Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Szkolenia

Praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwaSzkolenie e-learningowe
Praktyczne aspekty RODOSzkolenie e-learningowe
BION w Banku spółdzielczym12 kwietnia 2024 r. Online
9 maja 2024 r. Online
Ocena efektywności inwestycji w procesie kredytowym.12 kwietnia 2024 r. Online
REALIZACJA ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW IOD w BANKU SPÓŁDZIELCZYM15 kwietnia 2024 r. Online
WARSZTATY TARYFOWE 202415 kwietnia 2024 r. Online
26 kwietnia 2024 r. Online
Wakacje kredytowe 2024. Najnowsze zmiany Prawa i wytyczne KNF dotyczące kredytowania klientów banków spółdzielczych.16 kwietnia 2024 r. Online
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w Bankach spółdzielczych.16 kwietnia 2024 r. Online
Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych oraz polskich i ukraińskich dokumentów potwierdzających tożsamość w praktyce Banków Spółdzielczych.16 kwietnia 2024 r. Online

EURO-FATCA procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w Banku Spółdzielczym w 2024 roku16 kwietnia 2024 r. Online
Wpływ upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego na umowę rachunku bankowego. Zarządzenie rachunkiem bankowym posiadacza w upadłości.16 kwietnia 2024 r. Online
Interpretacja sprawozdań i informacji finansowych oraz ocena efektywności działania Banku Spółdzielczego dla Członków Organów Zarządzających (RN, Zarząd, Komitet Audytu stanowiska kluczowe)17 kwietnia 2024 r. Online
Konsumenckie postępowanie upadłościowe podstawy ogłoszenia i przebieg. Zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu konsumenckim. Wykorzystanie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wpływ upadłości konsumenckiej na umowę rachunku bankowego.18 kwietnia 2024 r. Online
8 maja 2024 r. Online
Przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne w praktyce Banków Spółdzielczych19 kwietnia 2024 r. Online
Obowiązki instytucji oraz Oficera AML w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce banków spółdzielczych19 kwietnia 2024 r. Online

Zasady tworzenia matrycy funkcji kontroli w Banku Spółdzielczym wraz z wskazaniem głównych nieprawidłowości pod kątem zapisów Rekomendacji H.19 kwietnia 2024 r. Online
OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA PLACÓWKACH BANKOWYCH19 kwietnia 2024 r. Online
GWARANCJE KFG – ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2024 W KOMPLEKSOWYM PODEJŚCIU PRODUKTOWYM i SYSTEMOWYM (WEB SIOKP PLD)19 kwietnia 2024 r. Online
Zarządzanie strategiczne bankiem i ryzykami zgodnie z Metodyką BION dla Członków Organów Zarządzających Banku Spółdzielczego (RN, Zarząd, Komitet Audytu stanowiska kluczowe)19 kwietnia 2024 r. Online
„Know Your Customer” w tym procedura ustalenia beneficjenta rzeczywistego – praktyczny warsztat dla pracowników banków spółdzielczych22 kwietnia 2024 r. Online
10 maja 2024 r. Online
Ryzyko ESG w ocenie nadzorczej BION 202423 kwietnia 2024 r. Online
8 maja 2024 r. Online
20 maja 2024 r. Online
Samoocena działalności oraz procedur regulujących działalność rady nadzorczej zgodnie z zapisami Rekomendacji Z23 kwietnia 2024 r. Online
KSeF i e-Faktury 2024. Ostatnie nowości i wytyczne od MF. Zmiany do JPK VAT. Nowe rozporządzenia wykonawcze.23 kwietnia 2024 r. Online
23 maja 2024 r. Online
Weryfikacja operatów szacunkowych z uwzględnieniem nowego Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości.23 kwietnia 2024 r. Online
Egzekucja z rachunku bankowego, w uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i praktyki organów egzekucyjnych. Analiza i omówienie najczęściej występujących problemów. Omówienie zmian wchodzących w życie z dniem 25 marca 2024 roku23 kwietnia 2024 r. Online
Zmiana zasad przekazywania gminom przez banki informacji o rachunkach uśpionych.24 kwietnia 2024 r. Online
NOWOŚĆ: Praktyczne aspekty ochrony sygnalistów w praktyce Banków Spółdzielczych.25 kwietnia 2024 r. Online
16 maja 2024 r. Online
23 maja 2024 r. Online
Ustalanie statusu prawnego klienta i analiza dokumentów i informacji o kliencie. Korzystanie z baz danych i rejestrów. Ustalanie zasad reprezentacji. Rodzaje podmiotów zawierających umowy z bankiem i podstawy ich działania.25 kwietnia 2024 r. Online
Kompendium wiedzy członka Organu Nadzorczego lub Zarządczego Banku Spółdzielczego (RN, Zarząd, Komitet Audytu stanowiska kluczowe)25 kwietnia 2024 r. Online
NOWOŚĆ! Obowiązek weryfikacji przez bank zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem lub zmianą umowy rachunku, kredytu i usługi płatniczej od dnia 1 czerwca 2024 roku6 maja 2024 r. Online godz. 12.30-15.30
7 czerwca 2024 r. Online godz. 09.00-12.00
PRZYGOTOWANIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH DO ORGANIZACJI WALNYCH ZGROMADZEŃ, POSIEDZEŃ RAD NADZORCZYCH ORAZ ZARZĄDÓW W FORMULE STACJONARNEJ, ZDALNEJ ORAZ NA PIŚMIE W 2024 R.6 maja 2024 r. Online
Metodyka BION w 2024 roku, przygotowanie do badania i oceny nadzorczej6 maja 2024 r. Online
Procedura AML w banku spółdzielczym zaktualizowane o Wytyczne EBA- Monitoring Transakcji6 maja 2024 r. Online
Przegląd procedur bezpieczeństwa IT z uwzględnieniem ryzyka transformacji cybernetycznej7 maja 2024 r. Online
Najczęstsze nieprawidłowości w obszarze zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w praktyce banków spółdzielczych w zakresie: – Monitoring Transakcji – Stosowanie Środków bezpieczeństwa finansowego – Należyta staranność w zakresie prowadzenia dokumentacji – Wprowadzenie zmian po audytowych – Identyfikacja i weryfikacja UBO – Zasady zgłaszania naruszeń (whistleblowing) – Zasady raportowania na podstawie art. 72 ust. 1 (transakcje ponadprogowe), art. 74 ust. 1 (SAR), art. 86 ust. 1 (STR) i art. 89 ust. 1 ustawy AML7 maja 2024 r. Online
Kurs kasjera złotowo-walutowego w Banku Spółdzielczym8 maja 2024 r. Online

Manager ESG w Banku Spółdzielczym8 maja 2024 r. Online
Działania Banku w przypadku podjęcia postępowania restrukturyzacyjnego z udziałem Banku oraz z inicjatywy dłużnika w oparciu o postanowienia ustawy – Prawo restrukturyzacyjne8 maja 2024 r. Online
Regulacje MiCA, Blockchain i Kryptowaluty w praktyce Banków Spółdzielczych8 maja 2024 r. Online
Kredyty hipoteczne- szkolenie okresowe dla personelu Banku zakończone egzaminem lub bez.9 maja 2024 r. Online godz. 12.30-15.30
17 czerwca 2024 r. Online godz. 09.00-12.00
Analiza finansowa klientów prowadzących pełną księgowość.10 maja 2024 r. Online
Zakres obowiązków analityka przeciwdziałania praniu pieniędzy i prawidłowe rozwiązanie sprawy w praktyce Banków Spółdzielczych.10 maja 2024 r. Online
Obowiązki Rady Nadzorczej i Zarządu w kontekście zmian klimatycznych i ryzyka ESG13 maja 2024 r. Online
Zbieg egzekucji do rachunku bankowego (z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 25.03.2024 r.). Sumy wyłączone od egzekucji na rachunku bankowym w praktyce Banków Spółdzielczych.14 maja 2024 r. Online
RACHUNKI UŚPIONE – zasady postępowania banku z rachunkami uśpionymi, wypłaty z rachunku uśpionego. Zasady usypiania nowych rachunków – konta i lokaty mieszkaniowej.14 maja 2024 r. Online
Przegląd zarządczy procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu15 maja 2024 r. Online
Ryzyko ESG w banku spółdzielczym – implementacja ESG w praktyce banku spółdzielczego15 maja 2024 r. Online
PERFEKCYJNY MENEDŻER – SZTUKA ZARZĄDZANIA, DELEGOWANIA I MOTYWOWANIA PERSONELU. CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II16/17 maja 2024 r. Online
Akademia skutecznego marketingu w Banku Spółdzielczym w oparciu o najnowsze i sprawdzone narzędziaSzkolenie 2-dniowe 16-17 maja 2024 r. Online
Specjalista ds. egzekucji- szkolenie dla pracowników banków spółdzielczych16-17 maja 2024 r. Online
Stosowanie przepisów RODO w archiwach zakładowych i składnicach akt w praktyce Banków Spółdzielczych16 maja 2024 r. Online
Restrukturyzacja kredytobiorcy w banku spółdzielczym.17 maja 2024 r. Online
Jak zbudować dobrą Strategia ESG dla Banku Spółdzielczego.17 maja 2024 r. Online
Zastrzeżenie numeru PESEL – zmiany od 01.06.2024 r. w Prawie bankowym, Ustawie o kredycie konsumenckim i Ustawie o usługach płatniczych.20 maja 2024 r. Online
Warsztaty z legislacji – jak poprawnie napisać umowę, zarządzenie i uchwałę w Banku spółdzielczym21 maja 2024 r. Online
Wyznaczanie KPI ESG w politykach i w modelu strategicznym Banku Spółdzielczego22 maja 2024 r. Online
Analiza kredytów inwestycyjnych z uwzględnieniem ryzyka ESG.23 maja 2024 r. Online
Weryfikacja wyceny i monitorowanie wartości zabezpieczeń hipotecznych, z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych, w tym weryfikacja operatów szacunkowych nieruchomości. Szkolenie praktyczne dla Banków Spółdzielczych i SKOK24 maja 2024 r. Online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu AML/CFT. Zadania i obowiązki Rady Nadzorczej, Zarządu i Komitetu Audytu w BS – środki bezpieczeństwa finansowego – mechanizmy prania pieniędzy w Polsce – popularne metody prania obserwowane również w BS24 maja 2024 r. Online
14 czerwca 2024 r. Online
Archiwizacja i anonimizacja danych bankowych w praktyce Banków Spółdzielczych27 maja 2024 r. Online
DORA i NIS2 jako źródła obowiązków Compliance i działów prawnych w Bankach Spółdzielczych – rola działów prawnych i Compliace związana z cyberbezpieczeństwem – zarządzenie ryzykiem cyberbezpieczeństwa – szczegółowe obowiązki działów prawnych i Compliance wynikające z Rozporządzenia DORA – szczegółowe obowiązki działów prawnych i Compliance wynikające z Dyrektywy NIS23 czerwca 2024 r. Online
System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD – wdrażanie, obieg i archiwizacja dokumentów w praktyce Banków Spółdzielczych3 czerwca 2024 r. Online
Identyfikacja Beneficjenta Rzeczywistego – analiza przypadków w praktyce Banków spółdzielczych4 czerwca 2024 r. Online
Rachunki uśpione w praktyce Banków spółdzielczych z uwzględnieniem najnowszych zmian.6 czerwca 2024 r. Online
Analiza finansowa podmiotów gospodarczych dla zaawansowanych.7 czerwca 2024 r. Online
Czytanie odpisów ksiąg wieczystych – praktyczne szkolenie dla Banków Spółdzielczych10 czerwca 2024 r. Online
Kurs podstawowy pracownika windykacji. Jak być lepiej przygotowanym niż dłużnik w praktyce Banków Spółdzielczych.10 czerwca 2024 r. Online
Klauzule niedozwolone w umowach bankowych – najnowsze decyzje i orzecznictwo w praktyce Banków Spółdzielczych13 czerwca 2024 r. Online
Przegląd Polityki bancassurance.13 czerwca 2024 r. Online
Monitoring kredytowy od A do Z w praktyce Banków Spółdzielczych13 czerwca 2024 r. Online
Ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych od podstaw w praktyce Banków Spółdzielczych.20 czerwca 2024 r. Online
Polityka zarządzania ryzykiem reputacji w Banku Spółdzielczym24 czerwca 2024 r. Online
Egzekucja z rachunku bankowego, w uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i praktyki organów egzekucyjnych. Analiza i omówienie najczęściej występujących problemów. Omówienie zmian wchodzących w życie z dniem 25 marca 2024 roku25 czerwca 2024 r. Online
Zbieg egzekucji do rachunku bankowego (z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 25.03.2024 r.).28 czerwca 2024 r. Online
Tajemnica bankowa w praktyce banków spółdzielczych. Przedmiot, zasady ochrony i podstawy ujawniania. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy bankowej w praktyce Banków Spółdzielczych.2 lipca 2024 r. Online
Dyrektywa PSD2 w kierunku PSD3 Wyzwania w związku ze wdrożeniem PSD3 i PSR w praktyce Banków Spółdzielczych4 lipca 2024 r. Online

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl