Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

WARSZTATY Rozliczenia podatkowe firm działających na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Kwalifikacja przychodów, działalność zwolniona, opodatkowana, ustalanie dochodu, straty, zwolnienia z podatku. Kalkulacja przysługującej pomocy publicznej i poziomu jej wykorzystania

Celem szkolenia, prowadzonego w formie warsztatów, jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami rozliczeń podatkowych firm działających na terenach specjalnych stref ekonomicznych, w tym kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej. W trakcie zajęć przedstawiony zostanie sposób ustalania dochodu firmy strefowej i prezentacji wyniku podatkowego w deklaracji CIT-8. Uczestnicy warsztatów poznają zasady ustalania limitu przysługującej im pomocy publicznej w oparciu o poniesione wydatki kwalifikowane lub koszty pracy nowych pracowników, monitorowania jej wykorzystania, a także efektywnego korzystania z ulg podatkowych. Podczas zajęć poznają także praktyczne zasady dyskontowania poniesionych wydatków kwalifikowanych oraz wykorzystanej pomocy publicznej (praca uczestników szkolenia na przykładach liczbowych). Omówione zostaną także praktyczne rozwiązania problemów występujących w firmach funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych, uwzględniając ryzyka z jakimi mogą się spotkać oraz możliwości jaki daje im strefa, w tym możliwych do wykorzystania sposobów zwiększenia efektywności podatkowej.

PROGRAM:

1. Zezwolenie na prowadzenia działalności na terenie strefy
a) Podstawa korzystania z pomocy publicznej
b) Konsekwencje naruszenia warunków zezwolenia
2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy – obliczenie wielkości przysługującej pomocy publicznej
a) Lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej
b) Wielkość przedsiębiorcy
c) Duże projekty inwestycyjne
d) Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy
3. Koszty kwalifikowane a kalkulacja dostępnego limitu pomocy publicznej – podstawowe warunki dotyczące kosztów nowej inwestycji
4. Nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia podatkowego
a) Nabycie lub wytworzenie środków trwałych
b) Inwestycje odtworzeniowe
c) Nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów
d) Leasing w SSE
e) Używane środki trwałe
f) Wartości niematerialne i prawne
g) Likwidacja, sprzedaż i wymiana środków trwałych a definicja wydatku kwalifikowanego – skutki sprzedaży składnika majątku, z którym były związane wydatki inwestycyjne przed upływem 3 lub 5 lat
h) Kwalifikacja wydatków do „kosztów inwestycji” (odsetki, prowizje, różnice kursowe)
i) Wadium
j) Okres ponoszenia wydatków kwalifikowanych oraz termin zakończenia inwestycji
k) Minimalna oraz maksymalna wielkość wydatków kwalifikowanych
l) Moment poniesienia wydatków kwalifikowanych (zasada memoriałowa czy kasowa)
5. Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu, związanych z działalnością prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w świetle najnowszych interpretacji Ministerstwa Finansów
a) Przychody zwolnione z opodatkowania i opodatkowane –przedmiot określony w Zezwoleniu oraz wytworzenie na terenie strefy
b) Przychody opodatkowane – wytworzone poza zakresem zezwolenia lub poza terenem strefy, najem maszyn i urządzeń, nieruchomości, handel
c) Działalność strefowa wykonana częściowo poza jej terenem – instalacja, montaż, serwis, transport
d) Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, towarów handlowych, materiałów i surowców, odpadów (złom, makulatura, szkło)
e) Zasady rozliczenia przychodów finansowych (odsetki z rachunku bieżącego, odsetki z lokat terminowych, odsetki overnight, odsetki od nieterminowych płatności, odsetki od kredytów, różnice kursowe,
f) Zasady rozliczania pozostałych przychodów operacyjnych, (sprzedaż środków trwałych, odszkodowania i kary umowne, nadwyżki inwentaryzacyjne),
g) Kwalifikacja otrzymanych bonusów, premii pieniężnych, przychodów z tytułów nieodpłatnych świadczeń, umorzonych i przedawnionych zobowiązań;
6. Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów
a) priorytet bezpośredniego przypisania kosztów do danego źródła przychodów
b) podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności – alokacja kosztów
7. Ustalenie dochodu (straty) na działalności zwolnionej i opodatkowanej
a) Obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności prowadzonej na terenie SSE
b) Ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym – konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu/straty na obu rodzajach działalności (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy PDOP)
c) Straty w SSE
d) Obowiązek stosowania zasad dotyczących cen transferowych w przypadku prowadzenia działalności poza terenem SSE odnośnie wewnętrznych przepływów towarów i usług
e) Kooperacja z zewnętrznym podwykonawcą
f) Dwa lub więcej zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy a zwolnienie z podatku dochodowego
g) Zaliczki na podatek dochodowy
h) Rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT – 8/O
8. Zwolnienie w podatku dochodowym jako pomoc publiczna uzyskana z tytułu prowadzenia działalności strefowej
a) Moment uzyskania pomocy publicznej (dzień uzyskania pomocy publicznej) oraz nominalna wielkość pomocy publicznej
b) Porównanie zwolnienia podatkowego z dostępną pulą pomocy publicznej
c) Maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej – instrumenty maksymalizacji wielkości przysługującej pomocy publicznej
d) Łączenie pomocy publicznej – dotacje na zakup środka trwałego, zwolnienie z podatku od nieruchomości, dofinansowanie dla tworzonych nowych miejsc pracy
9. Status przedsiębiorstwa, a wielkość zwolnienia z opodatkowania
a) definicja MŚP
b) przywileje MŚP
10. Dyskontowanie
a) znaczenie dyskontowania
b) moment poniesienia wydatku ,otrzymania pomocy, uzyskania zezwolenia
c) dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych
d) monitorowanie wykorzystania pomocy publicznej
11. Przegląd interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.
12. Dyskusja

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
12 października 2016 r. Mielec
10 października 2016 r. Łódź
18 października 2016 r. Wrocław
24 października 2016 r. Gdańsk
25 października 2016 r. Białystok

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
490 zł od każdej kolejnej osoby z firmy

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl