Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Szczególna ochrona i infrastruktura krytyczna w branży wodkan i komunalnej. Plan Ochrony, Plan Ciągłości Działania, Plan Odtwarzania, Plan Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Plany Reagowania. Zarządzanie ochroną usługi kluczowej i odpornością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na współczesne zagrożenia.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia:

Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne stanowią unikatowy zespół urządzeń służących do zaopatrywania odbiorców w wodę w sposób zorganizowany i ciągły. Dostarczanie wody, a także odbiór i oczyszczanie ścieków są usługami biznesowymi, ale też kluczowymi usługami publicznymi. Społeczności lokalne, administracja samorządowa i rządowa oraz przedsiębiorcy mają przekonanie, że ewentualna materializacja zagrożeń nie dotyczy tych usług. Nic bardziej mylnego – postępująca zmiana klimatu, covid-19, zagrożenia terrorystyczne, działania hybrydowe oraz agresja Rosji na Ukrainę, pokazały, ze   przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są narażone na ryzyko strat związanych z przerwaniem usługi kluczowej lub utratą funkcjonalności.

W myśl obowiązującego prawa, przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne mogą posiadać obiekty podlegające obowiązkowej lub szczególnej ochronie i stanowić infrastrukturę krytyczną dla państwa. Tym bardziej spełnienie wymagań bezpieczeństwa stanowi jeden z najważniejszych celów w zapewnieniu ciągłości działania przedsiębiorstwa i jest podstawowym obowiązkiem kadry kierowniczej i wszystkich pracowników.

Podczas szkolenia uczestnicy ugruntują wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim praktycznie poznają, jak doskonalić procesy zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwa przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego. Szkolenie będzie ukierunkowane na praktyczne wykorzystanie wniosków
z analizy dominujących i potencjalnych zagrożeń oraz na uelastycznienie zasad postępowania z ryzykiem, a także reagowania podczas incydentów. Zostaną zaprezentowane praktyczne scenariusze zdarzeń prowadzących do wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz zasady i procedury umożliwiające przedsiębiorstwu samodzielnie lub we współpracy z podmiotami publicznymi awaryjne zaopatrzenie konsumentów w wodę. Zastosowanie dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa przyczyni się do redukcji ryzyka i wzmocnienia odporności kluczowych aktywów przedsiębiorstwa oraz do lepszej ochrony usług kluczowych.

Adresaci:
Członkowie Zarządu, Dyrektorzy: zespołów IT i OT, bezpieczeństwa fizycznego, techniczno-technologicznego, fizycznego i osobowego, Koordynatorzy ciągłości działania, Koordynatorzy zarządzania ryzykiem, Audytorzy procesów i usług kluczowych. Pracownicy odpowiedzialni za procesy wzmacniania odporności na zagrożenia.

PROGRAM:

1. Obowiązki przedsiębiorstwa w odniesieniu do jego znaczenia
w bezpieczeństwie państwa, regionu lub chronionej usługi kluczowej.
2. Analiza najważniejszych procesów i usług w przedsiębiorstwie:
a) zasady analizy najważniejszych procesów i usług,
b) dobre praktyki i rekomendacje.
3. Kluczowe aktywa związane z funkcjonalnością i ciągłością działania zapewniające realizację misji biznesowej i publicznej przedsiębiorstwa- przykłady.
4. Podwykonawcy i Dostawcy usług oraz ich wpływ na kluczowe usługi i procesy- przykłady.
5. Zarządzanie Ryzykiem w przedsiębiorstwie:
a) analiza zagrożeń i ocena podatności w kluczowych procesach zadaniowych i aktywach,
b) właściciele ryzyka,
c) dobre praktyki postępowania z ryzykiem.
6. Zarządzanie ciągłością działania – dobre praktyki i rekomendacje w procesach dostarczania wody pitnej mieszkańcom oraz postępowania podczas wystąpienia sytuacji awaryjnych i kryzysowych.
7. Plan Ochrony, Plan Ciągłości Działania, Plan Odtwarzania zakłóconej lub przerwanej usługi dostarczania wody pitnej dla mieszkańców i przedsiębiorców, Plan Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Plan Reagowania Kryzysowego:
a) czy konieczne jest dziś sporządzanie wszystkich planów i dlaczego jest ich tak „mało”? ,
b) zakres, zasady opracowywania i aktualizacja planów,
c) Plan Odporności Przedsiębiorstwa, czym jest i czy może zastąpić inne plany?
8. Komunikacja kryzysowa i jej znaczenie wewnątrz przedsiębiorstwa
i z odbiorcami kluczowych usług podczas awarii lub katastrofy.
9. Cykle planowania i doskonalenia mechanizmów dotyczących zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem, szczególnie w zakresie utrzymania jakości wody pitnej oraz zapewnienia ciągłości jej dostarczania ludziom – dobre praktyki i rekomendacje.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
23 maja 2023 r. Online

Godziny zajęć: 8:45-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:





  Dane firmy:





  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl