Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

PRAWIDŁOWE SPORZĄDZENIE BILANSU ZAMKNIĘCIA ZA 2015 R. ORAZ PRZYGOTOWANIE URZĄDZEŃ KSIĘGOWYCH W JSFP DO ICH OTWARCIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZMIANAMI

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczególnych zasad rachunkowości budżetowej w zakresie prawidłowej ewidencji księgowej mającej wpływ na przygotowanie urządzeń księgowych do zamknięcia roku budżetowego zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi z podkreśleniem aspektów praktycznych. Ponadto zwrócona zostanie uwaga na zmiany jakie wynikają z ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek budżetowych – skarbników, głównych księgowych, księgowych oraz służb finansowo – księgowych. W szkoleniu powinny uczestniczyć również osoby, dla których znajomość zagadnień związanych z finansami publicznymi jest niezbędna do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i rozumienia ich skutków dla całej jednostki w  zakresie zatwierdzania danych prezentowanych w sprawozdaniach i informacjach.

PROGRAM:

 • Aktualne podstawy prawne w zakresie zasad rachunkowości i gospodarki finansowej oraz     sprawozdawczości obowiązujące w 2015 r. i te które obowiązują od 2016 r.         
 • Omówienie najważniejszych zmian mających wpływ na prawidłowe prowadzenie urządzeń księgowych w 2016 r.   
 • Podstawowe obowiązujące zapisy przy zamknięciu 2015 roku oraz wykonanie czynności ewidencyjno- rozliczeniowych dotyczących między innymi:      
 • prawidłowej ewidencji księgowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacja i umorzenia
 • wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów,
 • przeanalizowania kont bilansowych i pozabilansowych oraz ich prawidłowe zamknięcie
 • analizy należności i zobowiązań w zakresie ustalenie ich stanu ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wymagalnych
 • zweryfikowania realności dowodów księgowych
 • uzgodnienia zapisów ewidencji syntetycznej z ewidencją pomocniczą
 • ewidencji i weryfikacji zaangażowania zgodnie z obowiązującymi zasadami
 • prawidłowej ewidencji księgowej na koncie 290 – „Odpisy aktualizujące należności”
 • ewidencja wzajemnych rozliczeń między jednostkami itp.
 • Jakie uproszczenia wynikające z uor mogą stosować jednostki budżetowe.    
 • Inwentaryzacja roczna – cel i jej rola w rachunkowości sfery finansów publicznych: 
 • jakie zasady wynikają z art.26 i art.27 ustawy o rachunkowości i rozporządzenia M .F. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont ….):
 • obowiązki kierownika jednostki w zakresie inwentaryzacji
 • przedmiot, metody i terminy inwentaryzacji obowiązujące w jsfp
  spis z natury i zasady ogólne jego przeprowadzania wg obowiązujących zasad
 • rozliczenie inwentaryzacji i czynności poinwentaryzacyjne – przekazanie dokumentacji inwentaryzacyjnej do rozliczenia i jej sprawdzenie, wycena wyników inwentaryzacji, ustalenie różnic, wyjaśnienie przyczyn zaistniałych różnic, ich rozliczenie i zakończenie czynności rozliczeniowych z wnioskami i decyzjami.
 • Praktyczne omówienie zasad prezentowania danych w poszczególnych pozycjach Bilansu Zamknięcia oraz w:
 • zestawieniu zmian w funduszu jednostki
 • rachunku strat i zysków i w informacjach uzupełniających
 • Dyskusja wolne wnioski i zapytania.      

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Ewelina Rykaczewska
tel.: 509 998 703, 22 664 56 32
E-mail: e.rykaczewska@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26 styczeń 2016 r. Łódź
28 styczeń 2016 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 360 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl