Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie kompleksowe 2 dniowe – Aktualne regulacje prawne i podatkowe na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych

– pomoc publiczna na terenie SSE
– decyzje o wsparciu
– nowelizacje ustawy o SSE, CIT, PIT
– efektywne wykorzystanie ulg podatkowych
– dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach
– -nowe formularze CIT-8S
– kumulacje pomocy publicznej z różnych źródeł
– kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej
– dochód z działalności zwolnionej
(możliwość skorzystania z 1 dnia szkolenia)

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników zarówno z istniejącymi zasadami prowadzenia działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, jak i z nowymi zasadami w udzielaniu pomocy inwestycyjnej w ramach programu – cała Polska jednolitym obszarem inwestycyjnym.
W trakcie warsztatów uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w tym przywilejami wynikającymi z posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności w sse, konsekwencjami opóźnień w realizacji warunków zezwolenia, czy sukcesji praw do zezwolenia.
Ponadto w ramach zajęć w związku z wejściem w życie w dniu 5 września 2018 r. rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, m.in. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji omówiony zostanie całkiem nowy mechanizm udzielania wsparcia nowych inwestycji. Nowy instrument pomocy publicznej (w postaci zwolnień podatkowych) ma być dostępny dla przedsiębiorców planujących dokonanie na terenie kraju nowych inwestycji, obejmujących utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycje. Odmiennie od dotychczasowych rozwiązań przewidzianych w ustawie o SSE ograniczonych do inwestycji realizowanych na wyodrębnionych obszarach, o wsparcie przewidziane w nowych przepisach będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z terenu całego kraju, niezależnie od miejsca prowadzonej działalności gospodarczej. Zmieniony mechanizm udzielania przedsiębiorcom pomocy– decyzja o wsparciu wydawana będzie w oparciu o kryteria ilościowo-jakościowe, uzależnione od przeciętnej stopy bezrobocia w danym powiecie oraz wielkości przedsiębiorstwa. Omówione zostaną także zasady uzyskiwania nowych decyzji o wsparciu i okresów na jakie mogą być udzielane oraz warunków w nich przewidzianych i zasad ich realizacji, a także wprowadzonego do ustawy memorandum na nie wydawanie decyzji o wsparciu oraz tzw. małej klauzuli antyoptymalizacyjnej.

W trakcie warsztatów uczestnicy, posiadający Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych poznają praktyczne prawno-podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenach sse. Zajęcia mają umożliwić poznanie zasad dotyczących rozliczeń podatkowych na terenach sse, w tym samodzielnego rozwiązywania problemów jakie pojawiają się w życiu przedsiębiorców strefowych, a także zasady efektywnego wykorzystywania ulg, monitorowania wykorzystania pomocy publicznej w SSE oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję. Uczestnicy poznają sposób kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego – dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania, a także prezentacji uzyskanego wyniku w deklaracji CIT-8. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dyskontowania wydatków kwalifikowanych i pomocy publicznej w SSE na przykładach liczbowych.

PROGRAM:

I DZIEŃ

I. POMOC PUBLICZNA NA TERENACH SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH – ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE STREFY, UDZIELANE ZGODNIE Z ART. 16 USTAWY O SSE
– Podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców w zależności od uzyskiwanego zezwolenia oraz warunki zezwoleń

II. NOWELIZACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA POMOCY INWESTYCYJNEJ – CAŁA POLSKA JEDNOLITYM OBSZREM INWESTYCYJNYM POMOC PUBLICZNA
– Wejście w życie ustawy w dniu 30 czerwca 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji a stare zezwolenia na prowadzenie działalności w sse
– Wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji
– Wejście w życie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym

III. DECYZJE O WSPARCIU
– Nowe zasady wsparcia w oparciu o kryteria ilościowo-jakościowe, zróżnicowane w zależności od rozmiaru przedsiębiorcy, stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla lokalizacji inwestycji oraz terminy obowiązywania decyzji o wsparciu.
– Rola zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi – zarządzających obszarami (nowy podział terytorialny, nowe zadania)
– Nowe rozwiązanie wprowadzające memorandum na nie wydawanie decyzji o wsparciu na określony czas
– Ewidencja Wsparcia Nowej Inwestycji
– Mała klauzula antyoptymalizayjna
– Wyłączenie możliwości udziału w PGK spółki korzystającej ze zwolnienia opodatkowania dochodów osiągniętych z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej lub dochodów uzyskanych na podstawie decyzji o wsparciu
– Zmiany w przepisach podatkowych
– Warunki zawarte w Decyzjach o wsparciu
– uchylenie i wygaszenie Decyzji o wsparciu – skutki i warunki
– koszty kwalifikowane, stanowiące podstawę wyliczenia pomocy publicznej
– pomoc publiczna w oparciu o Decyzję o wsparciu

IV. OBOWIĄZYWANIE ZEZWOLEŃ
– Warunki Zezwoleń
– Okres obowiązywania zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy

V. NARUSZENIE WARUNKÓW ZEZWOLENIA
– Wpływ na wysokość zwolnienia z opodatkowania
– Zmiany zezwolenia – przesłanki i procedura
– Wygaszenie zezwolenia – regulacje wynikające z ustawy o sse
– Zmiana przepisów ograniczająca możliwości wnioskowania o wygaszenie zezwolenia
– Cofnięcie zezwolenia – przesłanki cofnięcia zezwolenia konsekwencje cofnięcia zezwolenia– decyzja określająca naczelnika urzędu skarbowego, odsetki liczone jak od zaległości podatkowej
– Zaostrzenie przepisów dotyczących obowiązku przechowywania ksiąg oraz przedłużenie do 10 lat okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej
– Sukcesja praw do zezwolenia

VI. ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE STREFY – JAK OBLICZYĆ WIELKOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCEJ POMOCY PUBLICZNEJ
– Lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej
– Czy wielkość przedsiębiorcy ma znaczenie?
– Duże projekty inwestycyjne
– Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE JAKO WYDATKI KWALIFIKOWANE UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA Z POMOCY PUBLICZNEJ
– Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków
– Nabycie lub wytworzenie środków trwałych
– Inwestycje odtworzeniowe
– Nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów
– Leasing, najem, dzierżawa środków trwałych
– Używane środki trwałe
– Wartości niematerialne i prawne
– Kwalifikacja wydatków do „kosztów inwestycji” (odsetki, prowizje, różnice kursowe)
– Moment poniesienia wydatków kwalifikowanych (zasada memoriałowa czy kasowa

II DZIEŃ
I. Zezwolenia na prowadzenie działalności na terenach SSE
II. KWALIFIKACJA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW PRZYCHODÓW JAKO PODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU LUB OPODATKOWANIU
– Przychody zwolnione z opodatkowania i opodatkowane –przedmiot określony w Zezwoleniu oraz wytworzenie na terenie strefy
– Przychody opodatkowane – wytworzone poza zakresem zezwolenia lub poza terenem strefy, najem maszyn i urządzeń, nieruchomości, handel
– Działalność strefowa wykonana częściowo poza jej terenem – instalacja, montaż, serwis, transport
– Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, towarów handlowych, materiałów i surowców, odpadów (złom, makulatura, szkło)
– Zasady rozliczenia przychodów finansowych (odsetki z rachunku bieżącego, odsetki z lokat terminowych, odsetki overnight, odsetki od nieterminowych płatności, odsetki od kredytów, różnice kursowe
– Zasady rozliczania pozostałych przychodów operacyjnych, (sprzedaż środków trwałych, odszkodowania i kary umowne, nadwyżki inwentaryzacyjne)
– Kwalifikacja otrzymanych bonusów, premii pieniężnych, przychodów z tytułów nieodpłatnych świadczeń, umorzonych i przedawnionych zobowiązań

III. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW – KWALIFIKACJA I PODZIAŁ KOSZTÓW UZYSKANIA RZYCHODÓW
– Priorytet bezpośredniego przypisania kosztów do danego źródła przychodów (zwolnionych lub opodatkowanych)
– Ustalenie i podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności (zwolnionej i opodatkowanej)
– Ustalenie proporcji j dla podziału kosztów wspólnych, narastające ustalanie proporcji

IV. USTALENIE DOCHODU/ STRATY
– Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz podatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy PDOP)
– Obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności prowadzonej na terenie strefy
– Stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności w strefie i poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych art. 11 ustawy PDOP)
– Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach
– Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wyłączenie z tej podstawy przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania (strefowej)
– Rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji podatkowej CIT-8, CIT – 8/O. Deklaracja CIT-8S

V. ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO – ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO JAKO FORMA POMOCY PUBLICZNEJ
– Moment, od którego można korzystać ze zwolnienia podatkowego
– Definicja pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania)
– Ustalenie czy pomoc publiczna została otrzymana w danym roku podatkowym
– Obliczenie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej z uwzględnieniem zdyskontowanych wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych
– Rozliczenie limitu pomocy publicznej z uwzględnieniem dyskontowania

VI. STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA – STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA, A WIELKOŚĆ ZWOLNIENIA Z OPODATKOWANIA
– Definicja MŚP
– Przywileje MŚP
– Moment zmiany statusu

VII. DYSKONTOWANIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH I POMOCY PUBLICZNEJ
– Moment poniesienia wydatku
– Moment otrzymania pomocy
– Moment uzyskania zezwolenia
– Dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych – warsztaty

VIII. ŁĄCZENIE POMOCY PUBLICZNEJ NA NOWĄ INWESTYCJĘ

IX. PRZEGLĄD INTERPRETACJI ORGANÓW PODATKOWYCH ORAZ ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH
X. DYSKUSJA

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26-27 sierpnia 2019 r. Gdańsk

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: Organizatorzy w oparciu o formularz zgłoszeniowy zapewniają: udział w wykładach, autorskie materiały szkoleniowe, zakwaterowanie, wyżywienie (kolacje, obiady), zaświadczenia o udziale w szkoleniu. Koszt udziału od jednej osoby: Udział w wybranym 1 dniu szkolenia bez noclegu: 590 zł + 23% VAT. Udział w 2 dniowym szkoleniu bez noclegu: 1090 zł + 23% VAT. Udział z 1 noclegiem w pokoju 2- osobowym: 1450 zł+ 23% VAT. Udział z 1 noclegiem w pokoju 1- osobowym: 1650 zł+ 23% VAT. Udział z 2 noclegami w pokoju 2- osobowym: 1750 zł+ 23% VAT. Udział z 2 noclegami (od 25 do 27 sierpnia) w pokoju 1- osobowym: 1850 zł+ 23% VAT

PROMOCJA:
Przy większej liczbie osób z firmy atrakcyjne rabaty.

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 1090 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl