Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 r. oraz najnowsze zmiany w umowach cywilnoprawnych, Prawie Pracy i ubezpieczeniach

PROGRAM:

Dzień I

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 1. Regulamin pracy a regulamin ZFŚS w 2016 r.
 2. Obowiązek a dobrowolność naliczanie ZFŚS
 • obowiązkowo
 • nieobowiązkowo
 • możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS
 • jak w prawidłowy sposób wprowadzić zapisy do regulaminów wewnątrzzakładowych w sprawie nietworzenia ZFŚS  w danym roku kalendarzowym
 • w jaki sposób pracodawca powinien poinformować pracowników o niewypłacaniu w danym roku świadczenia urlopowego
 1. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
 2. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe
 • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
 • wniosek o udzielenie pożyczki
 • oprocentowanie pożyczki
 • bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe
 • zasady udzielania pomocy mieszkaniowej w formie zwrotnej (pożyczek)
 • warunki zawieszenia i umorzenia pożyczki
 • skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty
 1. Pojęcie kryteriów socjalnych
 2. Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych
 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
 • czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?
 1. Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
 2. Sprawdzanie kryteriów socjalnych przez organy podatkowe – nowe orzecznictwo 2016 r.
 3. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu według rozporządzenia MPiPS
 4. Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS
 • jakie osoby bierzemy pod uwagę dokonując odpisu w danym roku kalendarzowym
 • co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych
 1. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS
 2. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2016 roku
 3. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS
 4. Świadczenia urlopowe
 • kiedy pracodawca będzie zobowiązany wypłacić pracownikowi świadczenia urlopowe?
 • możliwość odstąpienia od wypłaty świadczenia urlopowego
 • warunki jakie musi spełnić pracownik aby otrzyma dane świadczenia
 • świadczenia urlopowe a przychód pracownika
 1. Zmiana pracodawcy a naliczanie ZFŚS. Czy świadczenia przechodzą z pracownikiem.
 2. Czego nie można finansować z ZFŚS, a co można finansować z ZFŚS
 3. Trudne przypadki finansowania z ZFŚS, takie jak: imprezy integracyjne, obiady, kina, pikniki itd. – lista z rozwiązaniem czy to nie przychód dla pracownika. Jak dokumentować poprawnie te przypadki.
 4. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
 • jakie osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy z funduszu
 • objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 • osoby przebywające na urlopach bezpłatnych
 1. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów
 • ograniczenie pomocy z funduszu dla osób będących emerytami lub rencistami
 • kogo uważamy za emeryta lub rencistę objętego opieką socjalną
 • kiedy osoba utraci status emeryta lub rencisty
 1. Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS
 2. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
 • obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
 • czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
 • wybór przedstawiciela załogi pracowników
 1. Administrowanie i konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS
 2. Komisje socjalne – zakres kompetencji
 • zasady tworzenia komisji socjalnych
 • skład komisji
 • komisja socjalna jako organ opiniodawczy
 • komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia
 1. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej
 2. Działalność socjalna kosztem uzyskania przychodu
 3. Wpływ rocznej korekty na wysokość kosztów uzyskania przychodu
 • korekta powodująca zwiększenie odpisu
 • korekta powodująca zmniejszenie odpisu
 • ujemny stan funduszu
 1. Oskładkowanie świadczeń z ZFŚS
 2. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS
 • paczki dla pracowników
 • bony towarowe
 • bilety i karnety dla pracowników,
 • zapomogi dla pracowników
 • wczasy pod gruszą
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
 • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 • rozliczenie imprezy integracyjnej
 • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej
 1. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS
 • wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • co musi zawierać zajęcie od komornika (lub innego organu egzekucyjnego) aby pracodawca bez żadnych konsekwencji mógł dokonać potraceń ze świadczeń socjalnych
 • czy do potrąceń ze świadczeń socjalnych możemy stosować regulacje Kodeksu pracy
 1. Kto odpowiada za naliczenie, rozliczenie, tematykę oraz określenie tematyki świadczeń socjalnych w jednostce w 2016 r.

Dzień II Stosunek pracy i umowy cywilnoprawne w 2016 r.

 1. Umowy cywilnoprawne 2016
 2. Umowa zlecenia a stosunek pracy
 • Umowy cywilnoprawne na warunkach umowy o pracę
 • Zapisy minimalizujące uznanie zlecenia za stosunek pracy
 1. Dzieło a zlecenie
 • Zlecenie jako umowa należytego starania
 • Dzieło jako umowa rezultatu
 • Kiedy ZUS podważy dzieło
 • Jak formułować umowę o dzieło, żeby bezpiecznie przetrwać kontrolę ZUS
 1. Nowe zasady oskładkowania umów zlecenia w 2016 r.
 • Zbiegi tytułów ubezpieczeniowych
 • Umowa zlecenia z pracownikiem (własnym i cudzym)
 • Uczniowie i studenci do lat 26
 • Umowa w ramach przedsiębiorstwa i równolegle do niego
 • Kilka umów zlecenia
 • Umowa z emerytem lub rencistą
 • Oświadczenia czy zaświadczenia zleceniobiorcy
 • Zapytania kierowane do ZUS
 1. Stosunek pracy 2016 – umowy terminowe
 2. Zmiany w przepisach o umowach o pracę:
 • Skasowanie umów na czas wykonywania określonej pracy
 • Umowy na okres próbny po nowemu
 • Nowe ograniczenia czasu trwania umów terminowych
 • Powtarzalność umów terminowych
 • Konsekwencje przekroczenia limitu trwania umowy
 • Nielimitowane umowy na czas określony
 • Przepisy przejściowe
 • Konieczność dostosowania zapisów umowy
 • Konieczność informowania PIP
 1. Nowe okresy wypowiadania umów terminowych
 • Ujednolicenie okresów wypowiadania umów o pracę
 • Ważność dotychczasowych klauzul o 2-tygodniowym wypowiedzeniu
 • Obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia
 • Zmiany w okresach wypowiedzenia a obowiązek przekazania informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP)
 • Skrócenie okresu wypowiedzenia

III. Pracownik rodzicem – zmiany 2016

 1. Urlop macierzyński:
 • Nowe terminy składania wniosków
 • Osoby uprawnione – pracownicy i nie-pracownicy
 • Przerwanie urlopu macierzyńskiego
 • Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego
 • Przejęcie urlopu macierzyńskiego przez członka rodziny
 • Zasiłek macierzyński i uposażenie za czas urlopu
 1. Urlop rodzicielski:
 • Wniosek o urlop
 • Wchłonięcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego przez urlop rodzicielski
 • Nowe regulacje dotyczące urlopu rodzicielskiego
 • Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego
 • Zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego
 • Równoległe korzystanie z urlopu przez oboje rodziców
 • Podział urlopu na części
 • Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego
 • Możliwość wykorzystania części urlopu w terminie późniejszym
 • Łączenie urlopu z pracą
 • Zasiłek macierzyński i uposażenie za czas urlopu
 1. Urlop ojcowski:
 • Nowe terminy wykorzystania uprawnienia
 • Dopuszczalność wykorzystania w częściach
 1. Urlop wychowawczy:
 • Nowe zasady udzielania
 • Wymiar urlopu
 • Łączne korzystanie z urlopu wychowawczego w świetle nowych przepisów
 1. Obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie uprawniającym do urlopu wychowawczego
 2. Karmienie piersią
 3. Dni opieki nad dzieckiem po nowemu

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 506 335 666, 22 837 75 94
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
18-19 kwiecień 2016 r. Poznań

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, obiad, przerwy kawowe. Koszt szkolenia z 1 noclegiem wynosi 1290 zł.

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl