Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

System kontroli wewnętrznej w banku spółdzielczym

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Zgodnie z zapisami:
1. Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08 czerwca 2021r.,
2. Ustawy o biegłych rewidentach (…),
3. Rekomendacji H,
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej oraz w cyklach rocznych przeprowadza ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza przeprowadza tę ocenę na podstawie opinii Komitetu Audytu.
Przeprowadzona ocena o której mowa powyżej stanowi podstawę do przeglądu procedur w zakresie kontroli wewnętrznej, w tym Matrycy Funkcji Kontroli i planu testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej.
Celem niniejszej sesji jest wspólne przeprowadzenie oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, przeglądu procedur kontroli oraz Matrycy Funkcji Kontroli z uwzględnieniem Wytycznych EBA/GL/2022/05 w sprawie Compliance AML/CFT.

I. KORZYŚCI
Uczestnik szkolenia otrzyma:
1. Projekt notatki z oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
2. Projekt uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ww. oceny,
3. Przykłady raportów z realizacji systemu kontroli wewnętrznej,
4. Projekty opinii Komitetu Audytu,
5. Projekt Regulaminu kontroli wewnętrznej (SSOZ BPS),
6. Projekt Zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (SSO SGB),
7. Notatkę zawierające wyniki przeglądów ww. procedur,
8. Notatkę z przeglądu Matrycy Funkcji Kontroli,
9. Zweryfikowaną Matrycę Funkcji Kontroli z uwzględnieniem wymagań SSO SGB oraz SSOZ BPS, w tym pod kątem Wytycznych EBA/GL/2022/05 w sprawie compliance AML/CFT
10. Projekty dokumentów testowych.

II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do członków Rady Nadzorczej, ze szczególnym uwzględnieniem członków Komitetu Audytu, członków Zarządu, pracowników komórki ds. obsługi organów statutowych, pracowników komórki ds. zgodności, pracowników ds. funkcji kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.
III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
Poziom szkolenia: podstawowy w zakresie systemu kontroli wewnętrznej.

PROWADZĄCY:

Renata Szostak

Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC) – dyplom Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie ryzyka, kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego. Obszary specjalizacji: zarządzanie ryzykiem bankowym, audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem braku zgodności (Compliance), zatrudnienie na Stanowisku ds. zgodności oraz na stanowisku kontroli wewnętrznej w bankach spółdzielczych. Wieloletni praktyk bankowy (Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA), Bank Polskiej Spółdzielczości (wcześniej GBPZ S.A. we Wrocławiu), banki spółdzielcze. Aktualnie zatrudniona w banku spółdzielczym na Stanowisku ds. zgodności, funkcji kontroli oraz IOD. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach w zakresie szkolenia pracowników KNF (min. zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych) oraz Szkoły Bankowej w Sandomierzu. Trener z zakresu zarządzania ryzykiem bankowym oraz z zakresu kontroli wewnętrznej (w tym ryzyka braku zgodności i audytu wewnętrznego), ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów bankowych. Współautorka książki pt.: Rada nadzorcza w banku spółdzielczym. Absolwentka Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie Compliance i kontrola wewnętrzna. Doktorantka w Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Certyfikowany Oficer Compliance.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne przeprowadzania weryfikacji i oceny systemu kontroli wewnętrznej.
2. Zadania komórki ds. zgodności w systemie kontroli wewnętrznej, z uwzględnieniem Wytycznych EBA oraz Stanowiska UKNF z dnia 01 grudnia 2022r.,
3. Dostosowanie systemu kontroli wewnętrznej do struktury organizacyjnej z uwzględnieniem trzech linii obrony.
4. Przegląd zasad raportowania w zakresie systemu kontroli wewnętrznej.
5. Ocena adekwatności systemu kontroli wewnętrznej.
6. Weryfikacja mierników skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej – mierników realizacji celów kontroli wewnętrznej.
7. Ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej.
8. Rola Komitetu Audytu w procesie oceny skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej.
9. Omówienie notatki z weryfikacji Regulaminu / Zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznej.
10. Przegląd procesów kluczowych realizowanych przez Bank.
11. Przegląd i weryfikacja Matrycy funkcji kontroli z uwzględnieniem zmian przepisów zewnętrznych,
12. Weryfikacja planu testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej na 2023r.,
13. Opracowanie projektów dokumentów testowych
14. Przygotowanie opinii Komitetu Audytu, zapisów do protokołów z posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Rady Nadzorczej w ww. sprawach, projektów uchwał itp.
15. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
13 lutego 2023 r. Online

Godziny zajęć: 12:30-15:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl