Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Specjalista ds. egzekucji- szkolenie dla pracowników banków spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel:
Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na skuteczne i efektywne dochodzenie zwrotu należności bankowych, w tym będzie potrafił prawidłowo:
1. wypowiedzieć umowę kredytu,
2. zawrzeć z dłużnikiem porozumienie (ugodę) w sprawie spłaty należności
3. podjąć działania zmierzające do zaspokojenia banku w postępowaniu pozasądowym,
4. uzupełnić weksel in blanco oraz wezwać dłużnika do jego wykupu,
5. sporządzić pozew o zapłatę oraz wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności,
6. sformułować wniosek o wszczęcie egzekucji,
7. podejmować czynności w postępowaniu egzekucyjnym,
8. podjąć odpowiedni sposób działania w sytuacjach nietypowych, takich jak śmierć dłużnika,

PROGRAM:

1. Postępowanie banku w przypadku braku spłaty kredytu w umówionym terminie
1.1. Ogólne zasady postępowania banku
1.2. Odsetki za opóźnienie
1.3. Wezwanie do spłaty kredytu
1.3.1. Opóźnienie w spłacie kredytu
1.3.2. Powiadomienie osób, które są dłużnikami banku z tytułu zabezpieczeń
1.4. Restrukturyzacja zadłużenia (aneksy, ugody, porozumienia)
1.4.1. Rodzaje restrukturyzacji zadłużenia
1.4.2. Restrukturyzacja zadłużenia a prawne zabezpieczenia spłaty kredytu
1.4.3. Restrukturyzacja w przypadku nieposiadania przez kredytobiorcę zdolności kredytowej
1.4.3.1. Warunki restrukturyzacji
1.4.3.2. Szczególny sposób zabezpieczenia
1.5. Rozwiązanie umowy kredytu
1.5.1. Wypowiedzenie umowy kredytu
1.5.1.1. Przyczyny wypowiedzenia umowy kredytu
1.5.1.2. Wypowiedzenie umowy kredytu na podstawie art. 75 i 75c PrBank
1.5.1.3. Sposób postępowania banku
1.5.2. Niedopuszczalność wypowiedzenia umowy kredytu
1.5.2.1. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
1.5.2.2. Program naprawczy
1.5.3. Oświadczenie wypowiadające banku
1.5.3.1. Forma wypowiedzenia
1.5.3.2. Terminy wypowiedzenia
1.5.3.3. Doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu
1.5.4. Skutki wypowiedzenia umowy kredytu
1.5.5. Najczęstsze błędy banków
1.6. Zaspokojenie roszczeń banku z tytułu niespłaconego kredytu
1.6.1. Potrącenie
1.6.2. Inne sposoby zaspokojenia roszczeń banku
1.7. Tworzenie rezerw
2. Zaspokojenie lub dodatkowe zabezpieczenie należności banku w postępowaniu pozasądowym
2.1. Przejęcie przez bank przedmiotu przewłaszczenia
2.2. Zaspokojenie banku jako zastawnika (zastaw rejestrowy)
2.3. Hipoteka przymusowa
3. Dochodzenie należności banku na drodze postępowania sądowego
3.1. Uzupełnienie weksla in blanco i wezwanie dłużnika do jego wykupu
3.2. Przygotowanie pozwu o zapłatę
3.3. Przebieg postępowania sądowego
3.4. Brak możliwości doręczenia pozwu – ustanowienie kuratora procesowego
3.5. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
4. Dochodzenie należności banku na drodze postępowania egzekucyjnego
4.1. Wniosek o wszczęcie egzekucji
4.2. Uprawnienia i obowiązki komornika, banku, dłużnika i osób trzecich
4.3. Środki odwoławcze przysługujące stronom w postępowaniu egzekucyjnym
4.3.1. Skarga na czynności komornika
4.3.2. Zastrzeżenia i zarzuty
4.3.3. Zażalenie na postanowienie sądu
4.4. Najczęstsze sposoby egzekucji
4.4.1. Egzekucja z ruchomości
4.4.2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
4.4.3. Egzekucja z rachunków bankowych
4.4.4. Egzekucja z wierzytelności
4.4.5. Egzekucja z nieruchomości
4.5. Podział sumy uzyskanej z egzekucji
4.6. Opłaty za czynności egzekucyjne
5. Sytuacje nietypowe
5.1. Śmierć dłużnika
5.2. Rozwiązanie spółki cywilnej
5.3. Rozwiązanie i likwidacja spółki osobowej
5.4. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.
5.5. Upadłość dłużnika, w tym tzw. upadłość konsumencka
5.6. Restrukturyzacja dłużnika
6. Publiczna sprzedaż wierzytelności banku

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
11-12 września 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 890zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl