Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ŚRODKI TRWAŁE I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W FORMIE WARSZTATU PRAKTYCZNEGO DLA EKSPERTÓW TECHNICZNYCH I KSIĘGOWYCH ZE ZMIANAMI 2016 R. DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ I WODNOKANALIZACYJNEJ (nowe problemy z rozwiązaniem)

Przepisy prawne dotyczące środków trwałych są niedokładne i ogólne. Środek trwały w księgach pojawia się gdy się go kupuje, otrzymuje bezpłatnie lub tworzy w zadaniu inwestycyjnym, albo własnymi siłami. Tu tworzą się problemy związane z tym kto odpowiada za kwotę, która pojawia się na dowodzie OT, kto wycenia, kto ma wyliczyć kwotę pozostałości po likwidowanym środku trwałym, kto przeprowadza inwentaryzację, kto opisuje faktury. Te i inne problemy powodują niezgodności działów w firmach, które zajmują się znaczną ilością środków trwałych. A jak pojawi się środek trwały z czasów dawnych konflikt przybiera na sile. To wszystko ma znaczenie również dla wyceny majątku dla celów podatku od nieruchomości. Dodatkowo w przepisach należy mieć szczególnie uporządkowaną kwestię zmian wartości środka trwałego jak ulepszenia, aktualizacje, utraty wartości aktywów oraz amortyzację. Do tego należy również przy tym ostatnim pojęciu dołożyć problematykę klasyfikacji środków trwałych. W przepisach prawnych wiele z tych pojęć nie posiada definicji. Na to nakłada się nowy system kontroli proponowany w 2016 r. Przygotowany warsztat ma na celu uporządkowanie powyższych kwestii pod względem praktycznym, czyli z udziałem uczestników.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie jak należy czytać przepisy dotyczące środków trwałych i podatku od nieruchomości w kontekście interpretacji na 2016 r.
a). Krótkie przypomnienie przepisów prawnych
b). Znaczenie interpretacji – przykłady praktyczne zakończonych spraw sądowych
c). Pokazanie o co może prosić podczas kontroli według przepisów Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, NIK i inne instytucje.
d).Podanie typowania do kontroli pod względem podatkowym i bilansowym oraz pokazanie scenariusza kontroli środków trwałych – nowość 2016 r.

2. Przedstawienie nowości planowanych na 2016 r.
a). Zmiana klasyfikacji środków trwałych
b). Zmiany w ustawie o rachunkowości i ich wpływ na środki trwałe.
c). Zmiany w podatku od nieruchomości w 2016 r.
d). Podatek katastralny – kiedy plany wprowadzenia w kontekście Dyrektyw Unii Europejskiej.

3. Kiedy powstaje konieczność wystawienia dowodu OT ?
a). Przeprowadzenie zadania inwestycyjnego – etapy z komentarzem i dyskusją
b). Stworzenie środka trwałego własnymi siłami – etapy, problemy i dyskusja
c). Zakup środka trwałego – przypadki, problemy i dyskusja
d).Inne sposoby – na przykład wskazanie budowli przez gminę, samodzielne odkrycie podczas inwentaryzacji, ujawnienie podczas likwidacji i inne przypadki – dyskusja

4. Najważniejsze interpretacje (kilkadziesiąt !) wskazane z prośbą ustosunkowania się przez uczestników – ćwiczenie 1. Podanie rozwiązań interpretacyjnych. Między innymi:
– budynek z budowlami takimi jak anteny, rampy, sieci internetowe, klimatyzatory,
– obiekty liniowe,
– urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych,
– tymczasowe obiekty budowlane,
– fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia
– fundamenty budowli, wiat, kontenerów na śmieci, silosów, dławików
– linie światłowodowe,
– elementy przepompowni,
– instalacje w budynku to element budynku czy budowli.

5. Określenie momentu kiedy środek trwały może być wprowadzony na stan oraz jak długo dział techniczny może go nie oddać do używania.

6. Odpowiedzialność za środki trwałe i podatek od nieruchomości w 2016 r. – działy techniczne, księgowość. Czy można przenieść odpowiedzialność na wykonawcę ?

7. Proces przyjmowania środka trwałego na stan – ćwiczenie 2
/indywidualnie, zestawem, zadaniem inwestycyjnym i co można w nim ująć np. delegację, obsługę prawną, samochód/

8. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT) obecna i planowana po zmianach 2016 r. – przykłady źle zaklasyfikowanego środka trwałego i konsekwencje podatkowej amortyzacji

9. Wycena środka trwałego – problematyka z rozwiązaniami na 2016 r.
a) co można zakwalifikować jako element środka trwałego (np. czy można zlikwidowaną część rurociągu zakwalifikować i skąd to wynika)
b) koszty usług podwykonawców zewnętrznych,
c) koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego,
d) koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem do użytkowania,
e)koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed przyjęciem środka trwałego do ewidencji środków trwałych,
f) koszty testowania a koszty rozruchu – interpretacja 2016 r.
f) straty powstałe podczas budowy środka trwałego,
g) termin wprowadzania środka trwałego w budowie do ewidencji środków trwałych.

10. Zmiany wartości środków trwałych
a) Zdefiniowanie – stan początkowy, zmiany możliwe w prawie i uporządkowanie pojęć:
– konserwacje,
– remonty: typowe, remonty planowe, remonty awaryjne, remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcje),
– likwidacja według planu, likwidacje nie planowa,
– odzyski, materiały, elementy techniczne nowego środka trwałego
– nowa inwestycja technologicznie (np. nakładanie rurociągu, rurociąg ze światłowodem),
– ulepszenia: rozbudowa (w tym nadbudowa),przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ulepszenie w standardach rachunkowości,
– ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach),
– utrata wartości aktywów, aktualizacja wyceny, przeszacowania wartości.

11. Zmiany wartości początkowej – obowiązek inżyniera czy księgowego ?

12. Amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych – konsekwencje w przepisach
a) odpisy jednorazowe,
b) odpisy ciągłe:
– okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie,
– obliczanie stawki amortyzacji,
– wybór metody amortyzacji,
– ustalenie wartości końcowej,
– weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji,
– osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych,
– wstrzymanie amortyzacji,
– zmiana stawki bo zła klasyfikacja
– zmiana stawki po czasie

13. Części składowe i peryferyjne – praktyczny przykład

14. Inwentaryzacja majątku trwałego:
a) cel przeprowadzenia inwentaryzacji,
b) rodzaje inwentaryzacji,
c) metody inwentaryzacji,
d) terminy inwentaryzacji,
e) reguły inwentaryzacyjne,
f) czynności poprzedzające inwentaryzację:
– instrukcja inwentaryzacji,
– instrukcje nadawania numerów inwentarzowych,
– instrukcje oznakowywania przymiotów inwentaryzacji.
g) wstępne czynności inwentaryzacyjne:
– harmonogram inwentaryzacji,
– utworzenie zespołów inwentaryzacyjnych,
– przygotowanie sprzętu inwentaryzacyjnego.
h) inwentaryzacja właściwa oraz procedury towarzyszące,
i) odpowiedzialność za inwentaryzację.

14. Podatek od nieruchomości – przypomnienie obowiązku podatkowego oraz pokazanie najważniejszych orzeczeń na 2016 r.

15. Wpływ zmian w prawie budowlanym na podatek od nieruchomości w 2016 r., nowe kontrole podatkowe.

16. Wpływ dyrektyw UE na środki trwałe i podatek od nieruchomości w 2016 r., skomentowanie innych przepisów mających wpływ – prawo wodne, ustawa o ochronie środowiska, akty wykonawcze do prawa budowlanego

Część II Warsztat praktyczny
1. Wprowadzenie jak należy czytać przepisy dotyczące środków trwałych i podatku od nieruchomości w kontekście interpretacji na 2016 r.
a). Krótkie przypomnienie przepisów prawnych
b). Znaczenie interpretacji – przykłady praktyczne zakończonych spraw sądowych
c). Pokazanie o co może prosić podczas kontroli według przepisów Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, NIK i inne instytucje.
d). Podanie typowania do kontroli pod względem podatkowym i bilansowym oraz pokazanie scenariusza kontroli środków trwałych – nowość 2016 r.

2. Przedstawienie nowości planowanych na 2016 r.
a). Zmiana klasyfikacji środków trwałych
b). Zmiany w ustawie o rachunkowości i ich wpływ na środki trwałe.
c). Zmiany w podatku od nieruchomości w 2016 r.
d). Podatek katastralny – kiedy plany wprowadzenia w kontekście Dyrektyw Unii Europejskiej.

3. Kiedy powstaje konieczność wystawienia dowodu OT ?
a) Przeprowadzenie zadania inwestycyjnego – etapy z komentarzem i dyskusją
b) Stworzenie środka trwałego własnymi siłami – etapy, problemy i dyskusja
c) Zakup środka trwałego – przypadki, problemy i dyskusja
d) Inne sposoby – na przykład wskazanie budowli przez gminę, samodzielne odkrycie podczas inwentaryzacji, ujawnienie podczas likwidacji i inne przypadki – dyskusja

4. Najważniejsze interpretacje (kilkadziesiąt !) wskazane z prośbą ustosunkowania się przez uczestników – ćwiczenie 1. Podanie rozwiązań interpretacyjnych. Między innymi:
– budynek z budowlami takimi jak anteny, rampy, sieci internetowe, klimatyzatory,
– obiekty liniowe,
– urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych,
– tymczasowe obiekty budowlane,
– fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia
– fundamenty budowli, wiat, kontenerów na śmieci, silosów, dławików
– linie światłowodowe,
– elementy przepompowni,
– instalacje w budynku to element budynku czy budowli.

5. Określenie momentu kiedy środek trwały może być wprowadzony na stan oraz jak długo dział techniczny może go nie oddać do używania.

6. Odpowiedzialność za środki trwałe i podatek od nieruchomości w 2016 r. – działy techniczne, księgowość. Czy można przenieść odpowiedzialność na wykonawcę ?

7. Proces przyjmowania środka trwałego na stan – ćwiczenie 2
/indywidualnie, zestawem, zadaniem inwestycyjnym i co można w nim ująć np. delegację, obsługę prawną, samochód/

8. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT) obecna i planowana po zmianach 2016 r. – przykłady źle zaklasyfikowanego środka trwałego i konsekwencje podatkowej amortyzacji

9. Wycena środka trwałego – problematyka z rozwiązaniami na 2016 r.
a) co można zakwalifikować jako element środka trwałego (np. czy można zlikwidowaną część rurociągu zakwalifikować i skąd to wynika)
b) koszty usług podwykonawców zewnętrznych,
c) koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego,
d) koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem do użytkowania,
e) koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed przyjęciem środka trwałego do ewidencji środków trwałych,
f) koszty testowania a koszty rozruchu – interpretacja 2016 r.
f) straty powstałe podczas budowy środka trwałego,
g) termin wprowadzania środka trwałego w budowie do ewidencji środków trwałych.

10. Zmiany wartości środków trwałych
a) Zdefiniowanie – stan początkowy, zmiany możliwe w prawie i uporządkowanie pojęć:
– konserwacje,
– remonty: typowe, remonty planowe, remonty awaryjne, remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcje),
– likwidacja według planu, likwidacje nie planowa,
– odzyski, materiały, elementy techniczne nowego środka trwałego
– nowa inwestycja technologicznie (np. nakładanie rurociągu, rurociąg ze światłowodem),
– ulepszenia: rozbudowa (w tym nadbudowa),przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ulepszenie w standardach rachunkowości,
– ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach),
– utrata wartości aktywów, aktualizacja wyceny, przeszacowania wartości.

11. Zmiany wartości początkowej – obowiązek inżyniera czy księgowego ?

12. Amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych – konsekwencje w przepisach
a) odpisy jednorazowe,
b) odpisy ciągłe:
– okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie,
– obliczanie stawki amortyzacji,
– wybór metody amortyzacji,
– ustalenie wartości końcowej,
– weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji,
– osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych,
– wstrzymanie amortyzacji,
– zmiana stawki bo zła klasyfikacja
– zmiana stawki po czasie

13. Części składowe i peryferyjne – praktyczny przykład

14. Inwentaryzacja majątku trwałego:
a) cel przeprowadzenia inwentaryzacji,
b) rodzaje inwentaryzacji,
c) metody inwentaryzacji,
d) terminy inwentaryzacji,
e) reguły inwentaryzacyjne,
f) czynności poprzedzające inwentaryzację:
– instrukcja inwentaryzacji,
– instrukcje nadawania numerów inwentarzowych,
– instrukcje oznakowywania przymiotów inwentaryzacji.
g) wstępne czynności inwentaryzacyjne:
– harmonogram inwentaryzacji,
– utworzenie zespołów inwentaryzacyjnych,
– przygotowanie sprzętu inwentaryzacyjnego.
h) inwentaryzacja właściwa oraz procedury towarzyszące,
i) odpowiedzialność za inwentaryzację.

14. Podatek od nieruchomości – przypomnienie obowiązku podatkowego oraz pokazanie najważniejszych orzeczeń na 2016 r.

15. Wpływ zmian w prawie budowlanym na podatek od nieruchomości w 2016 r., nowe kontrole podatkowe .

16. Wpływ dyrektyw UE na środki trwałe i podatek od nieruchomości w 2016 r., skomentowanie innych przepisów mających wpływ – prawo wodne, ustawa o ochronie środowiska, akty wykonawcze do prawa budowlanego

17. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
15 marzec 2016 r. Katowice
17 marzec 2016 r. Wrocław
22 marzec 2016 r. Warszawa
7 kwiecień 2016 r. Poznań
8 kwiecień 2016 r. Szczecin
12 kwiecień 2016 r. Lublin

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, obiad, przerwy kawowe

PROMOCJA:
490 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl