Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zasady gospodarowania środkami publicznymi i odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie

Główne zagadnienia, które zostaną przedstawione podczas szkolenia:

 1. Zasady dysponowania środkami publicznymi zawartymi w ustawie o finansach publicznych, ustawie
  o rachunkowości, ustawie prawo zamówień publicznych oraz innych ustawach regulujących gospodarowanie środkami publicznymi.
 2. Odpowiedzialność kierownika jednostki w tym m.in. za zaniedbania w zakresie kontroli zarządczej, głównego księgowego oraz innych pracowników w tym m.in. osób którym powierzono czynności   przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych.
 3. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kwotę bagatelną, znikomą szkodliwość czynu, osoby obowiązane do złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, rodzaj i wysokość kar, zasady  obrony i składania odwołania,  koszty postępowania.
 4. Orzecznictwo w wybranych sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

PROGRAM:

 1. Zasady regulujące gospodarowanie środkami publicznymi zawarte w:
 • ustawie o finansach publicznych,
 • ustawie o rachunkowości,
 • ustawie prawo zamówień publicznych,
 • oraz w innych aktach normatywnych, których nieprzestrzeganie może skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych;
 • wymogi stawiane kierownikom j.s.f.p i głównym księgowym w w/w aktach normatywnych.
 1. Odpowiedzialność podmiotowa za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
 • kierownika jednostki sektora finansów publicznych (w tym m.in. za zaniedbania w zakresie kontroli zarządczej),
 • głównego księgowego j.s.f.p,
 • pracowników tych jednostek (w tym m.in. osób którym powierzono czynności   przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych),
 • osób nie będących pracownikami j.s.f.p.
 1. Omówienie czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie:
 • nie ustalania, nie pobierania, nie dochodzenia oraz nie odprowadzania
  w wymaganych terminach dochodów,
 • przekazania, rozliczenia, zwrotu dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazania lub udzielenia,
 • wydatkowania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem i nie rozliczenia
  w terminie oraz nie ustalenia kwoty podlegającej zwrotowi,
 • dokonywania zmian w planach finansowych bez upoważnienia albo z jego przekroczeniem,
 • dokonywania wydatków bez upoważnienia albo powodujących przekroczenie limitów w planie finansowym,
 • wydatkowania rezerwy na cele inne niż w decyzji o jej przyznaniu,
 • przyznania lub przekazania środków unijnych lub zagranicznych bez zachowania lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich przyznaniu lub przekazaniu,
 • nie dokonania w terminie rozliczenia w/w środków oraz nie ustalenia i nie dochodzenia (lub umorzenia) podlegającej zwrotowi kwoty tych środków,
 • omówienie czynów mogących stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych po stronie otrzymującego i wykorzystującego w/w środki,
 • nieopłacenia wymaganych składek na ubezpieczenia i innych pochodnych od wynagrodzeń,
 • zaciągania zobowiązań bez upoważnienia albo z przekroczeniem jego zakresu,
 • niewykonania w terminie zobowiązania j.s.f.p. m.in. zwrotu podatku,
 • udzielania zamówienia publicznego z naruszeniem określonych wymogów ustawy prawo zamówień publicznych,
 • zawarcia umowy koncesji z naruszeniem określonych przepisów o koncesji na roboty budowlane lub usługi,
 • nieprawidłowości w przeprowadzaniu i rozliczaniu inwentaryzacji,
 • nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdawczości,
 • zaniechania prowadzenia audytu wewnętrznego,
 • nie dokonania lub nienależytego dokonania wstępnej kontroli operacji gospodarczych lub finansowych przez głównego księgowego,
 • niewykonania lub nienależytego wykonania przez kierownika jednostki sektora  finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.
 1. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (w tym przesłanki nie dochodzenia odpowiedzialności):
 • warunki przypisania odpowiedzialności danej osobie,
 • nieświadomość działania lub zaniechania działania,
 • kwota bagatelna oraz znikomy stopień szkodliwości czynu,
 • zdarzenie losowe,
 • prawo kontrasygnaty przysługujące głównemu księgowemu i jego skutki
  w sytuacji naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 1. Rodzaj i wysokość kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
 • upomnienie, nagana, kara pieniężna i jej wysokość – czyny za które ten rodzaj kar może być stosowany,
 • zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • okoliczności łagodzące jakie mogą być zastosowane przy wymierzaniu kar,
 • skutki wywołane określonymi rodzajami kar.
 1. Warunki niezbędne przy przedawnieniu i zatarciu kary.
 2. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
 • komisje orzekające i rzecznicy dyscypliny (postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych).
 1. Zasady postępowania przed komisją orzekającą (etapy, dowody):
 • prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w tym prawo do obrońcy i prawo do odmowy składania wyjaśnień.
 1. Podmioty obowiązane do składania zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych:
  • kto ma obowiązek złożenia zawiadomienia?
  • co powinno zawierać zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych?

     10. Prawo do składania zażalenia i odwołania. 11. Koszty postępowania oraz ich wysokość.

     11. Prawo do skargi do sądu administracyjnego.

     12. Orzecznictwo w wybranych sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (w trakcie omawiania  poszczególnych punktów).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha, Ewelina Rykaczewska
tel.: 506 335 666, 509 998 703
E-mail: m.cicha@crf.pl e.rykaczewska@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
29 wrzesień 2015 r. Warszawa
30 wrzesień 2015 r. Katowice

Godziny zajęć: 10.00 - 15.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl