Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – realizacja zaleceń KNF w zakresie blokady rachunków bankowych w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zasady pozyskiwania przez bank informacji z Krajowego Rejestru Zadłużonych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

 

Od 2020 roku lawinowo rośnie liczba ogłoszonych przez sądy upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckich), na skutek czego banki posiadające czynne umowy z tymi klientami są zobowiązane do analizowania baz danych dotyczących upadłości i stanu zadłużenia.
W dniu 3 sierpnia 2021 roku Urząd KNF wydał Komunikat dotyczący blokady rachunków bankowych w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz zwrócił się do banków z ankietą dotycząca realizacji tego obowiązku. Podczas szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty pozyskiwania informacji o upadłości klientów i ich częstotliwość, zasady współpracy banku z organami upadłościowymi oraz sposoby i terminy realizacji uprawnień banku jako wierzyciela w przypadku upadłości klienta – dłużnika.
Uczestnicy warsztatów poznają także zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych, który rozpoczął działalność w dniu 1 lipca 2021 roku oraz ustawowe obowiązki w zakresie analizowania zawartych w nim informacji.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy placówek, audytorzy, pracownicy obsługi produktów bankowych i obsługi prawnej.

PROGRAM:

I. Zasady pozyskiwania przez bank informacji o upadłości klientów – konsumentów:
1. Monitor Sądowy i Gospodarczy jako źródło wiedzy o upadłościach i restrukturyzacjach – jak prawidłowo czytać ogłoszenia?
2. Jak często weryfikować dziennik urzędowy?
3. Zasady pozyskiwania informacji o organach upadłościowych (syndykach, zarządcach i nadzorcach restrukturyzacyjnych) – analiza informacji udostępnianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
4. Inne źródła pozyskiwania wiedzy o upadłości klientów:
– KRS,
– KRZ,
– biura informacji gospodarczych

II. Upadłość posiadacza rachunku – relacje uczestników postępowania z bankiem:
1. Wpływ upadłości na umowy depozytowe zawarte przez bank z klientem.
2. Odpowiedzialność banku za wypłaty dokonane z rachunku po ogłoszeniu upadłości i zasady dochodzenia zwrotu środków.
3. Zasady zawieszania i umarzania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego po wszczęciu postępowania upadłościowego.
4. Zasady dysponowania rachunkiem bankowym klienta po ogłoszeniu upadłości.
5. Zasady postępowania banku z rachunkiem wspólnym po ogłoszeniu upadłości:
a-osób fizycznych,
b- małżonków.
6. Zezwolenie syndyka na dysponowanie rachunkiem przez upadłego.
7. Środki niepodlegające egzekucji wypłacane upadłemu.
8. Dysponowania przez upadłego środkami na rachunku wyłączonymi z masy upadłości (art. 63 ust. 1-2 oraz ust.1a-1d prawa upadłościowego).
9. Tajemnica bankowa w postępowaniu upadłościowym.

III. Upadłość kredytobiorcy – prawa i obowiązki banku jako wierzyciela:
1. Zasady udziału banku w zgromadzeniu wierzycieli i radzie wierzycieli.
2. Zasady wyłączania z masy upadłości rzeczy stanowiących własność banku.
3. Środki zaskarżenia przysługujące bankowi jako uczestnikowi postępowania.
4. Zasady prawidłowego zgłaszanie wierzytelności:
a – termin zgłoszenia,
b- zgłoszenia wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.
5. Zasady zaspokajania banku jako wierzyciela.
6. Zaspokojenie banku z zabezpieczenia rzeczowego: hipoteki, zastawu rejestrowego.

IV. Krajowy Rejestr Zadłużonych:
1. Zakres informacji ujawnianych w KRZ.
2. Ustawowe okresy przechowywania informacji.
3. Zasady pozyskiwania przez bank danych z KRZ.
4. Ustawowy obowiązek pozyskiwania przez banki danych z KRZ – analiza przypadków.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
6 września 2021 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl