Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Specjalne Strefy Ekonomiczne – koszty inwestycji kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną; ustalanie dochodu z działalności zwolnionej z opodatkowania; rozliczanie pomocy publicznej

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu omówienie najważniejszych zagadnień związanymi z prowadzeniem działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, tj. z: uzyskaniem, cofnięciem i wygaszeniem zezwolenia, poniesieniem kosztów kwalifikowanych, kontrolą realizacji warunków przyznania pomocy publicznej, ustaleniem dochodu zwolnionego z opodatkowania z działalności strefowej oraz rozliczeniem uzyskanej pomocy publicznej.

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące warunki przyznawania pomocy publicznej oraz ponoszenia kosztów kwalifikowanych dotyczące tzw. nowych inwestorów, otrzymujących pomoc na zasadach zgodnych z UE (zezwolenia wydane od dnia 1 stycznia 2001 r. do chwili obecnej). Istotną częścią szkolenia jest przedstawienie zmian wprowadzonych od dnia 6 stycznia 2015 r. do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (nowe zasady wygaszania i cofania zezwoleń, przechowywanie dokumentów podatkowych, zmiany zezwoleń co do liczby nowych miejsc pracy itp.). W części podatkowej szkolenie opiera się na najnowszych interpretacjach podatkowych Ministra Finansów oraz aktualnych orzeczeniach NSA.

Korzyści dla uczestników:
Uczestnictwo w szkoleniu zapewni przyswojenie zasadniczych pojęć i zagadnień stanowiących o specyfice działalności strefowej, a równocześnie umożliwi nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych dla samodzielnego rozwiązywania pojawiających się problemów związanych z działalnością na terenie strefy, takich jak obliczanie i dyskontowanie kosztów kwalifikowanych, rozliczanie pomocy publicznej udzielanej w różnych formach, dokonywania podziału dochodu na opodatkowany i zwolniony oraz prawidłowe wykazywanie go w deklaracjach podatkowych.

PROGRAM:

1. Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE
1.1. Warunki określone w Zezwoleniu
1.1.1. Przedmiot działalności gospodarczej określony w Zezwoleniu;
1.1.2. Utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie związku z nową inwestycją;
1.1.3. Minimalna i maksymalna wielkość nakładów inwestycyjnych określona w Zezwoleniu;
1.1.4. Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych a termin zakończenia inwestycji;
1.2. Zmiana warunków określonych w Zezwoleniu na wniosek inwestora;
1.3. Kontrola warunków Zezwolenia przez Zarządzającego SSE;
1.4. Przesłanki cofnięcia lub utraty zezwolenia – nowelizacja 2015 r.;
1.5. Wniosek o wygaszenie Zezwolenia – kiedy jest zasadny;
1.6. Przedłużenie okresu istnienia specjalnych stref ekonomicznych do 2026 r. a ważność uprzednio wydanych Zezwoleń;

2. Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną (ŚT i WNiP)
2.1. Kwalifikacja wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do kosztów kwalifikowanych inwestycji omawiana będzie z podziałem na okresy wydawania zezwoleń: od 1.01.2007 r. do 30.06.2014 r. oraz koszty kwalifikowane inwestycji realizowanych od dnia 1 lipca 2014 r.;
2.2. Koszty inwestycji – jakie wydatki zalicza się na wartość początkową ŚT i WNiP wg ustawy o CIT/PIT oraz ustawy o rachunkowości – różnice;
2.3. Moment poniesienia kosztu inwestycyjnego według zasady kasowej lub memoriałowej – odmienne stanowiska judykatury oraz Ministerstwa Finansów;
2.4. Okres ponoszenia wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych; Moment, od którego dopuszczalne jest rozpoczęcie ponoszenia kosztów kwalifikowanych wg unijnych Wytycznych; Problem rozliczania zaliczek wg metody kasowej; Data zakończenia inwestycji;
2.5. Obowiązek poniesienia wydatków kwalifikowanych na terenie strefy a przenoszenie ŚT;
2.6. Omówienie poszczególnych wydatków inwestycyjnych na środki trwałe:
2.6.1. Nabycie lub wytworzenie środków trwałych, ich rozbudowę lub modernizację;
2.6.2. Leasing finansowy (najem, dzierżawa) maszyn i urządzeń;
2.6.3. Najem lub dzierżawa budynków, budowli i gruntów;
2.7. Obowiązek nabywania wyłącznie nowych środków trwałych prze dużych przedsiębiorców;
2.8. Przesłanki zaliczania do kosztów kwalifikowanych wydatków na WNiP;
2.9. Zakaz sprzedaży środka trwałego przed upływem 5 lub 3 lat od przyjęcia go do ewidencji; a likwidacja środka trwałego z przyczyn technicznych (zużycie, zniszczenie);

3. Zmiany w ustawie o SSE obowiązujące od dnia 6 stycznia 2015 r.
3.1. Wprowadzenie przesłanek wnioskowania o wygaśnięcie zezwolenia przez inwestora;
3.2. Wprowadzenie nowej możliwości cofnięcia zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy;
3.3. Wprowadzenie obowiązku zwrotu pomocy publicznej w przypadku cofnięcia zezwolenia;
3.4. Wprowadzenie obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej przez okres 10 lat w przypadku skorzystania z pomocy publicznej;
3.5. Dopuszczalność wniosku o zmianę zezwolenia w zakresie redukcji pułapu zatrudnienia o maksymalnie 20% bez względu na datę wydania zezwolenia;
3.6. Wprowadzenie wniosku o udzielnie pomocy;

4. Kwalifikacja przychodów jako zwolnionych (SSE) lub opodatkowanych (POZA) w świetle najnowszych interpretacji Ministerstwa Finansów;
4.1. Przychody ze sprzedaży:
4.1.1. Wyrobów gotowych, określonych w zezwoleniu, wytworzonych na terenie strefy;
4.1.2. Usług świadczonych poza terenem strefy w związku ze sprzedażą wyrobu strefowego;
4.1.2. Towarów handlowych, materiałów i surowców itp.;
4.1.3. Odpadów (złom, szkło, makulatura itp.);
4.1.4. Toolingu (narzędzia, obciążenie kosztami przygotowania produkcji);
4.1.5. Usług obcych (refakturowanie) oraz usług najmu i dzierżawy;
4.2. Przychody finansowe:
4.2.1. Odsetki o charakterze zwrotu z inwestycji kapitałowej: z lokat terminowych (w tym z tzw. overnightów), z udzielonych pożyczek, z obligacji itp.;
4.2.2. Odsetki z działalności strefowej: z rachunku bieżącego, z cash poolingu, od nieterminowych płatności należności;
4.2.3. Przychody z tytułu dodatnich różnic kursowych; Wybór metody rozliczania różnic kursowych dla celów podatkowych wg ustawy o CIT/PIT lub ustawy o rachunkowości i jego skutek dla rozliczenia podatkowego;
4.2.4. Przychody z tytułu bonusów, premii pieniężnych;
4.3. Przychody operacyjne:
4.3.1. Sprzedaż środków trwałych;
4.3.2. Odszkodowania i kary umowne;
4.3.3. Przychody z tytułu różnic inwentaryzacyjnych (nadwyżki i niedobory);
4.3.4. Umorzone i przedawnione zobowiązania;

5. Przyporządkowanie kosztów uzyskania przychodów do działalności zwolnionej (SSE) i opodatkowanej (POZA);
5.1. Priorytet bezpośredniego przypisania kosztów do danego źródła przychodów (do działalności zwolnionej lub opodatkowanej);
5.2. Zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów (np. techniczny koszt wytworzenia wyrobu, koszt nabycia refakturowanych usług, nieumorzona wartość początkowa likwidowanego środka trwałego, koszty wytworzenia odpadów itp.);
5.3. Wyodrębnienie kosztów o charakterze pośrednim, wspólnych dla obu zakresów działalności (zwolnionej i opodatkowanej);
5.4. Podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP;
5.5. Sposób ustalenie proporcji przychodowej; Niedopuszczalność stosowania innych proporcji;
5.6. Praktyczny aspekt korekty kosztów o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (NKUP);
6. Ustalanie dochodu bądź straty na działalności zwolnionej i opodatkowanej;
6.1. Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP).
6.2. Stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności na i poza terenem strefy (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych art. 11 uPDOP).
6.3. Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach;
6.4. Prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT – 8/8O (na przykładach);
6.5. Definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania);

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 506 335 666, 22 837 75 94
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
27 czerwca 2016 r Wrocław
5 lipca 2016 r. Katowice

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, obiad, przerwy kawowe

PROMOCJA:
Od każdej kolejnej osoby- 490 zł+ 23% VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl