Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Wybrane problemy podatkowo – księgowe w branży energetycznej, ciepłowniczej i gazowej

– świadectwa pochodzenia energii
– prawa do emisji CO2
– prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii i świadectw efektywności energetycznej
– środki trwałe w energetyce
– podatek akcyzowy- praktyka i zmiany

PROGRAM:

Dzień I
9.00-9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa
9.30 Rozpoczęcie
I. Świadectwa pochodzenia energii
1. Podatek dochodowy
a) źródło przychodów,
b) zasady opodatkowania,
c) wydatki na zakup świadectw pochodzenia a koszty uzyskania przychodu,
d) umorzenie świadectw a koszty podatkowe,
e) praktyka organów podatkowych w powyższym zakresie.
2. Podatek od towarów i usług
a) kwalifikacja czynności sprzedaży świadectw,
b) zasady opodatkowania VAT obrotu świadectwami,
c) prawo do odliczenia,
d) umorzenie świadectw a prawo do odliczenia VAT.

II. Prawa do emisji CO2
1. Podatek dochodowy
a) ryzyko nieodpłatnych świadczeń z chwilą przydziału uprawnień,
b) moment rozpoznania kosztów podatkowych,
c) kary za przekroczenie emisji jako koszt podatkowy.
2. Podatek od towarów i usług
a) zbywanie uprawnień do emisji a świadczenie usług finansowych,
b) zasady opodatkowania,
c) sytuacje, w których nie powstaje obowiązek zapłaty VAT,
d) problem handlu międzynarodowego,
e) podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych.

III. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia energii i świadectw efektywności energetycznej – aspekty rachunkowe w kontekście Ustawy o rachunkowości oraz MSSF
1. Podstawy prawne, rynek i operacje związane ze świadectwami pochodzenia.
2. Świadectwa pochodzenia a prawa majątkowe.
3. Ujęcie transakcji związanych z obrotem świadectwami – wycena, ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
4. Obowiązek zakupu energii elektrycznej z OZE.
IV. Charakterystyka rynku praw do emisji CO2.
1. Prawa do emisji CO2 w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości.
a) Podstawy prawne
b) Ujęcie księgowe praw do emisji według Ustawy o rachunkowości
 Ujęcie początkowe
 Wycena w trakcie roku
c) Kalkulacja niedoborów praw do emisji CO2 i ich wpływ na sprawozdawczość
d) Wady i zalety obecnych regulacji.
2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a księgowe ujęcie praw do emisji CO2
a) Omówienie wycofanej Interpretacji IFRIC 3 Rady do spraw Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz planów związanych z wprowadzeniem jednolitego stanowiska Rady.
b) Prawa do emisji w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
 Ujęcie początkowe
 Wycena w trakcie roku
 Rezerwy na niedobory praw do emisji CO2
3. Prezentacja praw do emisji CO2 w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i ich wpływ na interpretację tych sprawozdań.
W trakcie wykładów przerwa kawowa o godz. 11.30 oraz lunch o godz. 13.15
16.00 Zakończenie

Dzień II
Środki trwałe w energetyce – aspekty podatkowe
9.00- 9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa
9.30 Rozpoczęcie
1. Podatek od nieruchomości
a) przedmiot opodatkowania w podatku od nieruchomości – omówienie wybranych obiektów budowlanych (charakterystycznych dla sektora energetycznego)
b) opodatkowanie budowli w praktyce władz podatkowych i sądów administracyjnych
c) wartość początkowa oraz ulepszenie nieruchomości a ustalanie podstawy opodatkowania dla celów podatku od nieruchomości
d) metodologia ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla budowli sieciowych i stacji przebiegających przez obszary różnych gmin
e) moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

2. Podatek dochodowy od osób prawnych
a) nabycie nieruchomości – ustalenie podstawy oraz metody amortyzacji
b) rozliczenie ulepszeń i modernizacji, odłączeń i przyłączeń części składowych,
c) remont vs. modernizacja,
d) rozliczenie inwestycji w obcym środku trwałym; budynki i budowle na cudzym gruncie
e) zbycie oraz likwidacja nieruchomości – ustalenie przychodów i kosztów podatkowych
f) nieodpłatne korzystanie z nieruchomości energetycznych

3. Podatek od towarów i usług
a) zasady rozliczania podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości
b) zasady rozliczania podatku VAT w związku ze zbyciem nieruchomości – moment powstania obowiązku podatkowego, ustalenie podstawy opodatkowania oraz stawek
c) zwolnienie z VAT obrotu nieruchomościami używanymi
d) rozliczanie w VAT użytkowania wieczystego nieruchomości,
e) przekazanie infrastruktury technicznej a VAT

4. Podatek akcyzowy od energii elektrycznej, węgla i gazu w branży
a) Akcyza w obrocie energią elektryczną
i. Akcyza od energii elektrycznej – podstawowe pojęcia
ii. Zwolnienia z akcyzy dla energii elektrycznej
iii. Straty energii elektrycznej
iv. Rozliczanie akcyzy od energii elektrycznej
b) Akcyza w obrocie gazem oraz zmiany w wyrobach energetycznych
i. Akcyza od wyrobów gazowych – podstawowe pojęcia (PPG i FNG)
ii. Czynności i transakcje podlegające akcyzie w obrocie gazem ziemnym
iii. Zwolnienia dla wyrobów gazowych
iv. Rozliczanie akcyzy od obrotu gazem
c) Akcyza w obrocie wyrobami węglowymi
i. Podstawowe pojęcia (PPW i FNW)
ii. Przedmiot opodatkowania
iii. Straty węgla
iv. Zwolnienia dla wyrobów węglowych
v. Rozliczanie akcyzy od obrotu wyrobami węglowymi

W trakcie wykładów przerwa kawowa o godz. 11.00 oraz lunch o godz. 13.15
16.00 Zakończenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
21-22 listopada 2017 r. Warszawa
29-30 listopada 2017 r. Katowice

Godziny zajęć: 9.30-16.30

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

PROMOCJA:
1 590 zł / osoba przy zgłoszeniach więcej niż 1 osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 1690 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

Dane uczestnika:

Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl