Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU: ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLAUZULE ABUZYWNE W UMOWACH Z PRZEDSIĘBIORCAMI– PRZEGLĄD REGULACJI

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

W 2021 roku wejdzie w życie projektowana ustawa o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, która modyfikuje zasady rozpatrywania reklamacji w instytucjach finansowych, likwiduje urząd Rzecznika Finansowego i przekazuje Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów część jego uprawnień. Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zmian, poznanie nowych obowiązków informacyjnych banku i zasad rozpatrywania reklamacji klientów oraz poznanie zmienionych Rekomendacji ZBP w zakresie reklamacji dotyczących transakcji płatniczych.
Od dnia 1 stycznia 2021 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495), które dają przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEDG możliwość podniesienia zarzutu występowania w umowie zawartej z innym przedsiębiorcą klauzuli niedozwolonej (abuzywnej). Skutkiem takiego zarzutu może być wyeliminowanie z umowy abuzywnego zapisu, a jeśli nie jest to możliwe – unieważnienie umowy. Celem szkolenia jest przeanalizowanie zmienionych wzorców umów zawieranych z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą i wyeliminowanie błędów w zapisach umownych.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy, pracownicy działów reklamacji i compliance, prawnicy.

 

W dniu szkolenia godzinę przed rozpoczęciem każdy uczestnik otrzyma link do wideoszkolenia.
Każdy uczestnik podczas szkolenia będzie mógł zadawać pytania poprzez chat.

PROGRAM:

I. Projektowane zasady rozpatrywania reklamacji klientów banków w 2021 roku:
1. Rozszerzone obowiązki informacyjne w umowach bankowych – treść i forma nowych zapisów informacyjnych.
2. Terminy rozpatrywania reklamacji i skutki ich niedochowania.
3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. akt III CZP 113/17 a treść art. 6 ustawy.
4. Obsługa zgłoszeń dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych.
5. Terminy rozpatrywania reklamacji wprowadzone przez ustawy COVID-owe.

II. Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK wobec banków:
1. Prawo wystąpienia do banku o udzielenie informacji lub wyjaśnień w sprawach dotyczących wewnętrznych regulacji tych podmiotów.
2. Terminy przekazywania informacji przez bank i skutki ich niedotrzymania.
3. Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a bankiem.
4. Przepisy przejściowe dotyczące wszczętych i niezakończonych postępowań przez Rzecznikiem Finansowym.

III. Klauzule abuzywne w umowach z przedsiębiorcami – praktyczny przegląd wdrożonych regulacji:
1. Zasady ustalania „zawodowego charakteru umowy” zawieranej z przedsiębiorcą.
2. Czy rolnik jest przedsiębiorcą mimo braku wpisu do CEiDG?
3. Rodzaje klauzul umownych:
a- niedozwolonych wobec konsumentów a dozwolonych wobec przedsiębiorców,
b – abuzywnych wobec konsumentów i wobec przedsiębiorców.
3. Rekomendacje grupy roboczej przy ZBP w zakresie interpretacji ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1495).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
28 stycznia 2021 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl