Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Kontrowersje i wątpliwości dotyczące udzielania zamówień sektorowych zgodnie z prawem zamówień publicznych. W praktyce branży wodociągowo- kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej i komunalnej.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROWADZĄCY:

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk. Autor licznych publikacji oraz autorskich programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych (m.in. Prawo zamówień publicznych dla szpitali, Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych. Przebieg procedur po ostatnich nowelizacjach, Historia ustawy o zamówieniach publicznych – od okresu międzywojennego do teraźniejszości, Prawo zamówień publicznych – praktyczny przewodnik, Zamówienia publiczne – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, Prawo zamówień publicznych dla szpitali – praktyczny przewodnik, Tryb podstawowy). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W 1995 r. ukończył program kształcenia „Polish Public Administrators Municipal Training Program on the University of Wisconsin Milwaukee”. W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne. Ekspert podczas prac Sejmowej Podkomisji Gospodarki zajmującej się nowelizacją ustawy (2013, 2014 i 2015 r.); Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.), Ekspert podczas prac Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych (2008 r.), Ekspert podczas prac Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych (2008 r.), Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy – Prawo zamówień Publicznych (2019 r.) Kierownik Rady Programowej Studium Zamówień Publicznych organizowanego przez ApexNet.

PROGRAM:

I. Zamówienia sektorowe w przedsiębiorstwach komunalnych.
1. Kiedy mamy do czynienia z zamówieniem sektorowym, a kiedy z zamówieniem klasycznym?
2. Zasady kwalifikacji zamówień publicznych w sytuacji wystąpienia zamówień mieszanych
3. Jakie przepisy nie mają zastosowania do postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego?
II. Stosowanie ustawy sankcyjnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego.
1. Obowiązek wykluczenia wykonawców rosyjskich z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego nie stosuje się przepisów Pzp (o wartości mniejszej niż progi UE): jak stosować w praktyce?
2. Stosowanie ustawy sankcyjnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości równej lub większej niż progi UE.
a) Omówienie przykładowych podmiotowych środków dowodowych: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w świadczeniu o braku podstaw wykluczenia, lista sankcyjna, odpis lub informacja z KRS lub CEIDG, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe albo jego część sprawozdanie zarządu z działalności jednostki albo jego część, informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
b) Uproszczony sposób oceny występowania podstaw wykluczenia.
c) JEDZ i jego zastosowanie do oceny braku podstaw wykluczenia na podstawie ustawy sankcyjnej.
3. Kary za ubieganie się o zamówienie publiczne przewidziane dla Wykonawców podlegających wykluczeniu.
4. Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach wynikający z rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 – Od kiedy obowiązuje? Jak stosować?
III. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podlegającego przepisom PZP.
1. Zaproszenie do udziału w postępowaniu o zamówienie sektorowe za pomocą:
a. Okresowego ogłoszenia informacyjnego,
b. ogłoszenia o systemie kwalifikowania wykonawców,
c. ogłoszenia o zamówieniu.
2. Tryby udzielania zamówień sektorowych:
a. Przetarg nieograniczony,
b. przetarg ograniczony,
c. sektorowe negocjacje z ogłoszeniem – specjalna procedura przewidziana tylko dla zamówień sektorowych,
d. dialog konkurencyjny,
e. partnerstwo innowacyjne,
f. negocjacje bez ogłoszenia,
g. zamówienie z wolnej ręki.
3. Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu.
4. Zmiany dotyczące przedmiotowych środków dowodowych: rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania.
5. Nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ i OPiW.
6. Nowa procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców.
7. Zasady postępowania w sytuacji awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającej otwarcie ofert.
8. Informacje publikowane przez zamawiającego związane z postępowaniem
9. Badanie i ocena ofert.
10. Nowe podstawy odrzucenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
11. Nowe podstawy odrzucenia oferty (m.in. dotyczące niespełnienia warunków udziału, sporządzenia lub przesłania oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego, złożenia oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej).
12. Nowe regulacje dotyczące wadium: postać wadium niepieniężnego, nowe zasady zwrotu wadium.
13. Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty.
14. Obowiązek publikacji ogłoszenia o wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego:
a. Gdzie i kiedy należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
b. Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
c. Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
d. Jaka jest przydatność ogłoszenia o wykonaniu umowy dla innych Zamawiających oraz organów kontrolnych?
15. Raport z realizacji umowy:
a. Kiedy zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji umowy?
b. Wymagana zawartość raportu z realizacji umowy
c. Czy raport z realizacji umowy stanowi załącznik do protokołu postępowania
IV. Zasady dokonywania zmian umów w sprawie zamówień sektorowych.
1. Co to są zmiany istotne?
2. Zmiany w ramach klauzul przeglądowych opisanych w dokumentach zamówienia.
3. Dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane.
4. Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia.
5. Zmiany niskowartościowe.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
17 października 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-15:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl