich, które stały się niewypłacalne.

III. Zasady doboru najskuteczniejszych zabezpieczeń należności kredytowych na etapie restrukturyzacji wierzytelności:
1. Zabezpieczenia osobiste.
2. Zabezpieczenia rzeczowe.
3. Tajemnica bankowa wobec osób zabezpieczających wierzytelność – propozycja rozwiązania.

IV. Restrukturyzacja zadłużenia w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne:
1. Pojęcie i przesłanki.
2. Rodzaje postępowań układowych i ich wpływ na prawa banku jako wierzyciela.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
11 stycznia 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl