Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz podatek od nieruchomości wraz ze służebnościami – nowy stan prawny na 2016 r. dla branży energetycznej i wodociągowej NOWA KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH i orzecznictwo na przykładach

PROGRAM:

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne
– w tym: nowa klasyfikacja 2016 r., pomysły nowych przepisów 2017 r., wdrożenie standardów międzynarodowych.
1. Nowa klasyfikacja środków trwałych 2016 r. – konsekwencje w uporządkowaniu i podatkowe.
1.1. Wyjaśnienie problemów klasyfikacyjnych, w tym linie tymczasowe, linie światłowodowe, urządzenia techniczne naziemne (ceglane, betonowe, drewniane, stalowe),
1.2. Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego
1.3. Aparatura prądu zmiennego
1.4. Stacje transformatorowe stałe i mobilne
1.5. Urządzania techniczne specyficzne dla branży wodnokanalizacyjnej i energetycznej.
1.6. Przykłady rozwiązań problemów.
2. Zmiany w zasadach amortyzacji środków trwałych na 2016 r.
3. Wyliczenie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
4. Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – przykłady praktyczne z uwzględnieniem trudnych przypadków
5. Cena nabycia, koszt wytworzenia, wartość rynkowa – co jest najkorzystniejsze
6. Ulepszenie środków trwałych
7. Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych bilansowo i podatkowo – case study
8. Stawki amortyzacji – podstawowe, podwyższone, obniżone i indywidualne
9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których amortyzacja nie stanowi kosztu uzyskania przychodu
10. Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w postaci aportów
11. Likwidacja dotychczasowej preferencyjnej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych
12. Sposoby kształtowania polityki bilansowej i podatkowej w oparciu o wyliczoną amortyzację – przykłady praktyczne giełdowych spółek kapitałowych
13. CO CZEKA NAS W 2016 ROKU NA PRZYKŁADACH
14. ŚROKI TRWAŁE W BUDOWIE – NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY Z ORZECZNICTWEM W BRANŻY WODNOKANALIZACYJNEJ I ENERGETYCZNEJ.

Podatek od nieruchomości na 2016 r. wraz ze służebnościami z uwzględnieniem potrzebnego orzecznictwa dla branży wodnokanalizacyjnej i energetycznej.
1. Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania:
a) plany zagospodarowania przestrzennego,
b) ewidencja gruntów i budynków,
c) księgi wieczyste a podatek od nieruchomości,
d) organy podatkowe właściwe dla podatku od nieruchomości,
e) zasady prowadzenia sporów z organami podatkowymi,
f) prawa i obowiązki podatnika podczas postępowania oraz kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości,
g) przedawnienie podatku od nieruchomości.

2. Prawo budowlane a podatek od nieruchomości:
a) wpływ prawa budowlanego na podatek od nieruchomości,
b) praktyczne przykłady zastosowania prawa budowlanego przy podatku od nieruchomości,
c) najważniejsze definicje uregulowane w prawie budowlanym,
d) zmiany prawa budowlanego, które wpływają na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.

3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości po zmianach:
a) budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działalności gospodarczej,
b) tymczasowe obiekty budowlane m. in. sezonowe namioty,
c) budowle i urządzenia budowlane,
d) urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
e) fundamenty, place, rampy załadunkowe,
f) sieci telekomunikacyjne,
g) sieci gazowe,
h) sieci wodociągowe,
i) sieci elektroenergetyczne,
j) pojęcie pasa drogowego, oświetlenie drogi,
k) drogi wewnętrzne i drogi leśne.

4. Ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
a) powierzchnia użytkowa budynku,
b) powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych,
c) powierzchnia gruntów, zbiorników wodnych,
d) ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach.

5. Rozliczenie podatku od nieruchomości przy najmie i dzierżawie:
a) podmiot zobligowany do zapłaty podatku,
b) odpowiedzialność za zaległości podatkowe,
c) najem, dzierżawa nieruchomości gminnych oraz Skarbu Państwa,
d) bezumowne korzystanie z nieruchomości.

6. Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli:
a) podmioty zobowiązane do zapłaty podatku,
b) odpowiedzialność za zaległości,
c) rozliczenia między współwłaścicielami.

7. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości:
a) ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego,
b) wybudowanie nieruchomości a podatek,
c) nabycie nieruchomości a obowiązek podatkowy,
d) sprzedaż nieruchomości,
e) deklaracje w podatku od nieruchomości,
f) terminy zapłaty podatku.

8. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe:
a) zwolnienia o charakterze podmiotowym,
b) zwolnienia przedmiotowe,
c) sposoby legalnej optymalizacji podatkowej.

9. Ujęcie podatku od nieruchomości w rozliczeniu podatku dochodowego:
a) podatek od nieruchomości jako koszt,
b) rozliczenie podatku od nieruchomości w czasie,
c) zaległość w podatku od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów.

10. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz organów podatkowych dotyczące podatku od nieruchomości.

11.Istota służebności,
•miejsce służebności w systemie prawnym,
•służebność przesyłu a inne służebności .
12.Zakres podmiotowy służebności przesyłu
•pojęcie przedsiębiorcy przesyłowego,
•właściciel nieruchomości obciążonej,
•specyficzne uregulowania w ustawach, szczególnie ustawie zaopatrzeniowej.
13.Prawa i obowiązki stron służebności przesyłu
•obowiązki właściciela Nieruchomości,
•obowiązki przedsiębiorcy przesyłowego.
14.Zmiana, ustanie i wygaśnięcie służebności przesyłu
•tryb i warunki zmiany służebności przesyłu, okoliczności powodujące wygaśnięcie,
•przeniesienie służebności przesyłu na inny podmiot, zniesienie służebności przesyłu.
15.Problematyka procesowo-prawna
•zagadnienia wieczysto księgowe,
•ustanowienie służebności przesyłu w drodze postępowania cywilnego,
•postępowanie cywilne a postępowanie administracyjne (art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
Pytania i dyskusja z rozwiązaniami orzeczniczymi na końcu szkolenia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 506 335 666, 22 837 75 94
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
12 luty 2016 r. Katowice
17 luty 2016 r. Szczecin

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, luch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
390 zł od każdej kolejnej osoby z firmy

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl