Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zamówienia publiczne 2015/2016 Newralgiczne zmiany związane z nową ustawą Prawo zamówień publicznych

PROGRAM:

I. Wprowadzenie
A. Planowanie zamówień publicznych
1. Plan finansowy a plan zamówień publicznych
2. Szacowanie wartości zamówienia – jak to robić?
a. Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długotrwałych
b. Szacowanie na przykładach
3. Zamówienie nieprzewidziane
a. Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych
b. Realizacja planu zamówień publicznych a wydatki nieplanowane
c. Korekty planu zamówień publicznych
4. Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w planowaniu i szacowaniu wartości zamówień w jednostce

B. Udzielanie zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych
1. Newralgiczne problemy postępowania o zamówienie publiczne
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.
4. Kryteria oceny oferta
5. Zmiany dotyczące zatrudniania podwykonawców po nowelizacji
6. Dokumenty i oświadczenia żądane w celu wykazywania spełniania warunków
7. Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców – po zmianach
8. Klazule społeczne w zamówieniach publicznych

C. Udzielanie zamówień publicznych do 30 tys. euro?
1. Jak udzielać zamówień publicznych do 30 000 euro?
2. Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro
3. Co powinno a co może się znaleźć w regulaminie zamówień publicznych do 30 000 euro?
4. Przykładowe sposoby udzielania zamówień do 30 000 euro
a. Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
b. Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
c. Przetargi wg. Kc w zamówieniach publicznych do 30 000 euro
5. Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro

D. Umowy w zamówieniach publicznych
1. Wynagrodzenie tyczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe
2. Kary umowe w umowach
a. Jak zawierać poprawne zapisy dotyczące kar umownych?
b. Rażąco wygórowana kara umowna?
3. Zmiany umów a zamówienia uzupełniające i dodatkowe
4. Umowy o zamówienia publiczne – typowe problemy

E. Sprawozdawczość za 2015 r.
1. Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych podlegających PZP
2. Ustalenie terminu udzielenia zamówienia
3. Ustalenie wartości zamówienia
4. Umowy wieloletnie
5. Zamówienia z wolnej ręki w sprawozdawczości
6. Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych do 30 tys. euro. Od czego należy zacząć?

II. Newralgiczne zmiany związane z nową ustawą Prawo zamówień publicznych

1. Zmiany w zakresie usprawnienia udzielania zamówień publicznych
a. podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek przestrzegania przepisów ustawy
b. uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych;
c. oferta najkorzystniejsza ekonomicznie;
d. ograniczania w zakresie jawności postępowania.

2. Zmiany w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych wykorzystanie negocjacji w zamówieniach publicznych;
a. szersze zastosowanie trybów negocjacyjnych;
b. skrócenie minimalnych terminów w procedurach udzielania zamówień;
c. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy;
d. zmiany w zakresie wadium;
e. zmiany w zakresie terminów związania ofertą;
f. nowe przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Elektronizacja zamówień publicznych (e-Procurement)
a. obowiązkowa komunikacja elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym;
b. profil nabywcy;
c. wykorzystanie elektronicznej platformy zamówień publicznych (e-Zamówienia).

4. Aspekty innowacyjne, środowiskowe i społeczne w zamówieniach publicznych
a. partnerstwo innowacyjne;
b. promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

5. Instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych
a. promowanie dzielenia zamówień na mniejsze części;
b. limity dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej;

6. Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej
a. rozszerzenie zakresu czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej
b. zmiana zasad wnoszenia skargi do sądu okręgowego przez Prezesa UZP

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94 kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 listopada 2015 r, Warszawa

Godziny zajęć: 10.00-15.30

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl