Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Służebność przesyłu, inwestycje liniowe – wszechstronne przygotowanie przedsiębiorstwa sieciowego do uzyskiwania maksymalnie skutecznego i bezpiecznego w eksploatacji tytułu prawnego do korzystania z cudzej nieruchomości – najnowsze orzecznictwo i stan prawny 2021 rok.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

 

W dniu szkolenia godzinę przed rozpoczęciem każdy uczestnik otrzyma link do wideoszkolenia.
Każdy uczestnik podczas szkolenia będzie mógł zadawać pytania poprzez chat.

PROGRAM:

DZIEŃ I

1. Możliwości prawne pozyskiwania tytułów prawnych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych:
– prawa cywilnego ( prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe, obligacyjne tytuły prawne)
– prawa administracyjnego,
– charakterystyka postępowań przymusowych ( ścieżka postępowania cywilnego i administracyjnego)
2. Uszeregowanie tytułów prawnych wg korzyści i bezpieczeństwa eksploatacyjnego przyszłych urządzeń sieciowych
– różnice w prowadzeniu inwestycji przez grunty będące własnością lub użytkowaniem wieczystym
– charakterystyka poszczególnych tytułów, ze wskazaniem ich mocnych i słabych punktów
– wpływ poszczególnych tytułów na czas realizacji inwestycji liniowej
3. Umiejętność właściwego odczytywania i posługiwania się odpisem z księgi wieczystej
– ustalenia stanu prawnego nieruchomości na podstawie danych z księgi wieczystej
– umiejętność wyodrębnienia i właściwego stosowania pojęcia nieruchomości wg ustawy kodeks cywilny i ustawy o księgach wieczystych i hipotece
– konsekwencje jawności księgi wieczystej
– właściwe zrozumienie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych,
– stany, w których rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa
– problematyka właściwego postępowania w razie niezgodności między stanem prawnym
– możliwość ujawniania w księdze wieczystej, poza prawami rzeczowymi również prawa osobistego i roszczenia oraz umiejętność wykorzystanie tego w interesie przedsiębiorcy sieciowego
– podział księgi wieczystej na działy i umiejętność odczytywania informacji z każdego z nich
– księga wieczysta a kataster nieruchomości.
– zakres informacji możliwych do pozyskania od Centralnej Informacja Ksiąg Wieczystych, z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych i ich wiarygodność,
– umiejętność samodzielnego przeglądania księgi wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem Internetu
3a. Przedstawienie funkcjonujących na terenie całego kraju podstawowych modeli i strategii w przeprowadzaniu inwestycji liniowych przez cudze grunty
– uzyskiwanie tytułów prawnych przez: zewnętrznych projektantów, pracowników przedsiębiorstwa,
4. Istota ugodowego oraz przymusowego (sądowego) ustanawiania służebności przesyłu- równoważenie interesów przedsiębiorstwa oraz właścicieli gruntów
– elementy procesu negocjacji o kluczowym znaczeniu dla ochrony interesów przedsiębiorstwa
– analiza poszczególnych zapisów występujących w aktualnie zawieranych ugodach (praktyczne aspekty)
– umiejętność prowadzenia właściwych negocjacji pomiędzy przedsiębiorstwem a właścicielem gruntu i jej wpływ na szybkość i opłacalność ewentualnego, przymusowego realizowania inwestycji
5. Właściwe usytuowanie służebności przesyłu w procesie posadowienia urządzeń sieciowych na cudzym gruncie
– omówienie sytuacji w których korzystniejsze dla przedsiębiorstwa jest służebność na czas oznaczony
– problematyka zgody właściciela nieruchomości (późniejsze wycofanie się z niej) na jej wykorzystanie na cele budowlane , a bezpieczeństwo inwestycji
– korzyści i wady wyrażonej zgody na wejście na nieruchomość w porównaniu ze służebnością przesyłu jako tytułem prawnym do korzystania z gruntu
– możliwy katalog instrumentów prawnych, z jakich może skorzystać przedsiębiorstwo, w przypadku odmowy właściciela gruntu na rozpoczęcie prac budowlanych, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, zawarciu obligacyjnej umowy cywilno-prawnej,
6. Aspekty ustalania faktycznego wynagrodzenie za ustanowienie służebności w płaszczyźnie interesów obu stron
– możliwość ustanowienia służebności bez wynagrodzenia i niebezpieczeństwa z tym związane
– związek pomiędzy poszczególnymi zapisami służebności a wysokością wynagrodzenia
-najczęściej używane argumenty przez obie strony w trakcie negocjowania wysokości wynagrodzenia
7. Umiejętność właściwej analizy operatów sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych
– proponowane postępowanie w sytuacji dysponowania przez przedsiębiorstwo i właściciela nieruchomości rażąco odmiennymi operatami szacunkowymi
– problematyka obliczania wysokości wynagrodzenia w płaszczyźnie źródeł regulacji ustawowych i innych
– najnowsze interpretacje znaczenia pojęcia „odpowiedniego wynagrodzenia” za ustanowienie służebności
– właściwe odniesienie pomiędzy wynagrodzeniem a szkodą (odszkodowaniem , też w formie ewentualnego ryczałtu) w płaszczyźnie obliczania wysokości odpowiedniego wynagrodzenia
– elementy operatu szacunkowego, które wymagają szczególnej uwagi przedsiębiorstwa
– prawidłowa ocena stanowiska rzeczoznawcy majątkowego w przedmiocie ustalania powierzchni pasów eksploatacyjnych ((technologicznych, stref ochronnych, kontrolowanych)) i pasów negatywnego oddziaływania sieci w aspekcie obliczania wysokość wynagrodzenia
8. Ustanowienie służebności na gruntach stanowiących przedmiot
– współwłasności ułamkowej albo ustawowej
– własności wspólnoty mieszkaniowej
– będących w zarządzie Lasów Państwowych

DZIEŃ II
9. Praktyczne aspekty zagadnienia związanego z pozyskiwaniem tytułów prawnych na podstawie decyzji administracyjnej z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
– umiejętność właściwego wyboru przez przedsiębiorstwo pomiędzy służebnością przesyłu a decyzją administracyjną
– niebezpieczeństwa związane z określaniem decyzji z art. 124 „ służebnością publiczną”
– czasowe możliwości zastosowania regulacji w odniesieniu do poszczególnych etapów inwestycji
– czy decyzja może / musi mieć określenie czasy realizacji inwestycji na cudzym gruncie
– sposób dokumentowania prowadzonych negocjacji, zwłaszcza przy niechęci właścicieli do prowadzenia pisemnych negocjacji lub ich następczego potwierdzania
– ćwiczenia w sporządzaniu wymaganej przez Starostę dokumentacji z przeprowadzonych rokowań, przy całkowitym braku możliwości współdziałania z właścicielem gruntu, a nawet przy jego wrogości bądź niechęci
– umiejętność skutecznego wykazywania w postępowaniu przed Starostą zasadności złożonego wniosku i załączonych do niego dokumentów z przeprowadzonych rokowań, najczęstsze błędy popełniane w tym zakresie przez wnioskodawcę
– wzajemne zależności pomiędzy ustanowieniem służebności a decyzją administracyjną z art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami , w szczególności analiza tego, czy się wzajemnie wykluczają oraz czy wybór i uzyskanie jednego z nich zamyka drogę do uzyskania drugiego tytułu prawnego
– technika wprowadzenia administracyjnego ograniczenia prawa własności do zapisów Księgi Wieczystej
10. Przymusowe wejście przedsiębiorstwa sieciowego na cudzy grunt w celu zrealizowania inwestycji przy braku zgody właściciela nieruchomości
– charakterystyka sądowego postępowania w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu z punktu widzenia przeciwstawnych interesów właścicieli gruntu oraz urządzeń sieciowych
– sposoby postępowania przedsiębiorstwa w przypadku oporu właściciela w udostępnieniu nieruchomości pomimo istniejącego orzeczenia w przedmiocie ustanowienia służebności bądź decyzji administracyjnej
– analiza poszczególnych technik negatywnego oddziaływania stosowanych przez uczestników postępowania sądowego w stosunku do przedsiębiorstwa
– sposoby interpretacji administracyjnego obowiązku właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń
11. Możliwe sposoby działania w sytuacji braku właściwej regulacji stanu prawnego nieruchomości przez które ma przebiegać inwestycja sieciowa
– właściwe rozumienie pojęcia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
– technika postepowania w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym
– problematyka znaczenia ustawowego pojęcia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
– niemożność ustalenia osób, którym przysługują do nieruchomości prawo własności (brak aktualnego wpisu do KW)
– realne możliwości przeprowadzenia inwestycji przez nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.
– metody działania w sytuacji nieustalenia (oraz braku takich możliwości) aktualnego miejsca pobytu (zamieszkania) właściciela gruntu
12. Praktyczne korzyści z umów cywilnych będących tytułem prawnym do wejścia w cudzy grunt, posadowienia urządzeń oraz ich eksploatacji
– umowa: najmu, dzierżawy, użyczenia, zgody (porozumienia) na wejście i eksploatację nieruchomości
– wskazówki skutecznej ochrony bezpieczeństwa inwestycji sieciowej w sytuacji niemożności uzyskania decyzji administracyjnej z art.124, służebności przesyłu, ochrona zbliżona do służebności – bez konieczności stosowania formy aktu notarialnego ( właściciele nie chcą się zgadzać na ich podpisywanie)
– przedstawienie plusów i minusów najbardziej efektywnych obligacyjnych tytułów prawnych
– techniki prawidłowych zapisów poszczególnych umów maksymalnie zwiększających bezpieczeństwo inwestycji
– analiza poszczególnych umownych rozwiązań w ich praktycznym aspekcie
13. Zagrożenia dla przedsiębiorstwa sieciowego ze strony właściciela gruntu niewywiązującego się z zawartej umowy, będącej podstawą wejścia w teren
– sprzedaż nieruchomości przez właściciela przed realizacją inwestycji, w jej trakcie, po zakończeniu
– przymusowa sprzedaż nieruchomości przez komornika lub syndyka na różnych etapach inwestycji.
14. Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem inwestycji sieciowych przez cudze grunty

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
15-16 kwietnia 2021 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 990 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 1290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl