Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ZAMÓWIENIA SEKTOROWE BEZ TAJEMNIC Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

I. Jak dokonać zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego nie narażając się na zarzutu kontrolera (z uwzględnieniem wymagań ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców)?
• Jako postępować, gdy rosną ceny i skacze inflacja?
• Co to są zmiany istotne?
• Zmiany w ramach klauzul przeglądowych opisanych w dokumentach zamówienia – najczęstsze błędy
• Kiedy warto skorzystać z mediacji oraz postępowania koncyliacyjnego w przypadku wystąpienia sporu podczas realizacji umowy?
• Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia – kiedy zmiana jest konieczna, czy można w ramach aneksu zmienić tylko wynagrodzenie?
• Zmiany niskowartościowe
• Wymagane klauzule materiałowo-kosztowe w umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane zawierane na okres dłuższy niż 6 miesięcy
a. Jak określić poziom zmiany cen materiałów i kosztów?
b. Czy Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić 100% rekompensatę zmiany cen materiałów i kosztów?
c. Sposoby zmiany cen materiały i kosztów
d. d. Co to jest sposób określenia wpływu zmiany cen materiałów i kosztów na koszt wykonania zamówienia?

II. Prawo opcji w orzecznictwie – co musisz wiedzieć?
• Czy w postępowaniu o zamówienie z prawem opcji, w przypadku badania rażąco niskiej ceny należy wyjaśniać cenę za zamówienie podstawowe, czy też cenę za opcję?
• Czy realizacja zamówienia opcjonalnego może przekraczać 4 lata?
• W jakim terminie po zawarciu umowy winno być złożone oświadczenie Zamawiającego w sprawie skorzy-stania z prawa opcji?
• Czy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się od ceny zamówienia podstawowego, czy ceny łącznej za zamówienie podstawowe i opcjonalne?
• Czy warunki udziału w postępowaniu winny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia podstawowego, czy także do przedmiotu zamówienia opcjonalnego?
• Czy opcja może być większa od zamówienia podstawowego?
Stosowanie ustawy sankcyjnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości równej lub większej niż progi UE.

III. Wznowienia zamówienia – czy warto stosować?
• Co to są wznowienia i jaka jest różnica pomiędzy wznowieniami, a prawem opcji?
• W jaki sposób przewidzieć wznowienie zamówienia publicznego w dokumentach zamówienia?

IV. Planowanie postępowań o udzielenie zamówienia sektorowego.
• Cykl zakupowy – omówienie etapów
• Szacuję wartość zamówienia na dostawy: co to są podobne dostawy?
• Szacuję wartość zamówienia na usługi: czy usługi projektowania różnych robót budowlanych podlegają agregacji? Czy usługi nadzoru inwestorskiego podlegają sumowaniu?
• Szacuję wartość zamówienia na roboty budowlane: czy wartość zamówienia na remontu osobnych budynków należy sumować?
• Kiedy osobne szacowanie wartości zamówienia jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami?
• Czy prowadzenie postępowania bez dopuszczenia składania ofert częściowych lub udzielenie zamówienia w częściach, wymaga podania uzasadnienia niedokonania podziału zamówienia na części?

V. Krok po kroku przez przetarg nieograniczony
• Przetarg nieograniczony:
a. Procedura odwrócona – podstawowa i rozszerzona – jak stosować przepisy sankcyjne w procedurze odwróconej?
b. Terminy składania ofert – Jak wyznaczać? Kiedy można skrócić? Kiedy należy wydłużyć?
• Czy trzeba odpowiadać na pytania, które są polemiką z treścią SWZ i naciskają na zmianę treści SWZ?
• Czy można zamieścić zmianę SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed publikacją ogłoszenia zmian w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej?
• Składanie i otwarcie ofert – błędy, problemy, rozwiązania,
• Informowanie Prezesa UZP o złożonych ofertach
• Zawiadomienie o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania – co zawiera, kiedy i jak przekazywać?
• Czy można zawiadomić o odrzuceniu ofert przed wyborem oferty najkorzystniejszej?
• Ocena prawidłowości wniesienia wadium – wadium w pieniądzu, wadium w gwarancjach lub poręczeniach, prawidłowa forma i treść; zasady wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; czy gwarancja wadialna musi być ważna dłużej niż termin związania ofertą; co to zna-czy, że Wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy?
• Druga szansa – dopuszczalne działania naprawcze dotyczące podmiotowych środków dowodowych w świetle najnowszego orzecznictwa, w tym co zrobić z dokumentacji złożonymi wraz z ofertą?
• Czy należy ponownie zawiadamiać wszystkich wykonawców o odrzuceniu oferty w przypadku złożenia wniosku o zwrot wadium?
• Zapomniany obowiązek zawiadomienia Wykonawców o wszczęciu kolejnego postępowania w tej samej sprawie
• Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu oraz ogłoszenie o wyniku postępowania – czy w postępowaniu prowadzonym z dopuszczeniem składania ofert częściowych przekazuje/zamieszcza się kilka, czy jedno ogłoszenie?
• Czy w procedurze unijnej należy zamieszczać ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania?
• Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty oraz uchylenia się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Ogłoszenie o wykonaniu umowy – kiedy zamieścić, co zawiera, jak ustalić wykonanie umowy?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
5 grudnia 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-15:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl