Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Szkolenia zrealizowane

AKTYWNE MONITOROWANIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY ICT W BANKU STOSOWNIE DO WYTYCZNYCH REGULATORA20 października 2023 r. Online
KREDYTY Z GWARANCJAMI BGK: – gwarancje KFG, – gwarancje POIR. KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE SYSTEMOWE (WEB SIOKP.PLD)29 września 2023 r. Online
Tajemnica bankowa w praktyce banków spółdzielczych. Przedmiot, zasady ochrony i podstawy ujawniania. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy bankowej w praktyce Banków Spółdzielczych.28 września 2023 r. Online
Efektywne formy zabezpieczenia spłaty kredytu, w szczególności w drodze ustanowienia hipoteki i przy wykorzystaniu zabezpieczenia w formie weksla in blanco w praktyce Banków Spółdzielczych27 września 2023 r. Online
Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym. Egzekucja z rachunku wspólnego w praktyce Banków Spółdzielczych.25 września 2023 r. Online
REALIZACJA ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW IOD w BANKU SPÓŁDZIELCZYM25 września 2023 r. Online
Postępowanie sądowe z udziałem konsumentów – nowelizacja k.p.c. z 9 marca 2023 r. w praktyce Banków Spółdzielczych.22 września 2023 r. Online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Bankach Spółdzielczych – obowiązki wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia 2015/847 z uwzględnieniem transakcji do 1000 euro i powyżej 1000 euro.20 września 2023 r. Online
27 października 2023 r. Online
KREDYTY Z GWARANCJAMI BGK – de minimis KFG KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE PRODUKTOWE i SYSTEMOWE (WEB SIOKP PLD)15 września 2023 r. Online
Przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne w praktyce Banków Spółdzielczych11 września 2023 r. Online
Warsztaty – praktyczne wykorzystanie w procesie reklamacji „Dobrych Praktyk dotyczących zarządzania procesem reklamacyjnym w instytucjach finansowych” przyjętych przez Związek Banków Polskich6 września 2023 r. Online
KREDYTY Z DOPŁATAMI ARiMR: KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE SYSTEMOWE (SIOKP.NET) z uwzględnieniem wprowadzanych zmian w tym nowych linii kredytowych na cele płynnościowe.31 sierpnia 2023 r. Online
PILNE! ZMIANY PRAWA I WYROKI TSUE MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W 2023 ROKU Szkolenie dla kadry kierowniczej Banków Spółdzielczych29 sierpnia 2023 r. Online
RACHUNKI UŚPIONE – zasady postępowania banku z rachunkami uśpionymi, wypłaty z rachunku uśpionego ZASADY USYPIANIA NOWYCH RACHUNKÓW – konta i lokaty mieszkaniowej29 sierpnia 2023 r. Online
ZASPOKOJENIE WIERZYCIELA HIPOTECZNEGO PO ZMIANACH WYNIKAJĄCYCH Z NOWELIZACJI K.P.C. Z 9 MARCA 2023 R W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH22 sierpnia 2023 r. Online
ZASADY POSTĘPOWANIA BANKU W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA NIEAUTORYZOWANEJ TRANSAKCJI PŁATNICZEJ – praktyczne wykorzystanie nowych Rekomendacji dotyczących przeciwdziałania transakcjom oszukańczym oraz Rekomendacji dotyczącej obsługi reklamacji i zgłoszeń o transakcjach nieautoryzowanych22 sierpnia 2023 r. Online
Zasady prowadzenia przez bank spółdzielczy KONTA I LOKATY MIESZKANIOWEJ17 lipca 2023 r. Online
NOWOŚĆ! ZMIANY PRAWA DOTYCZĄCE ROLNIKÓW – KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH: objęcie rolników ochroną z tytułu klauzul abuzywnych oraz przepisami ustawy o kredycie konsumenckim.6 lipca 2023 r. Online
Zbieg egzekucji do rachunku bankowego. Sumy wyłączone od egzekucji na rachunku. Wybrane zagadnienia dotyczące egzekucji z rachunku bankowego w praktyce Banków Spółdzielczych.5 lipca 2023 r. Online
Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu wraz z nowelizacją wprowadzoną od 1 stycznia 2023 r. – ustalanie limitu pomocy publicznej, dyskontowanie pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania na podstawie posiadanych decyzji o wsparciu.5 lipca 2023 r. Online
Wdrożenie i stosowanie w banku ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Rządowy program Bezpieczny Kredyt 2%.4 lipca 2023 r. Online
Zasady prowadzenia przez Bank Spółdzielczy KONTA I LOKATY MIESZKANIOWEJ oraz udzielania RODZINNEGO i BEZPIECZNEGO KREDYTU 2%23 czerwca 2023 r. Online
Istotne obowiązki Banku Spółdzielczego w zakresie prowadzenia rachunków powierniczych w świetle zmian obowiązujących od 01.07.2022 r. w praktyce Banków Spółdzielczych21 czerwca 2023 r. Online
KREDYTY Z DOPŁATAMI ARiMR ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM NOWEGO KREDYTU PŁYNNOSCIOWEGO: KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE SYSTEMOWE (SIOKP.NET)14 czerwca 2023 r. Online
Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu wraz z nowelizacją wprowadzoną od 1 stycznia 2023 r. – ustalanie limitu pomocy publicznej, dyskontowanie pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania na podstawie posiadanych decyzji o wsparciu.2 czerwca 2023 r. Online
WARSZTATY – REALIZACJA ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Zasady działania banku przy egzekucji z wierzytelności z rachunku, przywilej egzekucyjny i zbiegi egzekucji31 maja 2023 r. Online
Papiery wartościowe jako instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego w praktyce Banków Spółdzielczych.31 maja 2023 r. Online
Przegląd wszystkich działań Banku zmierzających do odzyskania przeterminowanego zadłużenia kredytowego, także przed Sądem, jak też w postępowaniu egzekucyjnym (windykacja wierzytelności bankowych w pełnym zakresie).30 maja 2023 r. Online
RACHUNKI UŚPIONE W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH29 maja 2023 r. Online
Klauzule niedozwolone w umowach bankowych. Praktyczne szkolenie dla Banków Spółdzielczych26 maja 2023 r. Online
Optymalizacja podatkowa w zakresie rezerw celowych w praktyce Banków Spółdzielczych.22 maja 2023 r. Online
Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe i WNiP w ujęciu bilansowym i podatkowym w praktyce Banków Spółdzielczych.19 maja 2023 r. Online
Egzekucja z rachunku bankowego, w uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i praktyki organów egzekucyjnych. Analiza i omówienie najczęściej występujących problemów w praktyce Banków Spółdzielczych.18 maja 2023 r. Online
KREDYTY Z GWARANCJAMI BGK – FG POIR (BIZNESMAX) KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE PRODUKTOWE i SYSTEMOWE (WEB SIOKP PLD)18 maja 2023 r. Online
PROCES FINANSOWANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Ograniczanie ryzyka transakcji poprzez zapewnienie poprawności formalnej i materialnej dokumentacji kredytowej w praktyce Banków Spółdzielczych15 maja 2022 r. Online
Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości – nowelizacja z 9 marca 2023r. Praktyczne szkolenie dla Banków Spółdzielczych.15 maja 2023 r. Online
NA TROPIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO – CZYLI PRAKTYCZNE ASPEKTY IDENTYFIKACJI I WERYFIKACJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO15 maja 2023 r. Online
KREDYTY Z GWARANCJAMI BGK W RAMACH FUNDUSZU GWARANCJI ROLNYCH (FGR). KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE PRODUKTOWE i SYSTEMOWE (WEB SIOKP PLD i WEB SIOKP BGK)12 maja 2023 r. Online
EURO-FATCA procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w Banku Spółdzielczym w 2023 roku11 maja 2023 r. Online
KREDYT HIPOTECZNY 2023 szkolenie okresowe dla personelu kredytodawcy – szkolenie zakończone egzaminem lub bez11 maja 2023 r. Online
RACHUNKI WSPÓLNE, RACHUNKI MAŁOLETNICH, RACHUNKI PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH10 maja 2023 r. Online
PROGRAM „POZNAJ SWOJEGO KLIENTA” W PROCESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY8 maja 2023 r. Online
WARSZTATY: Prawne i podatkowe aspekty działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem dyskontowania pomocy publicznej na przykładach oraz zmian dla SSE wynikających z Polskiego Ładu8 maja 2023 r. Online
Podatek akcyzowy w 2023 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian25 kwietnia 2023 r. Online
Zbieg egzekucji do rachunku bankowego. Sumy wyłączone od egzekucji na rachunku. Wybrane zagadnienia dotyczące egzekucji z rachunku bankowego w praktyce Banków Spółdzielczych.24 kwietnia 2023 r. Online
Realizacja transakcji okazjonalnych do 1000 EUR i powyżej 1000 EUR – zasady realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla tych transakcji. Realizacja procesu odnotowywania rozbieżności w ustaleniach beneficjenta rzeczywistego – analiza przypadku.24 kwietnia 2023 r. Online
KREDYTY Z GWARANCJAMI BGK – de minimis KFG KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE PRODUKTOWE i SYSTEMOWE (WEB SIOKP PLD)21 kwietnia 2023 r. Online
Warsztaty – Skuteczna realizacja praw i obowiązków banku po ogłoszeniu upadłości klienta banku. Utrzymanie zabezpieczeń po wszczęciu postępowania upadłościowego. Zasady korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych.19 kwietnia 2023 r. Online
Rekomendacja S– pierwsze uwagi dotyczące wdrożenia regulacji w Banku Spółdzielczym18 kwietnia 2023 r. Online
KREDYTY Z DOPŁATAMI ARiMR: KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE SYSTEMOWE (SIOKP.NET)30 marca 2023 r. Online
Rola Rady Nadzorczej oraz Zarządu i pracowników Banku, w zakresie nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej w świetle rekomendacji „H” Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08.06.2021 r.29 marca 2023 r. Online
PSD 2 – dokumentacja wewnętrza, ryzyko, Raporty do KNF w praktyce Banków Spółdzielczych.28 marca 2023 r. Online
RACHUNKI WSPÓLNE, RACHUNKI MAŁOLETNICH, RACHUNKI PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH28 marca 2023 r. Online
Zasady realizacji praw osób, których dane dotyczą zgodnie z wymaganiami RODO w praktyce Banków Spółdzielczych.27 marca 2023 r. Online
Naruszenia ochrony danych osobowych – omówienie incydentów na przykładach w praktyce Banków Spółdzielczych.20 marca 2023 r. Online
Analiza ryzyka bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego- wymagania EBA dla ICT w praktyce Banków Spółdzielczych.17 marca 2023 r. Online
Kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych, jak przygotować się do kontroli PUODO w praktyce Banków Spółdzielczych13 marca 2023 r. Online
Kadry 2023 – praca zdalna, badanie trzeźwości i wiele innych zmian w Kodeksie Pracy.13 marca 2023 r. Online
PILNE! ZMIANY PRAWA I WYROKI TSUE MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W 2023 ROKU10 marca 2023 r. Online
Przegląd zarządczy – praktyczne podejście do weryfikacji procedur z obszaru zarządzania ryzykami w praktyce Banków Spółdzielczych.6 marca 2023 r. Online
Ustalanie statusu prawnego klienta i analiza dokumentów i informacji o kliencie. Korzystanie z baz danych i rejestrów. Ustalanie zasad reprezentacji. Rodzaje podmiotów zawierających umowy z bankiem i podstawy ich działania.6 marca 2023 r. Online
ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI PRZEZ BANKI Praktyczne szkolenie dla Banków Spółdzielczych6 marca 2023 r. Online
Efektywne formy zabezpieczenia spłaty kredytu, w szczególności w drodze ustanowienia hipoteki i przy wykorzystaniu zabezpieczenia w formie weksla in blanco w praktyce Banków Spółdzielczych28 lutego 2023 r. Online
Przygotowanie Banku Spółdzielczego do przyjęcia i wdrożenia działań związanych z wejściem w życie z dniem 26 maja 2022 r. ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym.24 lutego 2023 r. Online
Czynności bankowe podlegające opodatkowaniu VAT w kontekście interpretacji indywidualnych (np. za wydanie zaświadczenia, opinii lub innego dokumentu)23 lutego 2023 r. Online
Przedawnienie roszczeń bankowych, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego. Ograniczenie ryzyka związanego z możliwością przedawnienia roszczeń bankowych w praktyce BS21 lutego 2023 r. Online
Szkolenie dla Zarządów i Rad Nadzorczych w Banku Spółdzielczym Obowiązki i zadania członków organów statutowych instytucji obowiązanych i ich pracowników w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.21 lutego 2023 r. Online
21 kwietnia 2023 r. Online
Warsztaty – tajemnica bankowa w praktyce Banku Spółdzielczego17 lutego 2022 r. Online
Warsztaty – Skuteczna realizacja praw i obowiązków banku po ogłoszeniu upadłości klienta banku. Utrzymanie zabezpieczeń po wszczęciu postępowania upadłościowego. Zasady korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych.17 lutego 2023 r. Online
Raportowanie schematów podatkowych MDR – nowe obowiązki podatników.16 lutego 2023 r. Online
Tajemnica bankowa w praktyce Banków Spółdzielczych13 lutego 2023 r. Online
AMLRO – Wytyczne EBA i Stanowisko UKNF w praktyce banków spółdzielczych8 lutego 2023 r. Online
Polska Strefa Inwestycji – działalność w PSI przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu oraz nowe zasady wsparcia w Polskiej Strefie Inwestycji8 luty 2023 r. Online
EURO-FATCA i FATCA procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w praktyce Banków Spółdzielczych7 lutego 2023 r. Online
Śmierć posiadacza rachunku bankowego – co dalej? Nieuprawnione obciążenia rachunku bankowego po śmierci posiadacza. Komu i kiedy można wypłacić środki z takiego rachunku bankowego.6 lutego 2023 r. Online
VADEMECUM- ZASADY POSTĘPOWANIA BANKU PRZY ZBIEGU EGZEKUCJI Z RACHUNKU BANKOWEGO6 lutego 2023 r. Online
Mieszkaniowe rachunki powiernicze- doświadczenia po zmianach od 1 lipca 20223 lutego 2023 r. Online
PROCES FINANSOWANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Ograniczanie ryzyka transakcji poprzez zapewnienie poprawności formalnej i materialnej dokumentacji kredytowej w praktyce Banków Spółdzielczych2 lutego 2022 r. Online
Realizacja interesów banku w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Okiem praktyków. Aktualne problemy i sposoby ich rozwiązywania.30 stycznia 2023 r. Online
Czytanie odpisów ksiąg wieczystych – praktyczne szkolenie dla Banków Spółdzielczych30 stycznia 2023 r. Online
WARSZTATY: Prawne i podatkowe aspekty działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem dyskontowania pomocy publicznej na przykładach oraz zmian dla SSE wynikających z Polskiego Ładu30 stycznia 2023 r. Online
Raportowania zgodnie z taksonomią dla przedsiębiorstw niefinansowych oraz rozwój regulacji ESG, CSDD, CSRD na poziomie unijnym27 stycznia 2023 r. Online
Skuteczna restrukturyzacja zadłużenia klienta banku spółdzielczego i utrzymanie zabezpieczeń po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego/upadłościowego, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców27 stycznia 2023 r. Online
VADEMECUM NIEZBĘDNEJ WIEDZY O RACHUNKACH BANKOWYCH W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH – Rachunki wspólne, Rachunki powiernicze, Rachunki małoletnich – Rozliczenie środków pozostałych po śmierci posiadacza rachunku – Tajemnica bankowa dotycząca rachunku – Rachunek bankowy po ogłoszeniu upadłości posiadacza26 stycznia 2023 r. Online
ANALIZA KREDYTOWA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Kluczowe aspekty i wybrane metody stosowane w analizie na potrzeby finansowania przedsiębiorstw.24 stycznia 2023 r. Online
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- praktyczne problemy w 2023 roku oraz zmiany z ostatnich lat w przepisach, które mają wpływ na rozliczanie podatku. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz interpretacje podatkowe.23 stycznia 2023 r. Online
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym 2023 r. – trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, zmiany przepisów wprowadzone i planowane.23 stycznia 2023 r. Online
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- praktyczne problemy w 2023 roku oraz zmiany z ostatnich lat w przepisach, które mają wpływ na rozliczanie podatku w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej i innych przedsiębiorstwach sieciowych w 2023 roku Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz interpretacje podatkowe.23 stycznia 2023 r. Online
KREDYT HIPOTECZNY 2023 szkolenie okresowe dla personelu kredytodawcy – szkolenie zakończone egzaminem lub bez17 stycznia 2023 r. Online
Proces planowania operacyjnego i strategicznego w Banku Spółdzielczym zgodnie z zapisami Metodyki BION16 stycznia 2023 r. Online
FINANSOWANIE GRUP KAPITAŁOWYCH Wybrane aspekty kredytowe, organizacyjne i prawne w ocenie ryzyka finansowania przez bank podmiotów z grupy kapitałowej z uwzględnieniem ostatnich zmian w Prawie.16 stycznia 2023 r. Online
CZYTANIE ODPISÓW KSIĄG WIECZYSTYCH Szkolenie dla branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej oraz energetycznej i ciepłowniczej13 stycznia 2023 r. Online
OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH SPECYFIKA FINANSOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W FORMULE „CORPORATE FINANCE” ORAZ „PROJECT FINANCE” W praktyce Banków Spółdzielczych2-dniowe 12-13 stycznia 2023 r. Online
Środki trwałe w przedsiębiorstwie – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane19 grudnia 2022 r. Online
KREDYT HIPOTECZNY 2022 szkolenie okresowe dla personelu kredytodawcy – szkolenie zakończone egzaminem lub bez13 grudnia 2022 r. Online
Podatek akcyzowy 2022/2023 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w branży energetycznej, ciepłowniczej i gazowej13 grudnia 2022 r. Online
Przygotowanie Banku Spółdzielczego do wdrożenia Ustawy z dnia 6 października 2022 roku o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie oraz do innych zmian dotyczących kredytu konsumenckiego.12 grudnia 2022 r. Online
Bieżące problemy w Prawie ochrony środowiska oraz długoterminowa perspektywa rozwoju w związku z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu w praktyce przedsiębiorstw przemysłowych, energetycznych oraz ciepłowniczych.9 grudnia 2022 r. Online
PROGRAM „POZNAJ SWOJEGO KLIENTA” W PROCESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY9 grudnia 2022 r. Online
ANALIZA KREDYTOWA Kluczowe aspekty i wybrane metody stosowane w analizie na potrzeby finansowania przedsiębiorstw w praktyce Banków Spółdzielczych2-dniowe 7-8 grudnia 2022 r. Online
ZAMÓWIENIA SEKTOROWE BEZ TAJEMNIC Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH5 grudnia 2022 r. Online
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – rozliczenie 2022 r. po Polskim Ładzie. Zmiany od 2023 r.29 listopada 2022 r. Online
Weryfikacja wyceny i monitorowanie wartości zabezpieczeń hipotecznych, z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych, w tym weryfikacja operatów szacunkowych nieruchomości. Szkolenie praktyczne dla Banków Spółdzielczych25 listopada 2022 r. Online
Prawne, podatkowe i rachunkowe aspekty prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń oraz decyzji o wsparciu dla Specjalnych Stref Ekonomicznych / Polska Strefa Inwestycji (SSE / PSI)24 listopada 2022 r. Online
STRUKTURYZACJA TRANSAKCJI KREDYTOWYCH w praktyce Banków Spółdzielczych23 listopada 2022 r. Online
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2022/2023 r. – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo.23 listopada 2022 r. Online
WARSZTATY: Prawne i podatkowe aspekty działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem dyskontowania pomocy publicznej na przykładach oraz zmian dla SSE wynikających z Polskiego Ładu23 listopada 2022 r. Online
Rozpoznawanie autentyczności polskich i zagranicznych dokumentów potwierdzających tożsamość, dokumentów administracyjnych oraz podstawy grafologii w praktyce Banków Spółdzielczych.22 listopada 2022 r. Online
Podatek VAT i CIT 2022/2023 w branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.22 listopada 2022 r. Online
VADEMECUM NIEZBĘDNEJ WIEDZY O RACHUNKACH BANKOWYCH W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH – Rachunki wspólne, Rachunki powiernicze, Rachunki małoletnich – Rozliczenie środków pozostałych po śmierci posiadacza rachunku – Tajemnica bankowa dotycząca rachunku – Rachunek bankowy po ogłoszeniu upadłości posiadacza22 listopada 2022 r. Online
Służebność przesyłu oraz odpłatne przejmowanie urządzeń przesyłowych w branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej15 listopada 2022 r. Online
Warsztaty – Skuteczna realizacja praw i obowiązków banku po ogłoszeniu upadłości klienta banku. Utrzymanie zabezpieczeń po wszczęciu postępowania upadłościowego. Zasady korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych.15 listopada 2022 r. Online
Skuteczna restrukturyzacja zadłużenia klienta banku spółdzielczego i utrzymanie zabezpieczeń po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego/upadłościowego, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców8 listopada 2022 r. Online
Rekomendacja S – Ostatnie przygotowania do wdrożenia Rekomendacji S w Banku Spółdzielczym8 listopada 2022 r. Online
Wsparcie nowych inwestycji w ramach Polskiej Strefy Ekonomicznej – dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach7 listopada 2022 r. Online
Realizacja transakcji okazjonalnych do 1000 EUR i powyżej 1000 EUR. Zasady realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla tych transakcji. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego w tym weryfikacja rozbieżności w ustaleniach – analiza przypadku.17 października 2022 r. Online
„Restrukturyzacja zadłużenia w Banku Spółdzielczym- Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w praktyce bankowej”14 października 2022 r. Online
„Praktyczne aspekty działania Krajowego Rejestru Zadłużonych w działalności Banków Spółdzielczych”12 października 2022 r. Online
WARSZTATY – EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO Zasady działania banku przy egzekucji z wierzytelności z rachunku, przywilej egzekucyjny i zbiegi egzekucji11 października 2022 r. Online
WARSZTATY Z ARBITREM BANKOWYM – Informacja o rodzajach skarg i rozstrzygnięć arbitrażowych w 2022 roku – Skargi dotyczące umów rachunku – Skargi dotyczące umów kredytowych – Projektowane zmiany prawa, wyroki TSUE, orzeczenia sądów powszechnych i stanowiska nadzorców mające wpływ na rozwój reklamacji7 października 2022 r. Online
„Wsparcie nowych inwestycji w ramach Polskiej Strefy Ekonomicznej”6 października 2022 r. Online
EURO-FATCA procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w Banku Spółdzielczym w 2022 roku6 października 2022 r. Online
REKOMENDACJA U Przygotowanie do wdrożenia zmiany Rekomendacji U w Banku Spółdzielczym.4 października 2022 r. Online
Podatek VAT w działalności Banków Spółdzielczych, z uwzględnieniem e-Faktury oraz zmian SLIM VAT 3.21 września 2022 r. Online
ANALIZA KREDYTOWA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Kluczowe aspekty i wybrane metody stosowane w analizie na potrzeby finansowania przedsiębiorstw.21 września 2022 r. Online
Mieszkaniowe rachunki powiernicze od 1 lipca 2022 roku – Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym15 września 2022 r. Online
WARSZTATY- praktyczne aspekty zawierania i prowadzenia rachunków bankowych w tym problematyka rachunków uśpionych w Bankach Spółdzielczych15 września 2022 r. Online
KREDYT HIPOTECZNY 2022 szkolenie okresowe dla personelu kredytodawcy – szkolenie zakończone egzaminem lub bez26 sierpnia 2022 r. Online
WAKACJE KREDYTOWE – ocena wdrożenia regulacji w Bankach Spółdzielczych z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez nadzorców.25 sierpnia 2022 r. Online
Podatek VAT 2022 w branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej (aktualne problemy i planowane zmiany – KseF i SLIM VAT 3)24 sierpnia 2022 r. Online
Nowy Polski Ład 1.07.2022 i 1.01.2023 – zmiany w podatku dochodowym z perspektywy branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, energetycznej i ciepłowniczej.26 lipca 2022 r. Online
Rewolucja w fakturowaniu – 1.01.2022 r. e-Faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) + omówienie schemy FA(1)1 lipca 2022 r. Online
Prawne, podatkowe i rachunkowe aspekty prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń oraz decyzji o wsparciu dla Specjalnych Stref Ekonomicznych / Polska Strefa Inwestycji (SSE / PSI)22 czerwca 2022 r. Online
PORĘCZENIE I PORĘCZENIE WEKSLOWE – sposoby skutecznego zabezpieczania wierzytelności Banku Spółdzielczego10 czerwca 2022 r. Online
Podatkowe i rachunkowe aspekty działalności na podstawie decyzji o wsparciu/zezwolenia dla Polskiej Strefy Inwestycji oraz Specjalnych Strefach Ekonomicznych.8 czerwca 2022 r. Online
Rekomendacja Z KNF w praktyce – jak zapobiegać konfliktowi interesów w Banku Spółdzielczym7 czerwca 2022 r. Online
WARSZTATY- zmiany prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność kredytową Banku Spółdzielczego – zagadnienia praktyczne.31 maja 2022 r. Online
Przedawnienie roszczeń – vademecum pracownika Banku Spółdzielczego.25 maja 2022 r. Online
Prowadzenie ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO dla zaawansowanych – praktyczne przypadki. Warsztaty dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i komunalnych a także Urzędów Gmin.24 maja 2022 r. Online
Zmiany w podatku CIT w 2022- szanse i nowe ulgi oraz dotacje dla innowatorów Polskiej Strefy Inwestycji oraz Specjalnych Strefach Ekonomicznych16 maja 2022 r. Online
Prowadzenie ewidencji odpadów na platformie BDO w 2022r., ze szczególnym uwzględnieniem gospodarujących odpadami komunalnymi w praktyce branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej.29 kwietnia 2022 r. Online
Podatek VAT 2022 w branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej (z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia i 1 lutego 2022 r. – Tarcza Antyinflacyjna, zmiany w e-fakturze)27 kwietnia 2022 r. Online
RACHUNKI BANKOWE DLA UCHODŹCÓW – zasady zawierania umów i prowadzenia rachunków zgodnie z wytycznymi UKNF w praktyce Banku Spółdzielczego25 kwietnia 2022 r. Online
Pakiet wsparcia dla obywateli Ukrainy realizowany w ramach Specustawy Zadania realizowane przez Urzędy Gmin, Urzędy Miast, OPS, GOPS, MOPR, PCPR.14 kwietnia 2022 r. Online
Rekomendacja S w 2022 roku – praktyczne przygotowanie do wdrożenia Rekomendacji S w Banku Spółdzielczym12 kwietnia 2022 r. Online
WARSZTATY – zasady wdrażania w Banku Spółdzielczym ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. sygnalistach). System anonimowego zgłaszania naruszeń prawa.4 kwietnia 2022 r. Online
Rewolucja w rozliczeniu PIT w 2022 roku– co dalej?29 marca 2022 r. Online
Polski Ład i nie tylko – co się zmieniło w 2022 roku Polskiej Strefie Inwestycji oraz Specjalnych Strefach Ekonomicznych22 marca 2022 r. Online
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2022 r. – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo22 marca 2022 r. Online
Prowadzenie ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO ze szczególnym uwzględnieniem komunalnych osadów ściekowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i komunalnej a także Urzędów Gmin.11 marca 2022 r. Online
Kluczowe sprawy dotyczące udzielania oraz sprawozdawczości zamówień sektorowych. Zgodnie z nowym prawem zamówień publicznych w praktyce branży wodociągowo- kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej i komunalnej.28 lutego 2022 r. Online
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok, bilans i RZIS w Bankach Spółdzielczych, podatek odroczony, RPP i rachunek przepływów pieniężnych21 lutego 2022 r. Online
NOWELIZACJA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY. PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH. Warsztaty dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa podatkowego.21 lutego 2022 r. Online
Plan utrzymania ciągłości działania i plan awaryjny jako elementy utrzymania ciągłości działania Banku Spółdzielczego17 lutego 2022 r. Online
„Prawo zamówień publicznych w praktyce branży wodociągowo – kanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej z uwzględnieniem orzecznictwa KIO i opinii UZP”14 lutego 2022 r. Online
Podatek akcyzowy w branży energetycznej, gazowniczej i węglowej w 2022 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian14 lutego 2022 r. Online
MONREP – sprawozdawczość monetarna Banku Spółdzielczego sporządzana w oparciu o nową Uchwałę Zarządu Narodowego Banku Polskiego Nr 24/2021.05 lutego 2022 r. Online
Polski Ład 2022 – rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym z perspektywy branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.01 lutego 2022 r. Online
Kredyt konsumencki – problemy praktyczne, sankcja kredytu darmowego w praktyce Banków Spółdzielczych. Zapowiedzi zmian w ustawie o przeciwdziałaniu lichwie i nowej Dyrektywie o kredycie konsumenckim.27 stycznia 2022 r. Online
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- praktyczne problemy w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej i innych przedsiębiorstwach sieciowych w 2021 i 2022 roku18 stycznia 2022 r. Online
CENY TRANSFEROWE W 2022 ROKU w praktyce firm działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych17 stycznia 2022 r Online
Prawne, podatkowe i rachunkowe aspekty prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń dla Specjalnych Stref Ekonomicznych / Polska Strefa Inwestycji (SSE / PSI) oraz decyzji o wsparciu dla nowych inwestycji. Polski Ład i jego wpływ na decyzje o wsparciu i SSE.12 stycznia 2022 r. Online
Skuteczna restrukturyzacja zadłużenia i utrzymanie zabezpieczeń po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego/upadłościowego klienta Banku Spółdzielczego. Zasady pozyskiwania przez bank informacji z Krajowego Rejestru Zadłużonych.11 stycznia 2022 r. Online
Kredyt konsumencki – problemy praktyczne, sankcja kredytu darmowego w praktyce Banków Spółdzielczych. Zapowiedzi zmian w nowej Dyrektywie o kredycie konsumenckim.14 grudnia 2021 r. Online
Podatek od nieruchomości w 2021 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane13 grudnia 2021 r. Online
ZMIANA ZASAD DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI Z WEKSLA WYSTAWIONEGO NA ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ BANKU8 grudnia 2021 r. Online
Środki trwałe, KSR 11 w 2021 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane1 grudnia 2021 r. Online
Prawne i podatkowe aspekty działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych / Polska Strefa Inwestycji (SSE / PSI)26 listopada 2021 r. Online
NOWELIZACJA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY. PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH26 listopada 2021 r. Online
Polski Ład 2022 – rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym23 listopada 2021 r. Online
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – ustawowe obowiązki banku po ogłoszeniu upadłości klienta. Zasady pozyskiwania przez bank informacji z Krajowego Rejestru Zadłużonych22 listopada 2021 r. Online
Aktualne zmiany i orzecznictwo VAT 2021/2022, rewolucja w fakturowaniu (e-Faktura) – problemy rozliczania VAT w branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej oraz energetycznej i ciepłowniczej18 listopada 2021 r. Online
WARSZTATY Z ARBITREM BANKOWYM dla Banków Spółdzielczych Skargi konsumentów składane do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2021 roku oraz spodziewany rozwój tematyki reklamacji w 2022 roku16 listopada 2021 r. Online
Działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych – warsztaty prawne i podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem dyskontowania pomocy publicznej na przykładach8 listopada 2021 r. Online
RACHUNKI UŚPIONE – ZASADY POSTĘPOWANIA BANKU Z RACHUNKAMI UŚPIONYMI – ZMIANA ZASAD INFORMOWANIA GMINY19 października 2021 r. Online
Środki trwałe w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej i innych przedsiębiorstwach sieciowych w 2021 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane15 października 2021 r. Online
ZMIANA ZASAD DOCHODZENIA NALEZNOŚCI Z WEKSLA WYSTAWIONEGO NA ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ BANKU12 października 2021 r. Online
Podatek od nieruchomości w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej i innych przedsiębiorstwach sieciowych w 2021 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane11 października 2021 r. Online
E-faktura. Rewolucja w fakturowaniu – 1 stycznia 2022 r. Szkolenie dla branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej oraz energetycznej i ciepłowniczej28 września 2021 r. Online
Działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych – warsztaty prawne i podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem dyskontowania pomocy publicznej na przykładach22 września 2021 r. Online
RACHUNKI UŚPIONE – ZMIANA ZASAD INFORMOWANIA GMINY PROJEKTOWANE ZMIANY PRAWA BANKOWEGO W ZAKRESIE OUTSOURCINGU, TAJEMNICY BANKOWEJ ORAZ INFORMOWANIA O ZAWIERANIU UMÓW LOKATY STRUKTURYZOWANEJ15 września 2021 r. Online
23 września 2021 r. Online
EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO PO ZMIANACH w 2021 roku w praktyce Banków Spółdzielczych14 września 2021 r. Online
Prawne i podatkowe aspekty działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych / Polska Strefa Inwestycji (SSE / PSI)6 września 2021 r. Online
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – realizacja zaleceń KNF w zakresie blokady rachunków bankowych w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zasady pozyskiwania przez bank informacji z Krajowego Rejestru Zadłużonych.6 września 2021 r. Online
Aktualne orzecznictwo oraz zmiany VAT od 1 lipca i 1 października 2021 r. dla branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej oraz energetycznej i ciepłowniczej26 sierpnia 2021 r. Online
Warsztaty- Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w okresie COVID1914 lipca 2021 r. Online
Prawne i podatkowe aspekty działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych / Polska Strefa Inwestycji (SSE / PSI)9 lipca 2021 r. Online
Warsztaty – skuteczna realizacja praw i obowiązków banku po ogłoszeniu upadłości bądź restrukturyzacji klienta banku.5 lipca 2021 r. Online
Zmiany prawne w bankach o doręczeniach elektronicznych obowiązujące od 1 lipca 2021 roku – przygotowanie do ich wdrożenia5 lipca 2021 r. Online
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2021 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane23 czerwca 2021 r. Online
Środki trwałe w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej i innych przedsiębiorstwach sieciowych w 2021 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane31 maja 2021 r. Online
NOWELIZACJA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY, PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH24 maja 2021 r. Online
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2021 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane17 maja 2021 r. Online
Rekomendacja S a gwarancje praw konsumentów – kredytobiorców – przygotowanie do wdrożenia Rekomendacji S w Bankach Spółdzielczych7 maja 2021 r. Online
Podatek akcyzowy w 2021 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji28 kwietnia 2021 r. Online
EURO-FATCA procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w czerwcu 2021 roku w praktyce Banków Spółdzielczych22 kwietnia 2021 r. Online
Podatek VAT w branży wodnokanalizacyjnej i komunalnej z uwzględnieniem zmian do JPK VAT od kwietnia 2021 r.22 kwietnia 2021 r. Online
Warsztaty – praktyczne aspekty rozpatrywania reklamacji klientów banków, z uwzględnieniem stanowisk nadzorców i najnowszego orzecznictwa15 kwietnia 2021 r. Online
Służebność przesyłu, inwestycje liniowe – wszechstronne przygotowanie przedsiębiorstwa sieciowego do uzyskiwania maksymalnie skutecznego i bezpiecznego w eksploatacji tytułu prawnego do korzystania z cudzej nieruchomości – najnowsze orzecznictwo i stan prawny 2021 rok.15-16 kwietnia 2021 r. Online
Warsztaty- Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w okresie COVID1926 marca 2021 r. Online
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – omówienie najważniejszych zmian w znowelizowanej ustawie w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i komunalnych25-26 marca 2021 r. Online
Skuteczne zabezpieczanie wierzytelności i windykacja należności przez bank w kontekście uprawnień klientów wynikających z ustaw szczególnych25 marca 2021 r. Online
Zasady współpracy banku z organami egzekucyjnymi, syndykiem masy upadłości, nadzorcą sądowym i zarządcą sukcesyjnym1 marca 2021 r. Online
ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU: ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLAUZULE ABUZYWNE W UMOWACH Z PRZEDSIĘBIORCAMI– PRZEGLĄD REGULACJI28 stycznia 2021 r. Online
EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO PO ZMIANACH w 2021 roku w praktyce Banków Spółdzielczych22 stycznia 2021 r. Online
EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO PO ZMIANACH w 2020 roku w praktyce Banków Spółdzielczych30 listopada 2020 r. Online
JAK WYELIMINOWAĆ KLAUZULE ABUZYWNE Z UMÓW Z PRZEDSIĘBIORCAMI? ASPEKTY PRAKTYCZNE ZAWIERANIA UMÓW W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH27 listopada 2020 r. Online
Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w okresie COVID1923 listopada 2020 r. Online
JAK DOSTOSOWAĆ ZASADY KREDYTOWANIA DO WYZWAŃ PANDEMII?22 października 2020 r. Online
ZMIANY W UMOWACH RACHUNKÓW BANKOWYCH: RACHUNKI UŚPIONE, RACHUNEK POSIADACZA PODCZAS RESTRUKTURYZACJI I UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ5 października 2020 r. Online
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z ZA WODĘ I ŚCIEKI – ŻRÓDŁA NALEŻNOŚCI, TERMINY PRZEDAWNIENIA, OCHRONA KONSUMENCKA, ODSETKI, DOPUSZCZALNOŚĆ ODCIĘCIA DOSTAW WODY LUB ZAMKNIĘCIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO24 września 2020 r. Online
Nowości – budowle sieciowe i inne środki trwałe w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych i energetycznych – jak je klasyfikować, amortyzować, ewidencjonować, inwentaryzować i opodatkować wraz wyliczeniem błędów w deklaracji w podatku od nieruchomości.16 września 2020 r. Online
USTAWA O KREDYCIE HIPOTECZNYM Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego – szkolenie zakończone egzaminem10 lipca 2020 r. Online
Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych8 lipca 2020 r. Gdańsk
16 lipca 2020 r. Mielec
USTAWA O KREDYCIE HIPOTECZNYM – szkolenie E-learning zakończone egzaminem8-22 lipca 2020 r. E-learning
ZMIANY W UMOWACH RACHUNKÓW BANKOWYCH: RACHUNKI UŚPIONE, EGZEKUCJA Z RACHUNKÓW BANKOWYCH, ROZPATRYWANIE REKLAMACJI PRZEZ BANKI6-20 lipca 2020 r. E-learning
ZMIANY W UMOWACH RACHUNKÓW BANKOWYCH: RACHUNKI UŚPIONE, EGZEKUCJA Z RACHUNKÓW BANKOWYCH, ROZPATRYWANIE REKLAMACJI PRZEZ BANKI2 lipca 2020 r. Online
EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO PO ZMIANACH USTAWY STIR I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH16 czerwca 2020 r. Online
EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO PO ZMIANACH USTAWY STIR I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH15-30 czerwca 2020 r. E-learning
EURO-FATCA procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w czerwcu 2020 roku w praktyce Banków Spółdzielczych15-30 czerwca 2020 r. E-learning
SPÓLKI GIEŁDOWE W RZECZYWISTOŚCI KRYZYSU20 maja 2020 r. Online
Zasady dostosowania regulacji bankowych do „Tarczy COVID-19” – z uwzględnieniem Rekomendacji Związku Banków Polskich14 maja 2020 r. Online
EURO-FATCA procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w czerwcu 2020 roku w praktyce Banków Spółdzielczych14 maja 2020 r. Online
Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej w Banku Spółdzielczym26-27 marca 2020 r. Kraków
2-3 kwietnia 2020 r. Warszawa
16-17 kwietnia 2020 r. Poznań
23-24 kwietnia 2020 r. Wrocław
Warsztaty prawne i podatkowe dla Specjalnych Stref Ekonomicznych5 marca 2020 r. Warszawa
6 marca 2020 r. Białystok
WNIOSEK O SKRÓCENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. -WPŁYW PODWYŻEK CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZATRUDNIENIA NA TARYFY DECYZJE ORGANÓW REGULACYJNYCH OBOWIĄZKI GMIN I PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNALNYCH W ZAKRESIE PONOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI WODNE. OPŁATY ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH.3 marca 2020 r. Katowice
Organizacja banku ze szczególnym zaakcentowaniem usytuowania stanowiska compliance w strukturze organizacyjnej3 marca 2020 r. Warszawa
10 marca 2020 r. Poznań
Ryzyko operacyjne w Banku Spółdzielczym20 lutego 2020 r. Poznań
Środki trwałe w tym budowle sieciowe, nowa klasyfikacja środków trwałych, podatek od nieruchomości oraz inwentaryzacja roczna 2019 r. i najnowsze orzecznictwo dla branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej oraz służebność przesyłu- problemy branżowe na przykładach25 luty 2020 r. Gdańsk
26 luty 2020 r. Warszawa
27 luty 2020 r. Katowice
USTAWA O KREDYCIE HIPOTECZNYM. Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego – szkolenie zakończone egzaminem17 luty 2020 r. Warszawa
18 luty 2020 r. Kraków
NAJNOWSZE ZMIANY PRAWNE ORAZ TRENDY W SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH 202030 stycznia 2020 r. Warszawa
Podatek od nieruchomości 2020 r.29 stycznia 2020 r. Kraków
EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO PO ZMIANACH USTAWY STIR I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH28 stycznia 2010 r. Katowice
Podatek od nieruchomości 2020 r. – Środki trwałe, w tym budowle sieciowe27 stycznia 2020 r. Warszawa
28 stycznia 2020 r. Wrocław
Podatek od nieruchomości 2020 r.27 stycznia 2020 r. Katowice
KONFERENCJA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH – NOWE WYMOGI REGULACYJNE A ICH REALIZACJA PRZEZ BANKI SPÓŁDZIELCZE24 stycznia 2020 r. Warszawa
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE16 grudnia 2019 r. Gdańsk
ZAMKNIĘCIE ROKU BILANSOWE, PODATKOWE PIT, CIT OD NIERUCHOMOŚCI I VAT ORAZ INWENTARYZACJA W 2019/2020 R. ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BUDOWLI SIECIOWYCH w branży wodociągowo- kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej i komunalnej12-13 grudnia 2019 r. Zakopane, Hotel Wersal
ŚRODKI TRWAŁE DLA KSIĘGOWYCH I SŁUŻB TECHNICZNYCH w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, energetycznych, ciepłowniczych, komunalnych i pozostałych przedsiębiorstw sieciowych11 grudnia 2019 r. Wrocław
Środki trwałe w tym budowle sieciowe, nowa klasyfikacja środków trwałych, podatek od nieruchomości oraz inwentaryzacja roczna 2019 r. i najnowsze orzecznictwo dla branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej oraz służebność przesyłu- problemy branżowe na przykładach5 grudnia 2019 r. Kraków
6 grudnia 2019 r. Warszawa
ZAMKNIĘCIE ROKU BILANSOWE, PODATKOWE PIT, CIT OD NIERUCHOMOŚCI I VAT ORAZ INWENTARYZACJA W 2019/2020 R. ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BUDOWLI SIECIOWYCH w branży wodociągowo- kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej i komunalnej3-4 grudnia 2019 r. Katowice
5-6 grudnia 2019 r. Warszawa
„Compliance Due Dilligence – skuteczny system weryfikacji kontrahentów”27 listopada 2019 r. Warszawa
Zmiany prawne mające wpływ na działalność Banku Spółdzielczego26 listopada 2019 r. Poznań
29 listopada 2019 r. Kraków
Aktualne regulacje prawne i podatkowe na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych21 listopada 2019 r. Warszawa
22 listopada 2019 r. Olsztyn
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych a obowiązujące przepisy i praktyczne problemy prowadzenia procedur z naciskiem na elektronizację zamówień21 listopada 2019 r. Warszawa
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2019 i 2020 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane30 października 2019 r. Katowice
RACHUNKI UŚPIONE I EUROFATCA – zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami9 października 2019 r. Warszawa
11 października 2019 r. Wrocław
„Zmiany w obszarze przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – Krajowa Ocena Ryzyka, nowelizacja ustawy oraz V Dyrektywa” Podejście oparte na ryzyku w praktyce Banków Spółdzielczych i SKOK25 września 2019 r. Warszawa
Podatek VAT w 2019 r. w branży wodociągowej i komunalnej– szczegółowe omówienie zmian wprowadzonych i planowanych oraz bieżących problemów, obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.19 września 2019 r. Warszawa
COMPLIANCE W KONTEKŚCIE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH 201917 września 2019 r. Warszawa
CENY TRANSFEROWE 2019 – dokumentacje, aktualne regulacje i zmiany12 września 2019 r. Warszawa
Szkolenie kompleksowe 2 dniowe – Aktualne regulacje prawne i podatkowe na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych26-27 sierpnia 2019 r. Gdańsk
Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2019 r. – możliwość uzyskania istotnych oszczędności dla przedsiębiorców16 lipca 2019 r. Katowice
18 lipca 2019 r. Warszawa
23 lipca 2019 r. Poznań
CENY TRANSFEROWE 2019 w Specjalnych Strefach Ekonomicznych26 czerwca 2019 r. Warszawa
ŚRODKI TRWAŁE DLA KSIĘGOWYCH I SŁUŻB TECHNICZNYCH w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, energetycznych, ciepłowniczych, komunalnych i pozostałych przedsiębiorstw sieciowych19 czerwca 2019 r. Poznań
Analiza i zarządzanie ryzykiem płynności i finansowania w Bankach Spółdzielczych10-11 czerwca 2019 r. Wrocław
NOWELIZACJA USTAWY PRAWO WODNE I USTAWY O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, USTAWY O ODPADACH, TARYFY DLA WODY- ZMIANY TARYFY W TRAKCIE OBOWIĄZYWANIA7 czerwca 2019 r. Katowice
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2019 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane4 czerwca 2019 r. Poznań
12 czerwca 2019 r. Warszawa
ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRZETARGACH NA ROBOTY BUDOWLANE w branży wodno-kanalizacyjnej i komunalnej -miniPortal oraz EPUAP4 czerwiec 2019 r. Wrocław
Podatek akcyzowy od energii elektrycznej, wyrobów gazowych i wyrobów węglowych w 2018 i w 2019 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem ostatnich i planowanych zmian3 czerwca 2019 r. Warszawa
CENY TRANSFEROWE 2019 w branży energetycznej i ciepłowniczej30 maja 2019 r. Warszawa
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH 201911 kwietnia 2019 r. Warszawa
AKTUALIZACJA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI W ŚWIETLE NOWYCH REGULAMINÓW DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. NOWELIZACJA ZASAD PRZYŁĄCZENIA DO SIECI NA PODSTAWIE UWAG WÓD POLSKICH. WZORY DOKUMENTÓW3 kwietnia 2019 r. Poznań
4 kwietnia 2019 r. Wrocław
Elektronizacja zamówień publicznych oraz najnowsze orzecznictwo dotyczące przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w branży wodno-kanalizacyjnej i komunalnej1 kwietnia 2019 r. Warszawa
4 kwietnia 2019 r. Katowice
KOMPLEKSOWA UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW – OGÓLNE WARUNKI UMÓW (OWU), WZORY DOKUMENTÓW. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI PO ZMIANACH29 marca 2019 r. Gdańsk
Gospodarka osadami ściekowymi i innymi odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych- konsekwencje nowelizacji ustawy o odpadach dla sektora wodociągowo- kanalizacyjnego i komunalnego22 marca 2019 r. Poznań
25 marca 2019 r. Katowice
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE 20189 lipca 2018 r. Mielec
11 lipca 2018 r. Warszawa
12 lipca 2018 r. Białystok
OZE, KOGENERACJA, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – Realizacja i rozliczanie obowiązku umorzeniowego – Obecny i planowany system wsparcia kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii.20 czerwca 2018 r. Warszawa
Podatek VAT w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2018 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane28 maja 2018 r. Katowice
7 czerwca 2018 r. Poznań
12 czerwca 2018 r. Warszawa
NOWELIZACJA USTAWY AKCYZOWEJ – zmiany rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych -zmieniony zakres zwolnienia od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych -nowy system elektronicznych dokumentów dostaw26 marca 2018 r. Katowice
27 marca 2018 r. Warszawa
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2018 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane23 kwietnia 2018 r. Katowice
Specjalne Strefy Ekonomiczne: Rozliczenia podatkowe, zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w SSE , kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Dochód z działalności zwolnionej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach. Planowane zmiany w udzielaniu pomocy publicznej w 2018 roku5 marca 2018 r. Gdańsk
5 marca 2018 r. Białystok
27 marca 2018 r. Wrocław
Rozliczenia podatkowe na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zmiany w udzielaniu pomocy inwestycyjnej od 2018 roku.25 stycznia 2018 r. Wrocław
26 stycznia 2018 r. Katowice
WARSZTATY DLA CIEPŁOWNIKÓW: ­ OBOWIĄZEK UTRZYMYWANIA ZAPASÓW PALIW ­ STRATEGIA I TAKTYKA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM ­ TARYFY DLA CIEPŁA ­ OBOWIĄZKI KONCESJONARIUSZY ­ CIEPŁO Z OZE22 stycznia 2019 r. Katowice
23 stycznia 2019 r. Warszawa
Kompendium podatkowe VAT dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej8 listopada 2017 r. Warszawa
13 listopada 2017 r. Katowice
20 listopada 2017 r. Wrocław
21 listopada 2017 r. Poznań
Wybrane problemy podatkowo – księgowe w branży energetycznej, ciepłowniczej i gazowej21-22 listopada 2017 r. Warszawa
29-30 listopada 2017 r. Katowice
NOWELIZACJA USTAWY O OZE 2017 R.24 października 2017 r. Warszawa
26 października 2017 r. Katowice
WARSZTATY DLA CIEPŁOWNIKÓW NOWE PRZEPISY PRAWA, NOWE WSKAŹNIKI I ŚREDNIE CENY DO TARYF, ZAPASY PALIW8 listopada 2017 r. Katowice
9 listopada 2017 r. Warszawa
PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH: Specjalne Strefy Ekonomiczne: Rozliczenia podatkowe, zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w SSE , kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Dochód z działalności zwolnionej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach7 listopada 2017 r. Łódź
13 listopada 2017 r. Gdańsk
Szkolenie dla branży wodnokanalizacyjnej i komunalnej Zamówienia publiczne w przetargu nieograniczonym Warsztaty praktycznie – z przykładami SIWZ do zastosowania już po szkoleniu11-12 września 2017 r. Uniejów
NOWELIZACJA USTAWY AKCYZOWEJ – zmiany rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych -zmieniony zakres zwolnienia od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych- nowy system elektronicznych dokumentów dostaw21 listopada 2017 r. Katowice
28 listopada 2017 r. Warszawa
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE: Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach5 września 2017 r. Katowice
11 września 2017 r. Mielec
27 września 2017 r. Wrocław
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE: Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach26 czerwca 2017 r. Gdańsk
26 lipca 2017 r. Warszawa
27 lipca 2017 r. Katowice

Efektywność energetyczna, obowiązek umarzania świadectw, białe certyfikaty i audyty energetyczne określony w ustawie7 czerwca 2017 r. Katowice
8 czerwca 2017 r. Warszawa
NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH ROZPORZĄDZENIE: MAR, KOMITETY AUDYTU, USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ – informacje poufne, negocjacje, lista osób, opóźnienia – przeprowadzanie emisji akcji i obligacji w kontekście MAR oraz obowiązki związane z raportowaniem – procedura badania rynku w związku z emisją papierów wartościowych – nowe regulacje dotyczące Komitetów Audytu12 września 2017 r. Warszawa
Specjalne Strefy Ekonomiczne 2017 r. Nowelizacja ustawy o SSE Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach28-29 sierpnia 2017 r. Gdańsk
Podatki SSE 2017 – Podatkowa kwalifikacja przychodów i kosztów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w świetle najnowszych interpretacji podatkowych Ministra Finansów oraz orzeczeń sądów administracyjnych1 czerwca 2017 r. Wrocław
2 czerwca 2017 r. Gdańsk
FINANSOWANIE, BUDOWA I PRZEKAZYWANIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH. USTANAWIANIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU25 maja 2017 r. Katowice
1 czerwca 2017 r. Warszawa
8 czerwca 2017 r. Lublin

USTAWA KOMINOWA Zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Szkolenie dla Kadry Zarządzającej branży wodnokanalizacyjnej i komunalnej24-25 kwietnia 2017 r. Radom
Zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Szkolenie dla Kadry Zarządzającej branży wodnokanalizacyjnej i komunalnej30-31 marca 2017 r. Kołobrzeg
CŁO- aktualne zagadanienia i zmiany w przepisach celnych w 2017 roku- praktyczne przykłady obliczania wartości celnej- stosowanie preferencji taryfowych w imporcie i eksporcie- zmiany w zakresie Unijnego Kodeksu Celnego i polskich regulacji24 marca 2017 r. Katowice
31 marca 2017 r. Warszawa
Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego w nowej perspektywie finansowej UE 2014-202022 marzec 2017 r. Łódź
Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów22 marzec 2017 r. Warszawa
ZWOLNIENIA W AKCYZIE w 2017 roku – akcyza w procesach energochłonnych – częściowy zwrot akcyzy – najnowsze interpretacje i orzecznictwo22 marca 2017 r. Warszawa
23 marca 2017 r. Katowice
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W BRANŻY WODNOKANALIZACYJNEJ I ENERGETYCZNEJ – prewencja windykacyjna i podstawowe pojęcia – windykacja przedsądowa – podatkowe aspekty windykacji – psychologiczne aspekty windykacji8 luty 2017 r. Warszawa
Zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Szkolenie dla Kadry Zarządzającej branży wodnokanalizacyjnej i komunalnej13-14 marca 2017 r. Zawiercie
Rachunkowość jednostek budżetowych w 2017 roku po centralizacji podatku VAT. Zmiany w przepisach prawa po 1 stycznia 2017 roku.7 marzec 2017 r. Łódź
8 marzec 2017 r. Warszawa
Budżetowanie i Controlling w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym6-7 kwietnia 2017 r. Kraków

Sporządzenie sprawozdań finansowych za 2016 rok w jednostkach budżetowych z uwzględnieniem zmian w przepisach27 luty 2017 r. Katowice
28 luty 2017 r. Łódź
NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, ŚWIADECTWA POCHODZENIA ENERGII, OZE20 marca 2017 r. Warszawa
21 marca 2017 r. Katowice
ŚRODKI TRWAŁE, BUDYNKI I BUDOWLE SIECIOWE – klasyfikacja i opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, problematyka służebności przesyłu w branży energetycznej, ciepłowniczej i wodnokanalizacyjnej23 luty 2017 r. Poznań
2 marzec 2017 r. Warszawa
14 marzec 2017 r. Katowice
Nowe oblicze wypełniania obowiązków informacyjnych na GPW i NewConnect po zmianie przepisów. Raportowanie danych niefinansowych9 luty 2017 r. Warszawa
NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, ŚWIADECTWA POCHODZENIA ENERGII, OZE – porównanie nowej i dotychczasowej ustawy – audyty energetyczne przedsiębiorstw – pozyskiwanie świadectw efektywności na nowych zasadach – obowiązki w zakresie wytwarzania energii z OZE i kogeneracji30 stycznia 2017 r. Warszawa
31 stycznia 2017 r. Katowice
Zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Szkolenie dla Kadry Zarządzającej branży wodnokanalizacyjnej i komunalnej12-13 stycznia 2017 r. Lidzbark Warmiński
ŚRODKI TRWAŁE, BUDYNKI I BUDOWLE SIECIOWE – klasyfikacja i opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, problematyka służebności przesyłu w branży energetycznej, ciepłowniczej i wodnokanalizacyjnej10 stycznia 2017 r. Warszawa
12 stycznia 2017 r. Katowice
CENY TRANSFEROWE – w branży wodnokanalizacyjnej i komunalnej – zmiany od stycznia 2017 r.6 luty 2017 r. Poznań
7 luty 2017 r. Wrocław

AKCYZA W BRANŻY ENERGETYCZNEJ – akcyza w obrocie energią elektryczną – akcyza w obrocie gazem oraz zmiany w wyrobach energetycznych23 stycznia 2017 r. Warszawa
15 luty 2017 r. Katowice
Podatkowe zamknięcie roku i pomoc publiczna w Specjalnych Stref Ekonomicznych Klasyfikacja przychodów, ponoszenie kosztów w czasie, ustalanie dochodu bądź straty na działalności zwolnionej i opodatkowanej. Kalkulacja przysługującej pomocy publicznej i poziomu jej wykorzystania30 stycznia 2017 r. Wrocław
31 stycznia 2017 r. Łódź


Budowle sieciowe i inne środki trwałe w 2016 r. w podatkach i księgowości – problemy podatku od nieruchomości, klasyfikacji i amortyzacji z aktualnym orzecznictwem w branży wodnokanalizacyjnej, energetycznej i komunalnej28 listopada 2016 r. Poznań
29 listopada 2016 r. SzczecinWARSZTATY Rozliczenia podatkowe firm działających na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Kwalifikacja przychodów, działalność zwolniona, opodatkowana, ustalanie dochodu, straty, zwolnienia z podatku. Kalkulacja przysługującej pomocy publicznej i poziomu jej wykorzystania22 listopada 2016 r. Warszawa
24 listopada 2016 r. Białystok
Wybrane problemy podatkowo – księgowe w branży energetycznej, ciepłowniczej i gazowej – świadectwa pochodzenia energii – prawa do emisji CO2 – prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii i świadectw efektywności energetycznej – środki trwałe w energetyce – podatek akcyzowy- praktyka i zmiany22-23 listopada 2016 r. Katowice
24-25 listopada 2016 r. Warszawa
POMOC PUBLICZNA, ZEZWOLENIA, NAKŁADY INWESTYCYJNE Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach22-23 listopada 2016 r. Warszawa
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2016 r. i w 2017 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany w przepisach wprowadzone i planowane17 listopada 2016 r. Katowice
20 grudnia 2016 r. Poznań
Podatkowe zamknięcie roku w spółce działającej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej – limity pomocy publicznej – działalność w strefie i poza strefą – przychody i koszty finansowe w rozliczeniach strefowych – rozliczenia związane ze sprzedażą odpadów i złomu – ceny transferowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych8 listopada 2016 r. Katowice
10 listopada 2016 r. Gdańsk
15 listopada 2016 r. Wrocław
15 grudnia 2016 r. Łódź
Ceny Transferowe- zmiany od stycznia 2017 r. – szkolenie warsztatowe14-15 listopada 2016 r. Warszawa
NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, ŚWIADECTWA POCHODZENIA ENERGII, TARYFY – skutki zmian na kształtowanie taryfy dla ciepła – umorzenie certyfikatów, opłaty zastępcze – pozyskiwanie świadectw efektywności na nowych zasadach – Wsparcie OZE i kolorowe certyfikaty – rozliczenie 2016 roku na nowych zasadach – regulacje w zakresie zapasów i paliw18 października 2016 r. Poznań
WARSZTATY Rozliczenia podatkowe firm działających na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Kwalifikacja przychodów, działalność zwolniona, opodatkowana, ustalanie dochodu, straty, zwolnienia z podatku. Kalkulacja przysługującej pomocy publicznej i poziomu jej wykorzystania12 października 2016 r. Mielec
10 października 2016 r. Łódź
18 października 2016 r. Wrocław
24 października 2016 r. Gdańsk
25 października 2016 r. Białystok

Centralizacja w zakresie rozliczania VAT przez JST po wyroku TSUE z dnia 29.09.2015r. Przygotowanie do zmian krok po kroku.26 wrzesień 2016 r. Warszawa
27 wrzesień 2016 r. Katowice
Ceny Transferowe- zmiany od 1 stycznia 2017 r.- warsztaty w praktyce firm wodnokanalizacyjnych, energetycznych i komunalnych21-23 listopada 2016 r. Zakopane
NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH MAR i MAD II SKUTKI ZMIAN DLA EMITENTÓW – nowe zasady raportowania, informacje poufne w MAR – informacja poufna na przykładach i w nowym stanie prawnym – najnowsze standardy ESMA, najnowsze praktyki KNF – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016październik 2016 r. Warszawa
NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, ŚWIADECTWA POCHODZENIA ENERGII, TARYFY – skutki zmian na kształtowanie taryfy dla ciepła – umorzenie certyfikatów, opłaty zastępcze – pozyskiwanie świadectw efektywności na nowych zasadach – Wsparcie OZE i kolorowe certyfikaty – rozliczenie 2016 roku na nowych zasadach – regulacje w zakresie zapasów i paliw – koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 w taryfie – aspekty rachunkowe świadectw pochodzenia i efektywności8 września 2016 r. Warszawa
12 września 2016 r. Katowice
Akcyza w obrocie energią i wyrobami gazowymi – praktyka i doświadczenia po zmianachwrzesień Warszawa
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY- problemy branży wodnokanalizacyjnej, energetycznej i komunalnej3 października 2016 r. Warszawa
14 października 2016 r. PoznańJednolity Plik Kontrolny oraz Ceny Transferowe w branży wodnokanalizacyjnej, energetycznej i ciepłowniczej27-29 lipca 2016 r. Kołobrzeg
Specjalne Strefy Ekonomiczne – koszty inwestycji kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną; ustalanie dochodu z działalności zwolnionej z opodatkowania; rozliczanie pomocy publicznej27 czerwca 2016 r Wrocław
5 lipca 2016 r. Katowice
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – SZKOLENIE DLA ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI22 czerwiec 2016 r. Kraków
NAJISTOTNIEJSZE ASPEKTY REGULACJI RYNKÓW CIEPŁA: narzędzia regulacyjne, wybrane aspekty kształtowania taryf, uzasadniony zwrot z kapitału, regulacje w zakresie zapasów i paliw, koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 w taryfie21 czerwiec 2016 r. Katowice
23 czerwiec 2016 r. Warszawa
Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej14 czerwiec 2016 r. Warszawa
Szkolenie Specjalne Strefy Ekonomiczne: Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach21 czerwiec 2016 r. Łódź
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych31 maja 2016 r. Warszawa
17 czerwca 2016 r. Poznań
24 czerwca 2016 r. Łódź
Akcyza w obrocie energią i wyrobami gazowymi – praktyka i doświadczenia po zmianach24 maj 2016 r. Katowice
8 czerwiec 2016 r. Warszawa
Szkolenie Specjalne Strefy Ekonomiczne: Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach23 maj 2016 r. Łódź
7 czerwiec 2016 r. Gdańsk
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2016 r. – zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. praktyka, orzecznictwo19 maj 2016 r. Wrocław
24 maj 2016 r. Warszawa
Specjalne Strefy Ekonomiczne – koszty inwestycji kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną; ustalanie dochodu z działalności zwolnionej z opodatkowania; rozliczanie pomocy publicznej13 maj 2016 r. Białystok
20 maj 2016 r. Katowice
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce jednostek budżetowych5 maj 2016 r. Warszawa
Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek budżetowych, również po zmianach przepisów w tym zakresie25 kwiecień 2016 r. Warszawa
Wydatki strukturalne jednostek sektora finansów publicznych25 kwiecień 2016 r. Warszawa
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH – zasada business judgment rule, problematyka działania na szkodę spółki, zarządzanie grupą kapitałową, Dyrektywa 2014/56/UE versus dyrektywa 2006/43/WE, Komitety audytu – członkowie, zadania, sankcje, planowane zmiany, współpraca z biegłym rewidentem- zmiany od 2016 r.20 kwiecień 2016 r. Warszawa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – SZKOLENIE DLA ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI19 kwiecień 2016 r. Warszawa
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 r. oraz najnowsze zmiany w umowach cywilnoprawnych, Prawie Pracy i ubezpieczeniach18-19 kwiecień 2016 r. Poznań
Specjalne Strefy Ekonomiczne – koszty inwestycji kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną; ustalanie dochodu z działalności zwolnionej z opodatkowania; rozliczanie pomocy publicznej15 kwiecień 2016 r. Łódź
22 kwiecień 2016 r. Mielec
6 maj 2016 r. Gdańsk

VAT – problematyczne zagadnienia i praktyczne odpowiedzi4 kwiecień 2016 r. Warszawa
SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH25 marzec 2016 r. Łódź
ŚRODKI TRWAŁE I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W FORMIE WARSZTATU PRAKTYCZNEGO DLA EKSPERTÓW TECHNICZNYCH I KSIĘGOWYCH ZE ZMIANAMI 2016 R. DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ I WODNOKANALIZACYJNEJ (nowe problemy z rozwiązaniem)15 marzec 2016 r. Katowice
17 marzec 2016 r. Wrocław
22 marzec 2016 r. Warszawa
7 kwiecień 2016 r. Poznań
8 kwiecień 2016 r. Szczecin
12 kwiecień 2016 r. Lublin
Zatrudnianie niepełnosprawnych oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem11 marzec 2016 r. Warszawa
UPRAWNIENIA DO EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ I CO2 – nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji – przydziały darmowych uprawnień dla energetyki – ujęcie księgowe praw do emisji zanieczyszczeń – aspekty podatkowe transakcji związanych z obrotem prawami do emisji CO211 marzec 2016 r. Warszawa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – SZKOLENIE DLA ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI10 marzec 2016 r. Warszawa
Szkolenie Specjalne Strefy Ekonomiczne: Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach5 kwiecień 2016 r. Katowice
22 kwiecień 2016 r. Wrocław
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz podatek od nieruchomości wraz ze służebnościami – nowy stan prawny na 2016 r. dla branży energetycznej i wodociągowej NOWA KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH i orzecznictwo na przykładach12 luty 2016 r. Katowice
17 luty 2016 r. Szczecin
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz podatek od nieruchomości wraz ze służebnościami – nowy stan prawny na 2016 r. dla branży energetycznej i wodociągowej NOWA KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH i orzecznictwo na przykładach29 luty 2016 r. Lublin
SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH26 luty 2016 r. Warszawa
Najnowsze zmiany w zakresie VAT w jednostkach sektora finansów publicznych. Skutki wyroku TSUE z dnia 29 września 2015 r. i uchwały NSA.26 luty 2016 r. Warszawa
PRAWIDŁOWE SPORZĄDZENIE BILANSU ZAMKNIĘCIA ZA 2015 R. ORAZ PRZYGOTOWANIE URZĄDZEŃ KSIĘGOWYCH W JSFP DO ICH OTWARCIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZMIANAMI24 luty 2016 r. Warszawa
Szkolenie Specjalne Strefy Ekonomiczne: Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach1 luty 2016 r. Katowice
7 marca 2016 r. Gdańsk
Wydatki strukturalne jednostek sektora finansów publicznych10 luty 2016r. Warszawa
CZAS PRACY W 2016 R.9 luty 2016 r. Gdańsk
26 luty 2016 r. Wrocław
PRAWIDŁOWE SPORZĄDZENIE BILANSU ZAMKNIĘCIA ZA 2015 R. ORAZ PRZYGOTOWANIE URZĄDZEŃ KSIĘGOWYCH W JSFP DO ICH OTWARCIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZMIANAMI26 styczeń 2016 r. Łódź
28 styczeń 2016 r. Warszawa
Specjalne Strefy Ekonomiczne 2015/2016 Nowelizacja ustawy o SSE od dnia 6 stycznia 2015 r. Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach26-27 stycznia 2016 r. Wrocław
Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. – pozytywne i negatywne aspekty funkcjonowania nowych zwolnień29 stycznia 2016 r. Katowice
9 lutego 2016 r. Warszawa
BILANS ZAMKNIĘCIA W JSFP ZA 2015 R (PRACE PRZYGOTOWAWCZE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU BUDŻETOWEGO I SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)17 grudnia 2015 r. Warszawa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH z uwzględnieniem najnowszych zmian15 grudzień 2015 r. Warszawa
17 grudzień 2015 r. Katowice
Podatki SSE 2015 – Podatkowa kwalifikacja przychodów i kosztów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w świetle najnowszych interpretacji podatkowych Ministra Finansów oraz orzeczeń sądów administracyjnych8 grudnia 2015 r. Warszawa
Specjalne Strefy Ekonomiczne – podatkowe zamknięcie 2015 roku obrotowego w spółkach SSE. Ustalanie dochodu zwolnionego i dyskontowanie otrzymanej pomocy publicznej8 grudnia 2015 r. Warszawa
9 grudnia 2015 r. Łódź
10 grudnia 2015 r. Wrocław
Zamknięcie roku 2015 w spółkach wodnokanalizacyjnych, energetycznych, ciepłowniczych i komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w gospodarce środkami trwałymi wraz z amortyzacją na 2016 r. i 2017 r., podatku od nieruchomości z orzecznictwem i służebności przesyłu oraz odszkodowań i wymogów ram taryf. VAT i CIT- aktualne orzecznictwo oraz planowane zmiany.7-9 grudnia 2015 r. Zakopane
BILANS ZAMKNIĘCIA W JSFP ZA 2015 R (PRACE PRZYGOTOWAWCZE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU BUDŻETOWEGO I SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)3 grudnia 2015 r. Łódż
Zmiany w podatku VAT w 2015 i 2016 roku dla branży wodnokanalizacyjnej, ciepłowniczej i energetycznej24 listopada 2015 r. Katowice
27 listopada 2015 r. Warszawa
NOWE REGULACJE RYNKU CIEPŁA – warsztaty uwzględniające: zmiany w obowiązku zakupu ciepła (art. 116 ustawy OZE) i zasady przyłączenia OZE do sieci, nowości w taryfach uproszczonych oraz zwrot z kapitału i opłata efektywnościowa po nowym roku, ­możliwe zmiany art. 44 ustawy – Prawo energetyczne przez ustawę REMIT, ­wszystko co warto wiedzieć o zapasach paliw w bliskim już sezonie grzewczym, ­nowości z obszaru wstrzymania dostaw paliw i energii26 listopada 2015 r. Białystok
BILANS ZAMKNIĘCIA W JSFP ZA 2015 R (PRACE PRZYGOTOWAWCZE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU BUDŻETOWEGO I SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)24 listopad 2015 r. Warszawa
25 listopad 2015 r. Łódź
Zamówienia publiczne 2015/2016 Newralgiczne zmiany związane z nową ustawą Prawo zamówień publicznych24 listopada 2015 r, Warszawa
Amortyzacja środków trwałych finansowanych przez UE, podatek od nieruchomości oraz praktyczne aspekty zamknięcia roku 2015 dla branży wodnokanalizacyjnej6 listopada 2015 r. Lublin
17 listopada 2015 r. Gdańsk
19 listopada 2015 r. Kraków
ZMIANY W PRZEPISACH AKCYZOWYCH W 2016 ROKU- Konsekwencje i możliwości oszczędności dla przedsiębiorstw energetycznych i energochłonnych6 października 2015 r. Katowice
15 października 2015 r. Warszawa
Zasady gospodarowania środkami publicznymi i odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie29 wrzesień 2015 r. Warszawa
30 wrzesień 2015 r. Katowice
Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych29 wrzesień 2015 r. Poznań
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 r. – omówienie zmian naliczania, zasad obowiązujących obecnie oraz zmian linii orzeczniczych24-25 wrzesień 2015 r. Poznań
ZMOWY PRZETARGOWE w zamówieniach publicznych– aspekty praktyczno-prawne23 wrzesień 2015 r. Warszawa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH z uwzględnieniem najnowszych zmian22 wrzesień 2015 r. Warszawa
Istotne zmiany w VAT od 1 lipca 2015 i 1 stycznia 2016. Rozwiązywanie problemów w zakresie rozliczeń VAT.28 wrzesień 2015 r. Łódź
29 wrzesień 2015 r. Warszawa
GOSPODARKA FINANSOWA I NOWA KLASYFIKACJA BUDŻETOWA W JSFP WG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W 2015 R.22 wrzesień 2015 r. Łódź
24 wrzesień 2015 r. Warszawa
Specjalne Strefy Ekonomiczne 2015 – Dyskontowanie pomocy publicznej. Nowelizacja ustawy o SSE od dnia 6 stycznia 2015 r. Najnowsze interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów administracyjnych z 2014 i 2015 roku26-28 sierpnia 2015 r. Karpacz
Zarządzanie płynnością oraz adekwatnością kapitałową w kontekście Bazylei III/CRR&CRDIV. Wyzwania stojące przed polskim sektorem finansowym.7-8 lipca 2015 r. Warszawa

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl