Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Nasze szkolenia zamknięte cieszą się dużym zainteresowaniem z uwagi na ich personalizację i dopasowanie do potrzeb i specyfiki działalności Klienta. Każde szkolenie zamknięte realizujemy poprzez indywidualne podejście oraz dostosowanie programu i metodologii w taki sposób, aby wiedza jaką otrzymają uczestnicy szkolenia mogła być przez nich później wykorzystana w praktyce. Szkolenia zamknięte realizowane są przez nas na terenie całej Polski, w miejscu wskazanym przez Klienta bądź uzgodnionym z Klientem.

 

Poniżej przestawiamy Państwu tematy szkoleń, które najczęściej realizujemy dla naszych Klientów w formie szkoleń zamkniętych.

Niżej wymienione tematy są tylko przykładowymi, na Państwa życzenie możemy przygotować programy szkoleń uwzględniając Państwa indywidualne potrzeby.

Szkolenia zamknięte dla firm

 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR/MSSF) od podstaw
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR/MSSF) dla zaawansowanych
 • Zmiany w MSSF/MSR
 • MSSF/MSR dla sektora paliwowo- energetycznego
 • Zamknięcie roku w branży energetycznej i ciepłowniczej
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg ZUoR
 • Sprawozdawczość finansowa spółek publicznych
 • Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze spółek publicznych
 • Amerykańskie Standardy Rachunkowości US GAAP- praktyczne zagadnienia
 • Aktywa rzeczowe i aktywa finansowe w MSR/MSSF
 • MSSF 7- zmiany w prezentacji instrumentów finansowych
 • Analiza sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSR/MSSF
 • Cash flow- rachunek przepływów pieniężnych w praktyce
 • Różnice kursowe w rachunkowości i prawie podatkowym
 • Transakcje w walutach obcych
 • Emisja zanieczyszczeń- aspekty rachunkowe i podatkowe
 • Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług w 2019 roku (VAT)
 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku (PDOP)
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • Podatek VAT w obrocie międzynarodowym
 • Podatek dochodowy odroczony
 • Podatek akcyzowy w branży elektroenergetycznej
 • Akcyza od węgla i koksu 2019
 • Prawo celne w praktyce 2019
 • Podatek od nieruchomości w branży energetycznej
 • Amortyzacja i opodatkowanie budowli sieciowych
 • Faktura VAT- prawa i obowiązki w zakresie dokumentowania transakcji zasady
 • rozliczania i wystawiania faktur z uwzględnieniem zmian podatkowych
 • Analiza umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Podatek u źródła zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych
 • Sponsoring, reprezentacja i reklama oraz sprzedaż premiowa, programy
 • lojalnościowe
 • Zasady rozliczania podróży służbowych
 • Samochód w działalności firmy
 • Ceny transferowe obrona i dokumentacja (warsztaty praktyczne)
 • Umowy leasingu w prawie podatkowym i bilansowym
 • Ordynacja podatkowa dla księgowych
 • Kontrola skarbowa- praktyczne aspekty
 • Metody wyceny spółek kapitałowych
 • Wycena instrumentów pochodnych
 • Analiza sprawozdań finansowych (z wykorzystaniem arkusza Excel)
 • Zarządzanie ryzykiem walutowym w firmie
 • Analiza projektów inwestycyjnych
 • Controlling w firmie- zarządzanie kosztami i rentownością
 • Finanse dla niefinansistów
 • Kodeks Spółek Handlowych
 • Nowelizacja prawa pracy
 • Czas pracy i urlopy pracownicze
 • Ochrona danych osobowych
 • Windykacja należności- sposoby zabezpieczenia przed niewypłacalnością
 • kontrahentów (zabezpieczenie wykonania umów, czynności windykacyjne
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne
 • Nowelizacja Prawa Energetycznego
 • Nowe taryfy cieplne, kolorowe certyfikaty
 • Poprawa efektywności energetycznej
 • Obrót energią na TGE
 • Zamówienia publiczne po nowelizacji
 • Podróże służbowe
 • Nowelizacja prawa pracy
 • Czas pracy i urlopy pracownicze
 • Program płatnik
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Umowy cywilnoprawne
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019
 • Lista plac w 2019
 • Ochrona danych osobowych

Szkolenia zamknięte dla sektora publicznego

 • Rachunkowość budżetowa wg najnowszych zmian
 • Rachunkowość budżetowa od podstaw
 • System finansów publicznych
 • Sprawozdawczość budżetowa
 • Roczna sprawozdawczość finansowa, budżetowa i zadaniowa
 • Budżet zadaniowy
 • Wieloletnia Prognoza Finansowa
 • Ewidencja księgowa budżetu zadaniowego
 • Ustawa o finansach publicznych
 • Zamówienia publiczne
 • Bilans jednostek samorządu terytorialnego JST
 • Przygotowanie oraz zamkniecie ksiąg rachunkowych
 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów
 • publicznych
 • Zasady gospodarowania i księgowania środków europejskich
 • Wydatki strukturalne- zasady ich ewidencji oraz sporządzanie sprawozdania Rb-WS
 • Dochody i wydatki oraz ich ewidencja w jednostkach budżetowych
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Finansowanie inwestycji w samorządzie terytorialnym
 • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
 • Zasady sporządzania inwentaryzacji rocznej
 • Rozliczanie projektów w ramach POKL
 • Ocena budżetu projektu w ramach PO KL
 • Zasady księgowania środków pomocowych UE i prefinansowania w JSFP
 • Praktyczne zasady kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych i
 • Funduszu Spójności
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Prawo budowlanie
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne
 • Instrukcja kancelaryjna
 • Oceny okresowe pracowników
 • Egzekucja administracyjna należności pieniężnych
 • Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
 • Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Podróże służbowe
 • Nowelizacja prawa pracy
 • Czas pracy i urlopy pracownicze
 • Program płatnik
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Umowy cywilnoprawne
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019
 • Lista plac w 2019
 • Ochrona danych osobowych

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl