Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Szkolenia

Szkolenie dla Zarządów i Rad Nadzorczych w Banku Spółdzielczym Obowiązki i zadania członków organów statutowych instytucji obowiązanych i ich pracowników w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.2 października 2023 r. Online
30 października 2023 r. Online
Kredyty hipoteczne- szkolenie okresowe dla personelu Banku zakończone egzaminem lub bez. Asysta przedkontraktowa, umowa kredytu, rodzaje kredytu w świetle Rekomendacji S, restrukturyzacja, spłata.3 października 2023 r. Online
23 listopada 2023 r. Online
PROCES FINANSOWANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Ograniczanie ryzyka transakcji poprzez zapewnienie poprawności formalnej i materialnej dokumentacji kredytowej w praktyce Banków Spółdzielczych4 października 2023 r. Online
27 listopada 2023 r. Online
ROLA I OBOWIĄZKI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BANKU W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, TAJEMNICY BANKOWEJ I CYBERBEZPIECZEŃSTWA W OPARCIU O WYMOGI NADZORCZE KNF, RODO, EBA i DORA5 października 2023 r. Online
16 listopada 2023 r. Online
Przygotowanie do wdrożenia w bankach spółdzielczych nowej Rekomendacji U KNF dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance oraz Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpieczeniowej i Związku Banków Polskich w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki.5 października 2023 r. Online
Rola Rady Nadzorczej w ocenie sytuacji finansowej banku spółdzielczego5 października 2023 r. Online
Zmiany zasad prowadzenia VADEMECUM PROWADZENIA EGZEKUCJI Z RACHUNKU BANKOWEGO po najnowszych zmianach prawa w 2023 i 2024 roku z rachunku bankowego w praktyce Banku Spółdzielczego5 października 2023 r. Online
KREDYTY Z GWARANCJAMI BGK W RAMACH FUNDUSZU GWARANCJI ROLNYCH (FGR). KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE PRODUKTOWE i SYSTEMOWE (WEB SIOKP PLD i WEB SIOKP BGK)6 października 2023 r. Online
ROZSZERZENIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NOWYCH WYTYCZNYCH EBA I REKOMENDACJI D W BANKU SPÓŁDZIELCZYM6 października 2023 r. Online
EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO w praktyce Banków Spółdzielczych9 października 2023 r. Online
Krajowy Rejestr Zadłużonych w praktyce banku spółdzielczego jako wierzyciela.10 października 2023 r. Online
WARSZTATY: Prawne i podatkowe aspekty działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych dla firm działających na podstawie zezwoleń oraz decyzji o wsparciu – pomoc publiczna zasady udzielania i dyskontowanie na przykładach – kwalifikacja przychodów i kosztów w strefie i poza – ustalanie dochodu bądź straty z działalności zwolnionej i w rozliczeniu rocznym -łączenie pomocy publicznej na nowe inwestycje11 października 2023 r. Online
7 listopada 2023 r. Online
Rewolucja w fakturowaniu uchwalona. KSeF 2023/2024. Ostateczna treść ustawy i schemy FA(2).11 października 2023 r. Online
18 października 2023 r. Online
22 listopada 2023 r. Online
19 grudnia 2023 r. Online
SCRUM – JAK ZWINNIE BUDOWAĆ WARTOŚĆ W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH13 października 2023 r. Online
Rozpoznawanie autentyczności mDowód w aplikacji mObywatel oraz polskich i zagranicznych dokumentów potwierdzających tożsamość w praktyce Banków Spółdzielczych.13 października 2023 r. Online
26 października 2023 r. Online
Zasady rozpatrywania reklamacji przez banki w praktyce Banków Spółdzielczych.13 października 2023 r. Online
Kurs podstawowy pracownika windykacji. Jak być lepiej przygotowanym niż dłużnik w praktyce Banków Spółdzielczych.16 października 2023 r. Online
Ustalanie statusu prawnego klienta i analiza dokumentów i informacji o kliencie. Korzystanie z baz danych i rejestrów. Ustalanie zasad reprezentacji. Rodzaje podmiotów zawierających umowy z bankiem i podstawy ich działania.18 października 2023 r. Online
Postępowanie sądowe z udziałem konsumentów – nowelizacja k.p.c. z 9 marca 2023 r. w praktyce Banków Spółdzielczych.18 października 2023 r. Online
PILNE! ZMIANA ZASAD INFORMOWANIA GMINY O RACHUNKACH UŚPIONYCH – zasady postępowania banku z rachunkami uśpionymi, rachunkami wspólnymi, rachunkami rolników i przedsiębiorców po śmierci posiadacza lub współposiadacza, wypłaty z rachunków nieczynnych w obrocie19 października 2023 r. Online
Ocena sytuacji finansowej banku spółdzielczego przez Zarząd Banku19 października 2023 r. Online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Bankach Spółdzielczych – obowiązki wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia 2015/847 z uwzględnieniem transakcji do 1000 euro i powyżej 1000 euro19 października 2023 r. Online
21 listopada 2023 r. Online
Kwestionowanie przez kredytobiorców klauzul zmiennego oprocentowania opartych na WIBOR – analiza prawna w praktyce Banków spółdzielczych.19 października 2023 r. Online
Sankcja kredytu darmowego w praktyce Banków Spółdzielczych.19 października 2023 r. Online
PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM KORUPCJI, PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU – OBOWIĄZKI ZGODNIE Z USTAWĄ AML/CFT i NADZOREM BANKOWYM UKNF20 października 2023 r. Online
ZASADY I DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA CIAGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA W BANKU20 października 2023 r. Online
Rola rady nadzorczej w procesie zarządzania ryzykiem w banku spółdzielczym20 października 2023 r. Online
Nowa Rekomendacja U a dystrybucja ubezpieczeń towarzyszących kredytowaniu przez banki spółdzielcze20 października 2023 r. Online
Kurs kasjera złotowo-walutowego w Banku Spółdzielczym23 października 2023 r. Online
22 listopada 2023 r. Online
Praktyczne aspekty prowadzenia działalności na terenie Specjalnych Stef Ekonomicznych na podstawie decyzji o wsparciu dla nowych inwestycji oraz zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE24 października 2023 r. Online
24 listopada 2023 r. Online
Śmierć posiadacza rachunku bankowego – co dalej? Nieuprawnione obciążenia rachunku bankowego po śmierci posiadacza. Komu i kiedy można wypłacić środki z takiego rachunku bankowego.25 października 2023 r. Online
21 listopada 2023 r. Online
Weryfikacja wyceny i monitorowanie wartości zabezpieczeń hipotecznych, z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych, w tym weryfikacja operatów szacunkowych nieruchomości. Szkolenie praktyczne dla Banków Spółdzielczych i SKOK26 października 2023 r. Online
Egzekucja z rachunku bankowego, w uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i praktyki organów egzekucyjnych. Analiza i omówienie najczęściej występujących problemów w praktyce Banków Spółdzielczych.26 października 2023 r. Online
22 listopada 2023 r. Online
Obieg i archiwizacja dokumentów oraz funkcjonowania Archiwum z uwzględnieniem tematyki e-doręczeń oraz ePUAP w praktyce Banków Spółdzielczych27 października 2023 r. Online
PROCEDURA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) ORAZ CUSTOMER DUE DILIGENCE NA PODSTAWIE WYMOGÓW USTAWY AML/CFT I DYREKTYWY UE27 października 2023 r. Online
Konsumenckie postępowanie upadłościowe podstawy ogłoszenia i przebieg. Zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu konsumenckim. Wykorzystanie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wpływ upadłości konsumenckiej na umowę rachunku bankowego.27 października 2023 r. Online
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Z ELEMENTAMI CYBERBEZPIECZEŃSTWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM30 października 2023 r. Online
WYMOGI NORMY ISO 27001, EBA i REKOMENDACJI D W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI, PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BANKU30 października 2023 r. Online
PERFEKCYJNY MENEDŻER – SZTUKA ZARZĄDZANIA, DELEGOWANIA I MOTYWOWANIA PERSONELU. CZĘŚĆ I6 listopada 2023 r. Online
JAK DOSTOSOWAĆ BANK DO ZALECEŃ NADZORCZYCH KNF/EBA/DORA WYKORZYSTUJĄC ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA WSPOMAGĄJACE6 listopada 2023 r. Online
PERFEKCYJNY MENEDŻER – SZTUKA ZARZĄDZANIA, DELEGOWANIA I MOTYWOWANIA PERSONELU. CZĘŚĆ II7 listopada 2023 r. Online
Przedawnienie roszczeń bankowych, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego. Ograniczenie ryzyka związanego z możliwością przedawnienia roszczeń bankowych w praktyce BS8 listopada 2023 r. Online
Ocena ryzyka w banku spółdzielczym przez Zarząd Banku8 listopada 2023 r. Online
RACHUNKI UŚPIONE W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH8 listopada 2023 r. Online
Wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika. Aktualne problemy i orzecznictwo sądowe. Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia z przedmiotu zastawu rejestrowego w praktyce Banków Spółdzielczych.9 listopada 2023 r. Online
CYBERBEZPIECZEŃSTWO – ZAGROŻENIA, ZABEZPIECZENIE DANYCH I PROCESÓW ICH PRZETWARZANIA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH BANKU10 listopada 2023 r. Online
KLUCZOWE WSKAŹNIKI RYZYKA DLA OBSZARU IT I BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM TELEINFORMATYCZNYM W BANKU STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZEŃ EBA/DORA I WYTYCZNYCH KNF W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH13 listopada 2023 r. Online
PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA W PLACÓWKACH BANKOWYCH14 listopada 2023 r. Online
Przegląd wszystkich działań Banku zmierzających do odzyskania przeterminowanego zadłużenia kredytowego, także przed Sądem, jak też w postępowaniu egzekucyjnym (windykacja wierzytelności bankowych w pełnym zakresie).15 listopada 2023 r. Online
Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości – nowelizacja k.p.c. z 9 marca 2023 r. w praktyce Banków Spółdzielczych.17 listopada 2023 r. Online
SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH W PLACÓWKACH BANKOWYCH21 listopada 2023 r. Online
Klauzule niedozwolone w umowach bankowych – najnowsze decyzje i orzecznictwo w praktyce Banków Spółdzielczych24 listopada 2023 r. Online
BEZPIECZEŃSTWO NARZĘDZI INTERNETOWYCH BANKU, BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W ODNIESIENIU DO ZALECEŃ UKNF27 listopada 2023 r. Online
INICJATYWA PRO-SPRZEDAŻOWA NA STANOWISKU DYSPONENCKO-KASJERSKIM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM28 listopada 2023 r. Online
WYTYCZNE EBA 2019 W ODNIESIENIU DO REKOMENDACJI D 17.1 UKNF. JAK BEZPIECZNIE ZARZĄDZAĆ OPROGRAMOWANIEM UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO4 grudnia 2023 r. Online
ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO ŚRODOWISKA ICT, NADZOROWANIE, KSZTAŁTOWANIE ZASAD I STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO W PLACÓWKACH BANKU – WYTYCZNE EBA 2019, DORA, UKNF7 grudnia 2023 r. Online
Zasady oceny przez bank ryzyka kredytowego spółki celowej w praktyce Banków Spółdzielczych8 grudnia 2023 r. Online
CYBERBEZPIECZEŃSTWO – ODPORNOŚĆ ŚRODOWISKA ICT W BANKU NA ZAGROŻENIA CYFROWE ZA WYTYCZNYMI DORA, EBA, KNF11 grudnia 2023 r. Online

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl