Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Śmierć posiadacza rachunku bankowego – co dalej? Nieuprawnione obciążenia rachunku bankowego po śmierci posiadacza. Komu i kiedy można wypłacić środki z takiego rachunku bankowego.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Jednym z najczęściej występujących zagadnień, z którym można się spotkać świadcząc usługi prawne na rzecz banków są te które dotycząc skutków śmierci posiadacza rachunku bankowego, a także dalszego postępowania banku w tym przypadku. Jest to cały, złożony konglomerat różnych zagadnień i problemów. Z uwagi na konieczność zachowania zarówno bezpieczeństwa informacji, jak również samych środków, które znajdują się na rachunku osoby zmarłej, zalecana jest daleko idąca ostrożność oraz znajomość regulacji dotyczących skutków śmierci posiadacza.

Szczególna ostrożność wymagana jest przy analizie uprawnienia danej osoby do wypłaty środków z rachunku lub dostępu do tajemnicy bankowej.
Często występującym w praktyce problem są operacje na rachunku bankowym, wykonywane po śmierci posiadacza przez pełnomocnika lub za pomocą karty płatniczej zmarłego. Sprawy takie rodzą po stronie banków pytania dotyczące ich odpowiedzialności, w tym w przypadkach, gdy bank nie mógł wiedzieć o śmierci posiadacza. Sprawy te często bywają skomplikowane, a ich uczestnicy mają sprzeczne interesy. Ta część szkolenia oparta będzie o przypadki z praktyki bankowej.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez jego uczestników kompleksowej i aktualnej wiedzy dotyczącej czynności realizowanych po śmierci posiadacza rachunku, zarówno konsumenta, jak i niekonsumenta.

PROGRAM:

1. Uwagi ogólne
2. Wpływ śmierci na rachunek bankowy konsumencki indywidualny
2.1. Regulacja ustawowa
2.2. Modyfikacje stosowane w umowach rachunków bankowych
3. Wpływ śmierci na rachunek bankowy wspólny
3.1. Regulacja ustawowa
3.2. Modyfikacje stosowane w umowach rachunków bankowych
4. Wpływ śmierci na rachunek bankowy niekonsumencki
5. Problematyka tzw. rachunków uśpionych (nieaktywnych), w tym informowanie gminy
6. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
6.1. Jakie rachunki bankowe mogą być objęte zapisem na wypadek śmierci
6.2. Krąg beneficjentów zapisu na wypadek śmierci
6.3. Zapis na wypadek śmierci na małoletniego
6.4. Limit kwotowy zapisu na wypadek śmierci
6.5. Wielość zapisów na wypadek śmierci
6.6. Informowanie posiadacz rachunku o zasadach funkcjonowania zapisu
6.7. Treść zapisu na wypadek śmierci, używanie przez banki formularzy zapisu, konieczne elementy zapisu
6.8. Poinformowanie zapisobiorcy o możliwości realizacji zapisu
6.9. Zakres dostępu do tajemnicy bankowej zapisobiorcy
6.10. Zrzeczenie się zapisu na wypadek śmierci
6.11. Zapis na wypadek śmierci, a roszczenie innych uprawnionych osób i podmiotów
7. Wypłata kosztów pogrzebu
7.1. Zakres przedmiotowy kosztów pogrzebu
7.2. Z jakich rachunków można wypłacić koszty pogrzebu
7.3. Warunki formalne wypłaty kosztów pogrzebu, kontrola wymaganych dokumentów
7.4. Zakres dostępu do tajemnicy bankowej zapisobiorcy
7.5. Wypłata kosztów pogrzebu a roszczenie innych uprawnionych osób i podmiotów
7.6. Koszty pogrzebu a zasiłek pogrzebowy
8. Obsługa spadkobierców zmarłego posiada rachunku bankowego
8.1. Weryfikacja nabycia spadku – używanie rejestru spadkowego
8.2. Wypłata na rzecz jednego spadkobiercy
8.3. Wypłata na rzecz wielu spadkobierców – z działem spadku i bez działu spadku
8.4. Upoważnienie udzielane przez jednego spadkobiercę pozostałym – treść i warunki formalne
8.5. Dostęp spadkobierców do tajemnicy bankowej – analiza aktualnego orzecznictwa
9. Wypłaty z rachunku bankowego na rzecz organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego
9.1. Kiedy i jaki organ ma prawo żądać zwrotu środków przekazanych na rachunek
9.2. Żądanie przekazania środków dotyczące rachunków wspólnych
9.3. Żądanie dotyczące rachunku innej osoby niż uprawniona do świadczenia
10. Obciążenia rachunku bankowego po śmierci posiadacza – studium przypadków
10.1. Obciążenie rachunku przez pełnomocnika, wpływ śmierci na pełnomocnictwo,
10.2. Obciążenie rachunku bankowego przy użyciu instrumentu płatniczego, którego posiadaczem była osoba zmarła
11. Zarząd sukcesyjny nad rachunkiem bankowym – wzmianka
12. Opłaty i prowizje po śmierci posiadacza rachunku bankowego
13. Obowiązki informacyjne do organów podatkowych w związku z wypłatą środków z rachunku
14. Pytania uczestników szkolenia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
6 lutego 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl