Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zamknięcie roku 2015 w spółkach wodnokanalizacyjnych, energetycznych, ciepłowniczych i komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w gospodarce środkami trwałymi wraz z amortyzacją na 2016 r. i 2017 r., podatku od nieruchomości z orzecznictwem i służebności przesyłu oraz odszkodowań i wymogów ram taryf. VAT i CIT- aktualne orzecznictwo oraz planowane zmiany.

PROGRAM:

Dzień I
A. Przygotowanie do zamknięcia roku bilansowego 2015
I. Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych spółek sieciowych wraz ze wskazaniem ich specyfiki – zestaw wymogów
a) przygotowanie polityki rachunkowości specyficznej dla branży i wskazanie trudnych punktów z rozwiązaniem, porównanie PSR i MSR/MSSF
a). Wykazanie różnic w ujęciu składników sprawozdania według polskiego prawa bilansowego i MSR/MSSF wraz z konsekwencjami spółek sieciowych
b). Przygotowanie regulaminu środków trwałych
c). Prowadzenie ksiąg rachunkowych i zestaw dokumentów
d). Inwentaryzacja
e). Zasady wyceniania składników bilansu spółek sieciowych
f). Przechowywanie dokumentacji
g). Badanie bilansu wraz ze wskazaniem przypadków sporów z biegłym rewidentem co do wyceny np. środków trwałych w zestawach
h) odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe księgowego, eksperta technicznego, komisji inwentaryzacyjnej
II. Ważne dokumenty dla spółek sieciowych obok sprawozdań finansowych – omówienie instrukcji obiegu dokumentów z konsekwencjami, polityki rachunkowości ze specyfiką spółek sieciowych, instrukcji inwentaryzacyjnej i innych.
III. Zakres sprawozdania finansowego bilansu z ćwiczeniami praktycznymi dotyczące problemów wywołujących problemy w spółkach sieciowych:
a) bilans i jego budowa,
b) ogólne zasady wyceny,
c) kategorie cen,
d) aktywa trwałe,
e) wartości niematerialne i prawne,
f) rzeczowy majątek trwały,
g) należności, inwestycje oraz inne aktywa długoterminowe,
h) aktywa obrotowe,
i) zapasy,
j) należności krótkoterminowe i roszczenia,
k) inwestycje krótkoterminowe,
l) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
m) kapitał (fundusz) własny,
n) zobowiązania,
o) rezerwy na zobowiązania,
p) zobowiązania,
q) bierne rozliczenia międzyokresowe.
IV. Szczegółowe omówienie zagadnień majątku trwałego przy zamknięciu w spółce sieciowej
1. Środki trwałe wg Ustawy o Rachunkowości w firmie wodnokanalizacyjnej – przykłady ujęć
2. Budynki i budowle – porównanie zapisów Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), Prawa budowlanego oraz Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych dla firm wodnokanalizacyjnych:
a) definicja budynku i jej ewolucja,
b) definicja budowli,
c) obiekty pomocnicze, urządzenia techniczne, instalacje oraz urządzenia budowlane,
d) KŚT a kategorie obiektów budowlanych,
e) tymczasowe obiekty budowlane,
f) fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia,
g) fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla,
h) fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą,
i) fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem,
j) fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem.
3. Rzeczowe aktywa trwałe w przepisach międzynarodowych (porównanie do regulacji rodzimych). Początkowe ujęcie składnika rzeczowych aktywów trwałych na dzień nabycia lub wytworzenia i zasady wyceny na dzień bilansowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w szczególności:
a) Wodociągi
– Rurociągi tranzytowe i magistrale
– Sieć rozdzielcza
– Przyłącza do nieruchomości
b) Kanalizacja:
– Sanitarna
– Ogólnospławna
– Deszczowa
– Podłączenia
6. Środki trwałe w konfrontacji do przepisów w kontekście obowiązków miasta: minimalny poziom usług świadczonych przez operatorów eksploatacyjnych wyznaczony został w szczególności w treści:
a) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednol. Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) wraz z aktami wykonawczymi;
b) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta
c) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
d) zezwoleń udzielonych operatorom eksploatacyjnym na mocy art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednol. Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) – na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków;
7. Zmiany wartości środków trwałych w firmie wodno- kanalizacyjnej:
– Przeszacowanie aktywów trwałych
– Amortyzacja – cel, okres i metody, aktualizacja długości okresu użytkowania
– Wartość końcowa (rezydualna)
– Komponentyzacja środków trwałych, tzw. „Rachunkowości komponentów”
8. Wycena wartości początkowej środków trwałych nabytych w inny sposób w firmie wodno-kanalizacyjnej:
a) wytworzonych we własnym zakresie,
b) nabytych (nowe i używane) – zakup, aport, darowizna,
c) ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego,
d) środki trwałe sfinansowane (w części lub całości) dotacją,
e) inwestycje w obcych środkach trwałych.
9. Środki trwałe w kontekście zadań samorządów
a) Zarządzanie infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną, współpraca ze spółkami operatorskimi na wydzierżawianej i poddzierżawianej tym podmiotom strukturze systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków stanowiącej odpowiednio:
b) Realizacja i finansowanie Projektu Funduszu Spójności „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w mieście
c) Prowadzenie inwestycji z zakresu funkcjonowania wodociągów i kanalizacji (inwestycje modernizacyjne istniejącej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i rozwojowe – budowa nowej sieci).
d) Prowadzenie innych inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej.
e) Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie funduszy unijnych
na współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej.
f) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w tym zapewnienie wykonywania
na własne ryzyko i koszt prac związanych z ich eksploatacją przez operatorów eksploatacyjnych.
10. Majątek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i jego klasyfikacja – błędy praktyczne w ujęciu następujących elementów:
a) Budynki i budowle
b) Urządzenia techniczne i maszyny
c) Środki transportu
d) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
e) Grunty własne i prawo wieczystego użytkowania
f) Wartości niematerialne i prawne
g) Inwestycje rozpoczęte
11. Amortyzacja środków trwałych, budowli sieciowych – szczególne problemy dla wodno-kanalizacyjnych firm:
V. Przedstawienie zestawu czynności przygotowujących do zamknięcia ksiąg :
a) harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku,
b) poprawne zamykanie roku w księgach, kompletność dokumentacji, kontrola sald w poszczególnych grupach kont, przeliczanie zapisów w walutach obcych, metody wykrywania błędów
c) inwentaryzacja i jej konsekwencje w sprawozdaniu finansowym, harmonogram i rozliczanie inwentaryzacji dla poszczególnych kategorii aktywów.
VI. Rozwiązanie trudnych orzeczniczo problemów kwalifikacji w środkach trwałych jak: inwestycja gdzie gmina uzależnia inwestycję od dodatkowych prac jak chodnik, czy rondo, granice pojemności wartości początkowej (czy uwzględnić szkolenia, ekspertyzy, delegacje).
VII. Kontrole podatkowe US, UKS i NIK – przedstawienie jak będą wyglądały w 2016 i 2017 r. wraz z konsekwencjami oraz przedstawienie trendów w orzecznictwie dotyczących procesów odszkodowawczych w stosunku do spółek sieciowych na 2016 i 2017 r.

Dzień II
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT) 2015 – aktualne orzecznictwo oraz interpretacje w branży wodnokanalizacyjnej, energetycznej i ciepłowniczej

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
I. Przychody.
1) Przychody z działalności gospodarczej.
a) Przychody z tytułu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi, częściowego wykonania usługi.
b) Przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych oraz z tytułu mediów.
c) Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (w tym odsetki, odszkodowania, kary umowne oraz zwrot zasądzonych kosztów sądowych).
e) Problem konieczności wstecznej korekty przychodów w przypadku zwrotu, baratów, upustów, bonifikat i skont. Nowa regulacja prawna od 1 stycznia 2016 r.
2) Zaliczki, zadatki, przedpłaty jako przychód niestanowiący przychodów podatkowych.
3) Przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych rzeczy, praw oraz innych świadczeń, jak również przychody z tytułu częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy, praw oraz innych świadczeń (bezumowne korzystanie z nieruchomości, korzystania z nieruchomości na podstawie umowy użyczenia, dywidenda wypłacona po terminie, nieodpłatne poręczenie i gwarancja, nieoprocentowana pożyczka, nieodpłatne służebność przesyłu, zasiedzenie nieodpłatnej służebności przesyłu).
4) Przychody z tytułu umorzenia zobowiązań, w tym umorzone odsetki.
II. Koszty uzyskania przychodów.
a) Definicja kosztów uzyskania przychodów. Podział kosztów na koszty bezpośrednio oraz pośrednio związane z przychodem.
b) Rozliczanie kosztów w czasie. Jak w przypadku kosztów bezpośrednio związanych z przychodem ? Jak w przypadku kosztów pośrednio związanych z przychodem ?
c) Dzień poniesienia kosztu. Brak faktury a możliwość odniesienia kosztu do kosztów uzyskania przychodów.
III. Świadczenia na rzecz pracowników jako koszt uzyskania przychodów – kiedy zasada memoriałowa ? – kiedy zasada kasowa ?
IV. Korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z brakiem zapłaty w terminie płatności.
1) Jak w przypadku gdy termin płatności jest krótszy niż 60 dni ? Jak w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni ?
2) Jak w przypadku kosztów bezpośrednio związanych z przychodem ? Jak w przypadku kosztów pośrednio związanych z przychodem ? Jak w przypadku odpisów amortyzacyjnych ?
3) Zmiana regulacji od 1 stycznia 2016 r.
V. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
1) Reprezentacja i reklama.
2) Samochody osobowe.
3) Wierzytelności.
4) Kary umowne, odszkodowania.
VI. Amortyzacja.
1) Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (kryterium prawne, techniczne oraz faktyczne).
2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niskocenne. Obowiązek, czy ulga ?
3) Kiedy rozpocząć amortyzację ? Kryterium faktyczne oraz kryterium prawne. Środki trwałe ujawnione.
4) Zasady ustalania wartości początkowej (cena nabycia, koszt wytworzenia, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte aportem, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte nieodpłatnie, odsetki oraz różnice kursowe).
5) Zasady modyfikacji wartości początkowej (ulepszenie, odłączenie części składowych oraz części peryferyjnych).
6) Metody oraz stawki amortyzacji. Metoda liniowa. Metoda degresywna. Stawki z wykazu. Stawki podwyższone. Stawki obniżone. Stawki ustalane indywidualnie.
7) Straty w środkach trwałych. Likwidacja środka trwałego. Strata na inwestycji w obcym środku trwałym.
8) Środek trwały a inwestycja. Koszty zaniechanych inwestycji. Inwestycja na poziomie dokumentacyjnym.
9) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne sfinansowane z dotacji. Problem korekty kosztów uzyskania przychodów.
10) Leasing a najem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Podatek od towarów i usług (VAT)
I. Zasady powstania obowiązku podatkowego.
1. Dostawa towarów i wykonanie usługi jako momenty, w których powstaje obowiązek podatkowy. Wyjaśnienie pojęcia dnia dokonania dostawy towarów i dnia wykonania usługi.
2. Świadczenia ciągłe i świadczenia rozliczane w okresach rozliczeniowych. Rozliczanie powtarzalnych w czasie usług i powtarzalnych w czasie dostaw. Zasady powstawania obowiązku podatkowego.
3. Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy mediów, najmu, dzierżawy, leasingu. Faktura a moment powstania obowiązku podatkowego.
4. Obowiązek podatkowy w dacie otrzymania zapłaty (metoda kasowa). Katalog czynności objętych metodą kasową. Prawidłowe fakturowanie.
5. Zaliczki, zadatki, przedpłaty, wpłaty na rachunek powierniczy a moment powstania obowiązku podatkowego. Czynności, w których zaliczka nie wywołuje obowiązku podatkowego.
6. Obowiązek podatkowy przy refakturowaniu. Kiedy wstecz a kiedy na bieżąco.
II. Podstawa opodatkowania.
1. Ogólne zasady ustalania podstawy opodatkowania w 2015 r.
2. Koszty dodatkowe jako wydatki wliczane do podstawy opodatkowania.
3. Koszty transportu i podobne koszty a podstawa opodatkowania. Kiedy wliczamy a kiedy nie wliczamy do podstawy opodatkowania?
4. Obniżanie i podwyższanie podstawy opodatkowania i podatku należnego w związku z wystawionymi fakturami korygującymi. Zasady ujęcia w deklaracji VAT.
5. Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej. Aktualne stanowiska organów podatkowych w zakresie możliwości obniżenia podatku w oparciu o różne formy potwierdzenia otrzymania faktury, w tym np. w oparciu o wyciąg z rachunku bankowego.
III. Odliczanie podatku naliczonego.
1. Terminy i przesłanki do odliczenia VAT.
2. Błędy na fakturach a odliczenie VAT. Inne ograniczenia w prawie do odliczenia VAT.
3. Odliczenie VAT z duplikatu.
4. Odliczenie VAT od samochodów.
5. Korekta VAT naliczonego, w szczególności zaniechane inwestycje.
IV. Fakturowanie.
1. Prawidłowa treść faktury.
2. Przesłanki wystawienia i prawidłowa treść faktury korygującej.
3. Noty korygujące. Zmiana danych nabywcy jedną notą korygującą – czy to możliwe?
4. Fakturowanie elektroniczne z punktu widzenia wystawcy i nabywcy faktury.
5. Sankcje związane z fakturowaniem.
V. Pozostałe istotne zagadnienia.
1. Dostawa towarów w ramach odwrotnego obciążenia po nowelizacji – 1 lipca 2015 r.
2. Sprzedaż samochodów a VAT.
3. Dostawa gruntów, budynków, budowli i ich części.
4. Imprezy integracyjne, jubileusze, reprezentacja i inne a VAT.
5. Nieodpłatne świadczenia a VAT.
6. Korekta VAT w związku z brakiem zapłaty w terminie.
7. Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległość podatkową dostawcy

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
7-9 grudnia 2015 r. Zakopane

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych (korzystanie z pokoju 1 osobowego wiąże się z dopłatą 250 zł), pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe) korzystanie z atrakcji hotelu

PROMOCJA:
1590 zł + VAT przy zgłoszeniach do lub przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 1690 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl