Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Warsztaty prawne i podatkowe dla Specjalnych Stref Ekonomicznych

– nowe formularze CIT-8S deklaracja za 2019 rok
– praktyczne aspekty podatkowego zamknięcia roku
– nowelizacje ustawy o SSE, CIT, PIT
– efektywne wykorzystanie ulg podatkowych
– dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach
– kumulacje pomocy publicznej z różnych źródeł
– dochód z działalności zwolnionej
– kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników zarówno z istniejącymi zasadami prowadzenia działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, jak i z nowymi zasadami w udzielaniu pomocy inwestycyjnej w ramach programu – cała Polska jednolitym obszarem inwestycyjnym.

W trakcie warsztatów uczestnicy, posiadający Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych poznają praktyczne prawno-podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenach sse. Zajęcia mają umożliwić poznanie zasad dotyczących rozliczeń podatkowych na terenach sse, w tym samodzielnego rozwiązywania problemów jakie pojawiają się w życiu przedsiębiorców strefowych, a także zasady efektywnego wykorzystywania ulg, monitorowania wykorzystania pomocy publicznej w SSE oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję. Uczestnicy poznają sposób kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego – dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dyskontowania wydatków kwalifikowanych i pomocy publicznej w SSE. Dodatkowo omówione zostaną kwestie związane ze zmianami w przepisach podatkowych i przepisach ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w związku z ostatnimi nowelizacjami ustawy o SSE, CIT i PIT w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy posiadają Zezwolenia na prowadzanie działalności na terenie SSE oraz wprowadzeniu nowych formularzy CIT-8S.

W ramach zajęć omówione zostaną nowe zasady wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie zwolnień podatkowych. Zmieniony mechanizm udzielania przedsiębiorcom pomocy– decyzja o wsparciu wydawana w oparciu o kryteria ilościowo-jakościowe, uzależnione od przeciętnej stopy bezrobocia w danym powiecie oraz wielkości przedsiębiorstwa. Omówione zostaną także zasady uzyskiwania nowych decyzji o wsparciu i okresów na jakie mogą być udzielane, a także wprowadzonego do ustawy memorandum na nie wydawanie decyzji o wsparciu oraz tzw. małej klauzuli antyoptymalizacyjnej.

PROGRAM:

1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na
podstawie Zezwolenia udzielonego zgodnie z ustawą o specjalnych strefach
ekonomicznych.
a) Okres ważności udzielonych zezwoleń
b) Treść zezwolenia i jej wpływ na wielkość zwolnienia
c) Konsekwencje naruszenia warunków zezwolenia
– wpływ na wysokość zwolnienia z opodatkowania
– zmiany zezwolenia – przesłanki i procedura,
– wygaszenie zezwolenia – zmiana przepisów ograniczająca możliwości wnioskowania o
wygaszenie zezwolenia
– cofnięcie zezwolenia – przesłanki cofnięcia zezwolenia (nowość – cofnięcie zezwolenia na
wniosek inwestora) oraz zaostrzone konsekwencje cofnięcia zezwolenia – decyzja określająca
naczelnika urzędu skarbowego, odsetki liczone jak od zaległości podatkowej
– zaostrzenie przepisów dotyczących obowiązku przechowywania ksiąg oraz przedłużenie do 10
lat okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej
d) Sukcesja praw do zezwolenia
e) Okres obowiązywania zezwoleń na prowadzenie działalności na terenach SSE
f) Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i
maksymalne wielkości wydatków inwestycyjnych zapisane w Zezwoleniu.
2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy – obliczenie wielkości
przysługującej pomocy publicznej
a) Lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej
b) Wielkość przedsiębiorcy
c) Duże projekty inwestycyjne
d) Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy
3. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności na terenie SSE – działalność strefowa
zwolniona spod opodatkowania, działalność strefowa opodatkowana, działalność
pozastrefowa
a) Obowiązek wyodrębnienia działalności zwolnionej spod opodatkowania i działalności
opodatkowanej
b) Działalność gospodarcza prowadzona poza terenem strefy a obowiązek stosowania przepisów
o cenach transferowych
4. Ustalenie momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnień podatkowych
5. Obliczenie wysokości zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w SSE – problemy
praktyczne
a) Zasady obliczania wysokości zwolnienia
b) Co jest kosztem kwalifikowanym
c) Nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia
podatkowego
6. Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub
opodatkowaniu
a) przychody ze sprzedaży – wyroby gotowe, odpady, towary handlowe, materiały i surowce,
usługi obce (refaktury), najmy, dzierżawy
b) przychody finansowe
c) przychody operacyjne -sprzedaż środka trwałego, odszkodowania i kary umowne, różnice
inwentaryzacyjne
7. Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów do działalności zwolnionej lub
opodatkowanej
8. Określenie dochodu z działalności zwolnionej
a) Zakres działalności generującej dochód zwolniony
b) Kooperacja z zewnętrznym podwykonawcą
c) Dwa lub więcej zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy (lub zezwoleń i decyzji
o wsparciu albo więcej niż jednej decyzji o wsparciu) a zwolnienie z podatku dochodowego
9. Ustalenie podstawy opodatkowania (dochód/strata)
a) Ustalenie dochodu/straty na działalności strefowej oraz dochodu albo straty na działalności
opodatkowanej – konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych
z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu/straty na obu rodzajach
działalności (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy PDOP) oraz stosowanie przepisów o cenach transferowych
dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego
prowadzenia działalności poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących
podmiotów powiązanych art. 11 uPDOP)
b) Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze
stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; brak możliwości odliczenia straty
na działalności zwolnionej w kolejnych latach
c) Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wyłączenie z tej
podstawy przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania (strefowej)
d) Zaliczki na podatek dochodowy
e) Rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji
podatkowej CIT-8 i CIT – 8/O. Nowy Formularz CIT-8S
10. Zwolnienie w podatku dochodowym jako pomoc publiczna uzyskana z tytułu prowadzenia
działalności strefowej
a) Moment uzyskania pomocy publicznej (dzień uzyskania pomocy publicznej) oraz nominalna
wielkość pomocy publicznej
b) Porównanie zwolnienia podatkowego z dostępną pulą pomocy publicznej
c) Maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej – instrumenty maksymalizacji
wielkości przysługującej pomocy publicznej
d) Łączenie pomocy publicznej – dotacje na zakup środka trwałego, zwolnienie z podatku od
nieruchomości, dofinansowanie dla tworzonych nowych miejsc pracy
11. Dyskontowanie
a) znaczenie dyskontowania
b) moment poniesienia wydatku ,otrzymania pomocy, uzyskania zezwolenia
c) dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych na przykładach liczbowych
12. Nowelizacja w udzielaniu pomocy inwestycyjnej – cała Polska jednolitym obszarem
inwestycyjnym.
a) Wejście w życie ustawy w dniu 30 czerwca 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji a stare
zezwolenia na prowadzenie działalności w sse
b) Decyzje o wsparciu
c) Nowe zasady wsparcia w oparciu o kryteria ilościowo-jakościowe, zróżnicowane w zależności
od rozmiaru przedsiębiorcy, stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla lokalizacji inwestycji
oraz terminy obowiązywania decyzji o wsparciu.
d) Rola zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi – zarządzających obszarami (nowy
podział terytorialny, nowe zadania)
e) Nowe rozwiązanie wprowadzające memorandum na nie wydawanie decyzji o wsparciu na
określony czas
f) Ewidencja Wsparcia Nowej Inwestycji
g) Mała klauzula antyoptymalizayjna
h) Wyłączenie możliwości udziału w PGK spółki korzystającej ze zwolnienia opodatkowania
dochodów osiągniętych z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej lub
dochodów uzyskanych na podstawie decyzji o wsparciu
i) Zmiany w przepisach podatkowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
5 marca 2020 r. Warszawa
6 marca 2020 r. Białystok

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
550 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl