Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

USTAWA O KREDYCIE HIPOTECZNYM Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego – szkolenie zakończone egzaminem

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo z możliwością zadawanie pytań przez chat

Grupa docelowa
1. Pracownicy banku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, bezpośrednio zaangażowani w czynności objęte ustawą lub uczestniczący w obsłudze konsumentów w zakresie czynności objętych ustawą. Są to zarówno pracownicy uczestniczący w procesie zawierania umów o kredyt hipoteczny oraz uczestniczący w procesie obsługi tych umów.
2. Osoby fizyczne, które bezpośrednio zarządzają osobami, o których mowa powyżej lub sprawują bezpośredni nadzór nad tymi osobami – czyli bezpośredni przedłożeni.
3. Osoby fizyczne, które świadczą usługi na rzecz banku, wykonując czynności, o których mowa w punkcie a) na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, agencyjnej, o dzieło).

Zgodnie z art. 59 ustawy o kredycie hipotecznym, kredytodawca jest obowiązany zapewnić, że personel kredytodawcy co najmniej raz na 3 lata odbywa szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących opracowywania, oferowania lub zawierania umów o kredyt hipoteczny, a także świadczenia usług dodatkowych, jeżeli są one oferowane.
Dzięki udziałowi w szkoleniu bank wypełni ustawowy obowiązek zapewnienia szkolenia dla swego personelu i prawidłowo go udokumentuje, a nowi pracownicy banku uzyskają uprawnienia do oferowania tych kredytów (szkolenie dla nich zakończone zostanie egzaminem).
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną zasady prawidłowego przygotowania i przedstawienia klientowi oferty kredytowej oraz dokonania oceny czy zapisy umowy zostały jasno sformułowane i nie wprowadzają konsumentów w błąd.
Uczestnicy szkolenia będą umieli wykorzystać orzecznictwo TSUE, opinie nadzorców oraz rekomendacje Związku Banków Polskich dotyczące klauzul abuzywnych w umowach kredytowych oraz rozliczenia kosztów przy przedterminowej spłacie kredytu (art. 39 ustawy o kredycie konsumenckim i art. 49 ustawy o kredycie hipotecznym).

Dzięki udziałowi w szkoleniu:
• Wypełnisz ustawowy obowiązek odbycia szkolenia dla personelu kredytodawcy co najmniej raz na 3 lata (obowiązek należy wykonać najpóźniej do dnia 22 lipca 2020 roku) i prawidłowo go udokumentujesz
• Uzyskasz uprawnienia dla nowych pracowników (szkolenie dla nich zakończone zostanie egzaminem)
• Zdobędziesz praktyczne umiejętności przygotowania oferty kredytowej i reklamy zgodnie z wymogami nowej ustawy o kredycie hipotecznym
• Prawidłowo ocenisz, czy zapisy umowy zostały jasno sformułowane we wzorcu i nie wprowadzają konsumentów w błąd
• Będziesz umiał prawidłowo wykonać obowiązki poprzedzające zawarcie umowy
• Nabierzesz umiejętności przedkontraktowej obsługi klientów
• Nauczysz się dokonywać oceny ryzyka kredytowego i korzystać z baz danych
• Praktycznie wykorzystasz wiedzę o zasadach ustanawiania hipoteki, podejmowania działań poprzedzających wszczęcie z niej egzekucji i dochodzenia roszczenia
• Będziesz umiał wykorzystać orzecznictwo TSUE i opinie nadzorców oraz rekomendacje Związku Banków Polskich dotyczące rozliczenia kosztów przy przedterminowej spłacie kredytu (art. 39 ustawy).

 

W dniu szkolenia godzinę przed rozpoczęciem każdy uczestnik otrzyma link do wideoszkolenia.
Każdy uczestnik podczas szkolenia będzie mógł zadawać pytania poprzez chat.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe. Na koniec szkolenia przewidziany jest egzamin poprzez chat- Pani Prowadząca będzie zadawała pytania, uczestnicy będą udzielali odpowiedzi na chacie.
Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz zdaniu egzaminu.

PROGRAM:

I. Obowiązki kredytodawcy przed zawarciem umowy kredytu hipotecznego i konsumenckiego:
1. Ogólne informacje dotyczące umowy.
2. Formularz informacyjny:
a) przykład prawidłowo wypełnionego formularza,
b) dokumentowanie doręczenia formularza,
c) termin ważności informacji – zapisy w dokumencie,
d) problem świadczenia usługi doradczej,
e) asysta przedkontraktowa.
3. Usługi dodatkowe – szczególne obowiązki informacyjne.
4. Zasady oferowania umów łączonych i wiązanych.

II. Wniosek kredytowy, decyzja kredytowa i umowa kredytowa:
1. Wniosek kredytowy:
a) wymogi formalne wniosku,
b) termin rozpatrzenia,
c) zakres zbieranych danych osobowych i dokumentacji według RODO
d) badanie i dokumentowanie zdolności kredytowej jako warunek skutecznej obrony przed sankcją z art. 22 ukh.
2. Decyzja kredytowa:
a) wymogi formalne decyzji,
b) termin ważności,
c) dokumentowanie wydania i składania dalszych wniosków przez klienta.
3. Umowa kredytowa:
a) termin zawarcia umowy,
b) aneksowanie umowy,
c) zabezpieczenie interesu banku na wypadek skorzystania przez kredytobiorcę z ustawowych uprawnień.

III. Zasady realizacji szczególnych uprawnień kredytobiorców:
1. Prawo do odstąpienia od umowy:
2. Prawo do przedterminowej spłaty zadłużenia – problem opłaty za przedterminową spłatę kredytu.
3. Prawa związane z niedozwolonymi postanowieniami umownymi – wyrok ETS (TSUE: C-260/18) w praktyce.
4. Praktyczne zastosowanie w relacjach z klientami „Wytycznych dotyczących wykładni i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich” – jak unikać błędnych zapisów w umowach kredytowych?
5. Prawo do reklamowania usług dodatkowych.

IV. Orzeczenie ETS (TSUE: C-383/18) dotyczące zwrotu kosztów kredytu w przypadku przedterminowej spłaty zadłużenia:
1. Kredytu konsumenckiego (art. 49 ukk):
a) zwrot z urzędu czy na wniosek kredytobiorcy?
b) decyduje data zawarcia umowy czy data spłaty zadłużenia?
c) zasady rozliczenia kosztów kredytu – opinie nadzorców i ZBP,
d) problematyka częściowej spłaty kredytu.
2. Kredytu zabezpieczonego hipoteką zawartego w okresie 18.12.2011r. do dnia 21.07.2017 r.
3. Kredytu udzielonego na szczególnych warunkach w okresie 18.12.2011r. do dnia 21.07.2017 r.
4. Kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. poz. 1081, z późn. zm.).
5. Problem przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego (art. 39 ukh).

V. Rekomendacja S Komisji nadzoru Finansowego – przygotowanie do wdrożenia:
1. Podstawowe założenia nadzorcy.
2. Termin wdrożenia Rekomendacji S w bankach komercyjnych i bankach spółdzielczych.
3. Zakres najważniejszych zmian Rekomendacji S:
a) zasady zwolnienia się z długu „klucz za dług”,
b) wymagany wkład własny kredytobiorcy i wyjątki od jego posiadania,
c) stałe oprocentowanie kredytów – zasady oferowania.

VI. Egzamin

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
10 lipca 2020 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl