Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

WARSZTATY- zmiany prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność kredytową Banku Spółdzielczego – zagadnienia praktyczne.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest zapoznanie się z projektowanymi do wdrożenia w I półroczu 2022 roku zmianami dotyczącymi kredytowania konsumentów.
Omówione zostaną także zgłoszone już do nadzorców skargi konsumentów dotyczące wdrożenia Rekomendacji S i podane będą propozycje zapisów w regulacjach banków, które pozwolą prawidłowo implementować zapisy tej Rekomendacji.
Uczestnicy warsztatów poznają zasady ochrony zabezpieczeń przed ich utratą w przypadku ogłoszenia upadłości kredytobiorcy oraz propozycje stosownych zapisów w wewnętrznych regulacjach.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy, pracownicy obsługi produktów bankowych i obsługi prawnej.

PROGRAM:

I. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe w zakresie rozliczania dodatkowych opłat lub prowizji związanych z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej ustanawianej na rzecz tego banku hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu udzielonego konsumentowi.
II. Zmiany prawa spadkowego mające wpływ na dochodzenie przez bank należności kredytowych (projekt ustawy)
1. Zawężenie kręgu spadkobierców.
2. Skrócenie okresu złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.
3. Przedawnienie – nowy sposób liczenia biegu terminu przedawnienia.
III. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałanie lichwie (projekt):
1. Wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego.
2. Zmiany dotyczące notarialnego poddania się egzekucji (art. 777 kpc).
3. Zmiany w zakresie badania zdolności kredytowej.
IV. Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (projekt):
V. Ustawa o tymczasowym sposobie ustalania stopy oprocentowania w umowach o kredyt hipoteczny ze zmienną stopą oprocentowania (projekt).
VI. Dyrektywa Omnibus i skutki prawne jej implementacji dla banków spółdzielczych:
1. Założenia Dyrektywy.
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw – skutki prawne dla banku spółdzielczego.
VII. Wdrażanie Rekomendacji S – propozycje dodatkowych zapisów w regulacjach banków:
1. Wykorzystanie danych z Krajowego Rejestru Zadłużonych:
a. w procesie badania zdolności kredytowej,
b. w procesie doboru,
c. przy restrukturyzacji zadłużenia,
d. w monitoringu.
2. Obowiązki informacyjne dla kredytobiorców:
a. zapisy w procedurach,
b. asysta przedkontraktowa – treść informacji i zasady dokumentowania,
c. obowiązki informacyjne przy zmianie formuły oprocentowania ze zmiennego na stałe bądź stałe w poszczególnych okresach,
d. problematyka badania zdolności kredytowej i opłat przy zmianie formuły oprocentowania ze zmiennego na stałe bądź stałe w poszczególnych okresach.
3. Wpływ tzw. nowej ustawy deweloperskiej (od 1.07.2022r.) na proces wydawania decyzji kredytowej:
a. pojęcie wniosku – art. 14 ustawy o kredycie hipotecznym i interpretacja UKNF,
b. termin wydania decyzji,
c. konsekwencje uchybienia terminu,
d. propozycje rozwiązań.
4. Skuteczna ochrona banku w przypadku wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego:
a. pozytywne i negatywne przesłanki wypowiedzenia umowy przez bank – zapisy w procedurze,
b. zasady dokumentowania,
c. przebieg procesu reklamacyjnego.
VIII. Skuteczne ustanawianie zabezpieczeń kredytowych na wypadek upadłości kredytobiorcy – zapisy w regulacjach banku:
1. Dobór zabezpieczeń pod kątem potencjalnej upadłości kredytobiorcy.
2. Rola współkredytobiorcy i poręczycieli w procesie restrukturyzacji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
31 maja 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl