Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Skuteczne zabezpieczanie wierzytelności i windykacja należności przez bank w kontekście uprawnień klientów wynikających z ustaw szczególnych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

 

Celem szkolenia jest omówienie doboru i prawidłowego ustanawiania różnych rodzajów zabezpieczeń wierzytelności, z uwzględnieniem ryzyk związanych z danym typem zabezpieczenia oraz w powiązaniu z uprawnieniami klientów wynikającymi z ustaw szczególnych, w tym rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady windykacji należności przez bank z poszczególnych przedmiotów zabezpieczenia i koszty dochodzenia roszczeń.
Zastanowimy się również, jaki wpływ na skuteczne zabezpieczanie wierzytelności i ich windykację mają Wytyczne EBA dotyczące udzielania i monitorowania kredytów z dnia 29 maja 2020 roku.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy, osoby rozpatrujące reklamacje, pracownicy obsługujący umowy kredytów i windykację

 

W dniu szkolenia godzinę przed rozpoczęciem każdy uczestnik otrzyma link do wideoszkolenia.
Każdy uczestnik podczas szkolenia będzie mógł zadawać pytania poprzez chat.

PROGRAM:

I. Skuteczne zabezpieczanie wierzytelności przez bank – zagadnienia ogólne:
1. Wymagalność wierzytelności i terminy przedawnienie roszczeń stron umowy kredytowej.
2. Wpływ małżeńskich ustrojów majątkowych na skuteczność zabezpieczeń:
a- za życia kredytobiorcy,
b- po śmierci kredytobiorcy.
3. Wpływ dziedziczenia na umowę kredytu i los zabezpieczeń po śmierci kredytobiorcy:
a- wielość kredytobiorców jako gwarancja spłaty zadłużenia,
b- przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
c- zasady sporządzania wykazu inwentarza,
d- sytuacja banku jako wierzyciela – tryb działania banku.

II. Ograniczenia windykacji wobec rolnika:
1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.
2. Dobór skutecznych zabezpieczeń wobec rolników prowadzących gospodarstwa.

III. Najskuteczniejsze formy prawnego zabezpieczenia wierzytelności:
1. Zabezpieczania o charakterze osobistym:
a- poręczenie cywilne – zasady dochodzenia roszczeń od poręczyciela.
b- poręczenie wekslowe – zasady dochodzenia roszczeń od wystawcy weksla i poręczyciela wekslowego.
c- notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc).
d- ubezpieczenia – ograniczenia ustawowe i dodatkowe obowiązku banku.
2. Zabezpieczania o charakterze rzeczowym:
a- przewłaszczenie na zabezpieczenie – zasady dochodzenia roszczeń przez bank.
b- zastaw na rzeczach i prawach,
c- zastaw rejestrowy – zasady dochodzenia roszczeń przez bank.
3. Hipoteka:
a- zasady ustanawiania,
b- szczególne uprawnienia dłużnika hipotecznego,
c- zasady zabezpieczania roszczeń banku,
d- problem gospodarstwa rolnego.

IV. Dopuszczalność stosowania pełnomocnictwa do rachunku jako formy zabezpieczenia spłaty kredytu:
1. Istota pełnomocnictwa.
2. Umowa wiązana – definicja z art. 9 ustawy o kredycie hipotecznym.
3. Zakaz wiązania umów i prawne konsekwencje działania niezgodnego z ustawą.
4. Abuzywność zapisów umownych.

V. Wpływ Wytycznych EBA dotyczących udzielania i monitorowania kredytów z dnia 29 maja 2020 roku na skuteczne zabezpieczanie kredytów – zagadnienia praktyczne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
25 marca 2021 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl