Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ZADANIA GMIN DOTYCZĄCE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

UCZESTNICY OTZRYMAJĄ MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI EDYTOWALNEJ/WZORY DOKUMENTÓW ORAZ SPECJALNIE DEDYKOWANY ADRES MAILOWY DO PROWADZĄCEGO W CELU ZADAWANIA DODATKOWYCH PYTAŃ PO SZKOLENIU. BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH I ILOŚCIOWYCH. WZORY DOKUMENTÓW – DOSTĘPNE DLA UCZESYNIKÓW – DEDYKOWANE SPECJALNIE DO TEMATYKI SZKOLENIA.

PROWADZĄCY:

Robert Litwinek

Były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; Robert Litwinek przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin, związków międzygminnych oraz jednostek gminnych z tematyki nieczystości ciekłych, egzekucji administracyjnej oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

PROGRAM:

• Obowiązek przyjęcia nowych uchwał w sprawie stawek za worki i pojemniki
• Obowiązek przyjęcia nowych uchwał w sprawie stawek za worki i pojemniki
• Kto składa deklarację z nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej,
• Czy deklarację składa jeden ze współwłaścicieli nieruchomości,
• Kilka deklaracji z jednego budynku jednorodzinnego,
• Wspólność małżeńska a deklaracja,
• Odpowiedzialność współmałżonka za opłatę, w sytuacji gdy deklarację złożył tylko mąż lub żona,
• Odpowiedzialność pozostałych właścicieli nieruchomości za opłatę, w sytuacji gdy deklarację złożył tylko jeden ze współwłaścicieli a ujawnił w treści deklaracji dane pozostałych współwłaścicieli,
• Właściciel nieruchomości a najemca, na kim ciąży obowiązek złożenia deklaracji,
• Zmiana deklaracji składana przez kolejnego współwłaściciela,
• Czy można złożyć kilka deklaracji z budynku wielolokalowego,
• Deklaracja z nieruchomości niezamieszkałej, ile pojemników lub worków podlega ujawnieniu w treści dokumentu,
• Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej może zadeklarować tylko jeden pojemnik, gdy twierdzi, że nie powstają na jego nieruchomości pozostałe frakcje odpadów komunalnych,
• Rozwód a nowa deklaracja
• Przyjazd kilka razy w miesiącu do domu a deklaracja
• Weryfikacji ilości osób zamieszkujących nieruchomość w budynku jednorodzinnym lub wielolokalowym,
• Przypadki studentów, uczniów w internatach, osób pracujących za granicą lub dojeżdżających do pracy w innej gminie,
• Kierowcy zawodowi w treści deklaracji,
• Osoby w DPS-ach, w szpitalach a treść deklaracji,
• Czynności sprawdzające prowadzone przez organ w ramach weryfikacji danych zawartych w deklaracjach,
• Wezwanie właściciela nieruchomości do udzielenia wyjaśnień,
• Czy organ może żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zwarte w deklaracjach,
• Jakie dokumenty przedstawia właściciel nieruchomości,
• Umowa o pracę, umowa najmu, zaświadczenie ze szkoły wyższej lub innej placówki edukacyjnej,
• Czy można żądać potwierdzenia uiszczania opłaty w innej gminie,
• Czy jak opłata jest wnoszona w innej gminie, to czy faktycznie nie powstaje obowiązek opłaty w kolejnej gminie,
• Gdzie może zwrócić się organ w celu weryfikacji danych zwartych w deklaracji,
• Czy jednostki zewnętrzne /OPS, szkoła, ZOL, inna gmina/ muszą podać informacje na żądanie organu gminy weryfikującego treść deklaracji,
• Czy żądać aktu zgonu,
• Przebywanie w zakładzie karnym a opłata,
• Weryfikacja ilości zużytej wody – pozyskiwanie danych przez organ,
• Upoważnienie pracownika organu do kontroli,
• Jak ma wyglądać kontrola nieruchomości, wymagane dokumenty,
• Czy skuteczna metodą weryfikacji jest przeprowadzenie oględzin,
• Kto ma obowiązek kontrolować segregacje odpadów komunalnych
• Czy podmiot odbierający odpady komunalne kontroluje sposób segregacji
• Obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości
• Czy obowiązek segregacji dotyczy również nieruchomości, które nie są w systemie gminnym
• Jak ustalić zasady segregacji w gminie
• Kolor pojemnika/ worka a brak segregacji odpadów
• Czy w przypadku przekazania na przykład papieru w worku bądź pojemniku innym niż koloru niebieskiego, mamy do czynienia z brakiem segregacji odpadów
• Jak stwierdzić brak segregacji w przypadku dwóch lub więcej deklaracji z budynku jednorodzinnego
• Czy segregację odpadów należy kontrolować na terenie posesji
• Odpowiedzialność właściciela nieruchomości za utrudnienia podczas czynności kontrolnych
• Czy podmiot odbierający odpady może zostawić odpady, które ni są posegregowane
• Jakie obowiązki ma firma odbierająca odpady w zakresie weryfikacji poprawności segregacji odpadów
• Powiadomienie wójta/ burmistrza/ prezydenta przez podmiot odbierający odpady o stwierdzeniu braku segregacji odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości
• Jak ma być treść i sposób powiadomienia
• Czy gmina powinna określić sposób powiadomienia o przypadkach braku segregacji
• Jakie czynności, mając na uwadze prawidłowa ocenę sposobu segregacji odpadów powinien podjąć podmiot odbierający odpady komunalne
• Czy należy sporządzić protokół w czasie odbioru odpadów
• Dokumentacja fotograficzna braku segregacji, ważne dane
• Umowy na nieruchomościach niezamieszkałych – kontrola obowiązku
• Przypisy i odpisy wymiaru opłaty – za które miesiąca właściciel ma zapłacić
• Panel konsultacyjny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
30 września 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl