Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zasady prawidłowego wdrożenia w banku spółdzielczym Ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o ochronie sygnalistów.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Przepisy ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o ochronie sygnalistów, implementujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, mają prowadzić do realizacji dwóch podstawowych celów: przeciwdziałania naruszeniom prawa w istotnych dla interesu publicznego obszarach poprzez wprowadzenie kanałów zgłaszania nieprawidłowości, a także obowiązku prowadzenia postępowań wyjaśniających i zapewnienia ochrony prawnej osobom zgłaszającym te naruszenia. Nowe obowiązki banków spółdzielczych będą funkcjonować obok dotychczasowych zadań wynikających z przepisów szczególnych i rozwiązań sektorowych związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa i innych nieprawidłowości.
Celem szkolenia jest praktyczne omówienie wymogów dotyczących trybu przyjmowania zgłoszeń i sposobu ich weryfikacji oraz umożliwienie przygotowania się banku do wykonywania ustawowych obowiązków przyjmującego zgłoszenia sygnalistów (ustawa zacznie obowiązywać 3 miesiącu od publikacji). Omówione zostaną również zasady opracowania wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz zasady informowania pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie o ich uprawnieniach.
Szczególnie istotnym elementem prawidłowego wdrożenia regulacji jest przeszkolenie wszystkich pracowników z zasad dokonywania zgłoszeń i przysługującej im ochrony prawnej w celu uniknięcia bezprawnych zgłoszeń, tj. składanych w złej wierze, zgłoszeń anonimowych bądź zgłoszeń mających uniemożliwić zwolnienie z pracy.

Dla kogo: zarządy, dyrektorzy placówek, pracownicy działów kontroli wewnętrznej i audytu, obsługa prawna, pracownicy placówek banku

PROGRAM:

I. Podstawowe założenia ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o ochronie sygnalistów oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii:
1. Zakres podmiotowy ustawy – czy dotyczy ona każdego banku?
2. Zakres przedmiotowy ustawy – wyłączenia.
3. Pojęcie sygnalisty:
a) kto może być sygnalistą?
b) dobra wiara,
c) w czyim interesie działa sygnalista?
4. Rodzaj naruszeń podlegających zgłoszeniu – katalog.
5. Termin wejścia w życie ustawy – 3 miesiące od opublikowania, czyli wrzesień 2024 roku.

II. Cel przepisów o ochronie sygnalistów:
1. Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w istotnych dla interesu publicznego obszarach (np. zamówieniach publicznych, rynkach finansowych, bezpieczeństwie produktów czy ochrony danych osobowych)
2. Zapewnienie ochrony prawnej osobom zgłaszającym te naruszenia, które mogą spotkać się z działaniami odwetowymi w związku z dokonanymi zgłoszeniami.

III. Rodzaje zgłoszeń – czy bank ma wpływ na kolejność zgłoszeń?
1. Zgłoszenia wewnętrzne – kierowane do wyznaczonych osób w banku, w którym doszło lub może dojść do naruszenia prawa;
2. Zgłoszenia zewnętrzne – kierowane do właściwego organu publicznego,
3. Ujawnienia publiczne – kierowane do wiadomości publicznej (np. za pomocą mediów, Internetu).

IV. Co powinno zawierać zgłoszenie sygnalisty:
1. Forma zgłoszenia.
2. Treść zgłoszenia.
3. Kanały zgłoszeń.
4. Zgłoszenia w formie elektronicznej.
5. Czy sygnalista musi udowodnić zgłaszane naruszenie?
6. Czy zgłoszenie może być anonimowe?
7. Czy sygnalista może „donieść” sam na siebie?
8. Kiedy zgłoszenie będzie bezprawne?
9. Do kogo należy kierować zgłoszenie – zasady wyznaczania osób przyjmujących zgłoszenia w banku.

V. Zasady weryfikacji zgłoszenia sygnalisty:
1. Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
2. Jak dokonać weryfikacji zgłoszenia sygnalisty?
3. Jak prowadzić komunikację z sygnalistą?
4. Obowiązek przekazania informacji zwrotnej.
5. Jak zapewnić bezstronność weryfikacji zgłoszenia?

VI. Na czym polega w praktyce obowiązek zapewnienia sygnaliście ochrony prawnej – czy ochrona ta jest bezwarunkowa i absolutna?
1. Zapewnienia poufności danych sygnalisty i poufności informacji objętych zgłoszeniem.
2. Zakaz podejmowania wobec sygnalisty działań odwetowych:
a) katalog czynności odwetowych,
b) czy można zwolnić sygnalistę z powodu zgłoszenia?
c) czy można odmówić zatrudnienia sygnalisty?
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza za złamanie zakazu.

VII. Obowiązki banku jako przyjmującego zgłoszenia sygnalistów:
1. Wprowadzenie wewnętrznego mechanizmu zgłaszania naruszeń prawa – jak go skutecznie zaprojektować?
2. Podejmowanie działań następczych w przypadku zgłoszenia naruszenia.
3. Stworzenie systemu ochronnego dla osób dokonujących zgłoszeń.
4. Obowiązek informacyjny wobec pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie.
5. Dlaczego przypominanie pracownikom o ich uprawnieniach jest ważne?

VIII. Wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych:
1. Czy powinien to być odrębny dokument czy część istniejącej procedury?
2. Jak określić czynniki ryzyka działalności?
3. Konsultacje procedury ze stroną społeczną.
4. Wskazanie podmiotu upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń.
5. Obligatoryjne elementy procedury.
6. Fakultatywne elementy procedury.

IX. Czynności w ramach działań następczych:
1. Jak prowadzić działania następcze?
2. Podmiot prowadzący działania następcze.
3. Obowiązek przekazania informacji zwrotnej.

X. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy:
1. Za jakie naruszenia grozi odpowiedzialność?
2. Przypadki zbiegu odpowiedzialności z różnych ustaw.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26 sierpnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl