Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Specjalne Strefy Ekonomiczne – podatkowe zamknięcie 2015 roku obrotowego w spółkach SSE. Ustalanie dochodu zwolnionego i dyskontowanie otrzymanej pomocy publicznej

Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień związanych z rozliczeniem podatkowym działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, takich jak.:
– powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu (memoriałowo bądź kasowo) i kwalifikacja przychodów do właściwego roku podatkowego (np. przychody z otrzymanych bonusów, premii pieniężnych), oraz podział uzyskanych przychodów na związane z działalnością zwolnioną lub opodatkowaną (w szczególności co do przychodów finansowych i operacyjnych);
– podział kosztów uzyskania przychodów na koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednie i ich kwalifikację do właściwego roku podatkowego (zasada ponoszenia kosztów w czasie), a także zasady rozliczenia kosztów bezpośrednich i pośrednich na związane z działalnością zwolnioną oraz opodatkowaną;
– ustalenie dochodu/straty na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania, prezentacja uzyskanego wyniku w deklaracji CIT-8 jak również omówienie pozostałych obowiązków deklaracyjnych i informacyjnych związanych z zamknięciem roku podatkowego, m.in. podatek u źródła (CIT-10R, IFT-2R, CIT-8/O), dokumentacje podatkowe dla transakcji z podmiotami powiązanymi (CIT-8), umowy zawarte z nierezydentami (ORD-U), zatrudnianie nierezydentów (ORD-W);
– dyskontowanej otrzymanej w danym roku pomocy publicznej na rzeczywistych przykładach liczbowych; omówienie arkuszy do dyskontowania pomocy publicznej;

PROGRAM:

1. Klasyfikacja przychodów do właściwego roku podatkowego;
1.1. Moment powstania przychodu na zasadzie memoriałowej – przychód należny;
1.2. Przypadki, gdy przychód rozpoznawany jest zgodnie z metodą kasową (otrzymane kary umowne, odszkodowania, zwroty kosztów sądowych, premie pieniężne itd.);
1.3. Zaliczki a moment powstania przychodu;
1.4. Przychodu z tytułu nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego otrzymania rzeczy i praw oraz z innych świadczeń;
2. Kwalifikacja przychodów jako zwolnionych (SSE) lub opodatkowanych (POZA) w świetle najnowszych interpretacji Ministerstwa Finansów z 2014 i 2015 r.;
2.1. Przychody ze sprzedaży:
2.1.1. Wyrobów gotowych, określonych w Zezwoleniu, wytworzonych na terenie strefy;
2.1.2. Towarów handlowych, materiałów i surowców itp.;
2.1.3. Odpadów (złom, szkło, makulatura itp.);
2.1.4. Toolingu (narzędzia, obciążenie kosztami przygotowania produkcji);
2.1.5. Usług obcych (refakturowanie) oraz usług najmu i dzierżawy;
2.2. Przychody finansowe:
2.2.1. Odsetki o charakterze zwrotu z inwestycji kapitałowej: z lokat terminowych (w tym z tzw. overnightów), z udzielonych pożyczek, z obligacji itp.;
2.2.2. Odsetki z działalności strefowej: z rachunku bieżącego, z cash poolingu, od nieterminowych płatności należności;
2.2.3. Przychody z tytułu dodatnich różnic kursowych;
2.2.4. Przychody z tytułu bonusów, premii pieniężnych;
2.3. Przychody operacyjne:
2.3.1. Sprzedaż środków trwałych;
2.3.2. Odszkodowania i kary umowne;
2.3.3. Przychody z tytułu różnic inwentaryzacyjnych (nadwyżki i niedobory);
2.3.4. Umorzone i przedawnione zobowiązania;
3. Ponoszenie kosztów w czasie na przełomie roku podatkowego;
3.1. Ustalanie kosztów uzyskania przychodów – definicja kosztu art. 15 ust. 1 uPDOP;
3.2. Określenie właściwego kursu waluty dla przeliczenia kosztów wyrażonych w walucie;
3.3. Moment ponoszenia kosztów o charakterze bezpośrednim i pośrednim;
3.4. Rozpoznawanie kosztów w czasie – kwalifikacja kosztów bezpośrednich i pośrednich do właściwego roku podatkowego;
3.5. Kwalifikacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS do właściwego roku podatkowego;
4. Przyporządkowanie kosztów uzyskania przychodów do działalności zwolnionej (SSE) i opodatkowanej (POZA);
4.1. Priorytet bezpośredniego przypisania kosztów do danego źródła przychodów (do działalności zwolnionej lub opodatkowanej);
4.2. Zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów (np. techniczny koszt wytworzenia wyrobu, koszt nabycia refakturowanych usług, nieumorzona wartość początkowa likwidowanego środka trwałego, koszty wytworzenia odpadów itp.);
4.3. Wyodrębnienie kosztów o charakterze pośrednim, wspólnych dla obu zakresów działalności (zwolnionej i opodatkowanej);
4.4. Podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP;
4.5. Sposób ustalenie proporcji przychodowej; Niedopuszczalność stosowania innych proporcji;
4.6. Praktyczny aspekt korekty kosztów o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (NKUP);
5. Ustalanie dochodu bądź straty na działalności zwolnionej i opodatkowanej;
5.1. Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP).
5.2. Stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych art. 11 uPDOP).
5.3. Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach;
5.4. Prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8/8O (na przykładach);
5.5. Definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania);
5.6. Dyskontowanie otrzymanej w danym roku podatkowym pomocy publicznej na dzień wydania zezwolenia; rozliczanie faktycznie otrzymanej pomocy z limitem pomocy wynikającym z zezwolenia; dyskontowanie na przykładach;
6. Pozostałe obowiązki deklaracyjne i informacyjne związane z zamknięciem roku
6.1. Przychody zagranicznych osób prawnych (z tytułu m.in. należności licencyjnych, dywidend – tzw podatek u źródła) i związane z nimi obowiązki informacyjne na koniec roku podatkowego (informacje IFT-2/2R, deklaracja CIT-10R);
6.2. Informacje o umowach zawartych z nierezydentami (informacja ORD-U);
6.3. Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (informacja ORD – W1);
6.4. Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowych dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi za dany rok obrotowy (deklaracja CIT-8);

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 506 335 666, 22 837 75 94
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
8 grudnia 2015 r. Warszawa
9 grudnia 2015 r. Łódź
10 grudnia 2015 r. Wrocław

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, obiad, przerwy kawowe

PROMOCJA:
490 zł od kolejnej osoby z firmy

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl