Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Skuteczna restrukturyzacja zadłużenia klienta banku spółdzielczego i utrzymanie zabezpieczeń po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego/upadłościowego, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Aktualna sytuacja gospodarcza powoduje, że część klientów banków nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań z tytułu zawartych umów. Konsekwencją tego stanu może być wypowiadanie umów i występowanie przez banki z roszczeniami na drogę sądową – drogą i długą. Przepisy Prawa bankowego i ustawy o kredycie hipotecznym nakładają na banki obowiązek restrukturyzacji zadłużenia, którego celem jest zapobieżenie wypowiedzeniu umowy i umożliwienie klientowi spłaty zobowiązania na warunkach uzgodnionych przez strony.
Celem szkolenia jest omówienie doboru i prawidłowego przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, z uwzględnieniem ryzyk związanych z danym typem postępowania, zmiany bądź ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń, a także ochrony zabezpieczeń przed ich utratą w przypadku ogłoszenia upadłości klienta banku.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy placówek, audytorzy, pracownicy obsługi produktów bankowych i obsługi prawnej.

PROGRAM:

I. Restrukturyzacja wierzytelności przez bank – ogólne zagadnienia prawne:
1. Wymagalność wierzytelności:
a- terminy przedawnienie roszczeń kredytowych,
b- terminy przedawnienia roszczeń z tytułu kredytu w rachunku i w rachunku karty kredytowej,
c- terminy przedawnienia roszczeń z tytułu umowy rachunku,
d- wpływ restrukturyzacji na bieg terminu przedawnienia – obecnie i projektowane zmiany prawne.
2. Wpływ małżeńskich ustrojów majątkowych na skuteczność restrukturyzacji.
II. Prawidłowe wezwania do zapłaty i przesłanki wypowiedzenia umowy:
1. Rodzaje wezwań do zapłaty:
a) umowne;
b) ustawowe.
2. Problem odpłatności za wezwania – kiedy opłata jest abuzywna.
3. Wypowiedzenie umowy:
a) przesłanki pozytywne.
b) przesłanki negatywne – ograniczenia wobec konsumentów:
– upływ 6 miesięcy (art. ustawy o kredycie hipotecznym),
– art. 22 ustawy o kredycie hipotecznym.
III. Obowiązkowa restrukturyzacja:
1. Restrukturyzacja w trybie art. 75 c Prawa bankowego:
c) przesłanki zastosowania,
d) zasady restrukturyzacji zadłużenia w świetle Interpretacji ZBP i zaleceń UKNF.
2. Restrukturyzacja w trybie art. 33 ustawy o kredycie hipotecznym:
a) przesłanki zastosowania.
b) zasady restrukturyzacji -przykłady praktyczne.
c) szczególne uprawnienie konsumenta – art. 35 ustawy.
3. Restrukturyzacje wynikające z ustaw szczególnych – na co zwrócić uwagę.
IV. Zasady prawidłowego zawierania umów restrukturyzacyjnych:
1. Aneksowanie umowy:
a) forma,
b) treść,
c) jak uniknąć zarzutu odnowienia umowy.
2. Umowa o przejęcie długu – warunki ważności umowy.
3. Umowa o przystąpienie do długu – warunki ważności umowy.
4. Dobrowolna sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia.
5. Spłata długu przez osobę trzecią.
V. Zasady doboru najskuteczniejszych zabezpieczeń należności kredytowych na
etapie restrukturyzacji wierzytelności:
1. Skuteczność zabezpieczeń w przypadku późniejszego ogłoszenia upadłości
klienta:
a – uwaga na terminy!
b – uwaga na wymagalność wierzytelności!
c- ryzyko zabezpieczenia na majątku osób trzecich, które stały się niewypłacalne.
2. Tajemnica bankowa wobec osób zabezpieczających wierzytelność – propozycja rozwiązania.
3. Zabezpieczenia należności kredytowych przyspieszające postępowanie sądowe:
a) akt notarialny – art. 777 kpc,
b) weksel i poręczenie wekslowe.
VI. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jako forma restrukturyzacji zadłużenia:
1. Przesłanki skorzystania z pomocy:
a) przesłanki pozytywne,
b) przesłanki negatywne.
2. Wniosek o uzyskanie pomocy.
a) warunki formalne,
b) przesłanki odrzucenia wniosku.
3. Formy pomocy.
VII. Przedsądowe tryby rozjemcze:
1. Zawezwanie do próby ugodowej.
2. Postępowanie mediacyjne.
3. Ryzyka i koszty dla banku związane z trybem rozjemczym.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
8 listopada 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 340 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl