Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

UPRAWNIENIA DO EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ I CO2 – nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji – przydziały darmowych uprawnień dla energetyki – ujęcie księgowe praw do emisji zanieczyszczeń – aspekty podatkowe transakcji związanych z obrotem prawami do emisji CO2

Kadry zarządzającej przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych, gazowych, energochłonnych, Dyrektorów Finansowych, Głównych Księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowych, księgowych, podatkowych i controllingu,  oraz wszystkich zainteresowanych problematyką emisji zanieczyszczeń w kontekście regulacji prawnych, ujęcia w sprawozdaniach finansowych oraz skutków podatkowych.

 

PROGRAM:

9.30 – 10.00 Rejestracja i poranna kawa
10.00 – Rozpoczęcie
10.00 – 12.00
I. UPRAWNIENIA DO EMISJI CO2 – OTOCZENIE REGULACYJNE I NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE
1. Nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji:
a) Wejście w życie nowej ustawy
b) Nowe regulacje w zakresie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych
c) Przepisy regulujące bezpłatne przydziały uprawnień, w tym w szczególności dla sektora elektroenergetycznego na podstawie zadań KPI oraz w sytuacji wprowadzenia zmian w prowadzonej produkcji lub zainstalowanej zdolności produkcyjnej
d) Przepisy dotyczące monitorowania i rozliczania wielkości emisji
e) Przepisy dotyczące kar pieniężnych i opłat

2. Projektowane zmiany w systemie EU ETS – czego należy się spodziewać w nadchodzących latach

a) aktualny stan prac nad projektem zmian do dyrektywy ETS (Konkluzje Rady z października 2014 r., projekt zmian przedstawiony przez Komisję w lipcu 2015 r., prace w Parlamencie Europejskim i Radzie)
b) perspektywa wprowadzenia rekompensat kosztów emisji pośrednich
c) Rozdział uprawnień na poszczególne cele
d) Fundusz modernizacyjny
e) Wykorzystanie uprawnień z MSR
f) Problem międzysektorowego współczynnika korygującego

3. Przydziały darmowych uprawnień dla energetyki (derogacje) w nowej ustawie o handlu uprawnieniami oraz w projekcie zmian do dyrektywy ETS

a) Rozliczanie i raportowanie zadań KPI w nowej ustawie o handlu uprawnieniami
b) Model derogacji zaproponowany przez Komisję

4. Przydziały darmowych uprawnień dla przemysłu w projekcie zmian do dyrektywy ETS

a) Podejście Komisji do sprawy benchmarków
b) Rewizja sektorów narażonych na ucieczkę emisji
c) Pomysł wprowadzenia zróżnicowanych kategorii przydziału uprawnień (tzw. tiering)

12.00 – 12.15 Przerwa na kawę

12.15 – 13.45

II. PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ASPEKTÓW RACHUNKOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRAWAMI DO EMISJI CO2
1. Charakterystyka rynku praw do emisji CO2.
2. Prawa do emisji CO2 w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości.
a. Podstawy prawne
b. Ujęcie księgowe praw do emisji według Krajowych Standardów Rachunkowości
 Ujęcie początkowe
 Wycena w trakcie roku
c. Kalkulacja niedoborów praw do emisji CO2 i ich wpływ na sprawozdawczość
d. Wady i zalety obecnych regulacji.
3. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a księgowe ujęcie praw do emisji CO2
a. Omówienie wycofanej Interpretacji IFRIC 3 Rady do spraw Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz planów związanych z wprowadzeniem jednolitego stanowiska Rady.
b. Prawa do emisji w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
 Ujęcie początkowe
 Wycena w trakcie roku
 Rezerwy na niedobory praw do emisji CO2
4. Prezentacja praw do emisji CO2 w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i ich wpływ na interpretację tych sprawozdań.
5. Transakcje spot i futures na rynku praw do emisji CO2.
a. Transakcje na polskich i zagranicznych giełdach towarowych
b. Ujęcie księgowe transakcji futures
c. Ujęcie księgowe transakcji spot

13.45 – 14.30 Obiad

14.30 – 15.30

III. ASPEKTY PODATKOWE transakcji związanych z obrotem prawami do emisji gazów cieplarnianych

1. Istotne podatkowo cechy organizacji rynku obrotu uprawnieniami;
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP):
a. Status prawnopodatkowy uprawnień;
b. Przyznane uprawnienia – ryzyko nieodpłatnych świadczeń?
c. Przychody:
i. moment powstania (zaliczki, płatności częściowe, fakturowanie, itp.);
ii. stawka.
d. Koszty uzyskania przychodu (KUP):
i. uprawnienia nabyte vs. otrzymane;
ii. sposób ustalania wysokości kosztu;
iii. rozliczanie kosztów w czasie;
iv. rozliczenie w walutach obcych;
v. opłaty karne za przekroczenie limitów emisji a KUP.
e. Wewnątrzgrupowe rozliczenia uprawnień – dokumentacja podatkowa.
3. Podatek od towarów i usług (VAT):
a. Status prawnopodatkowy uprawnień;
b. Sprzedaż uprawnień podmiotowi zagranicznemu;
c. Nabycie uprawnień od podmiotu zagranicznego;
d. Rozliczenie w obrocie krajowym;
e. Obowiązek podatkowy;
f. VAT czy PCC?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 506 335 666, 22 837 75 94
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
11 marzec 2016 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, obiad, przerwy kawowe

PROMOCJA:
Od każdej kolejnej osoby 790 zł + VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl