Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 r. – omówienie zmian naliczania, zasad obowiązujących obecnie oraz zmian linii orzeczniczych

PROGRAM:

1. Regulamin pracy a regulamin ZFŚS w 2015 r.
2. Obowiązek a dobrowolność naliczanie ZFŚS
• obowiązkowo
• nieobowiązkowo
• możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS
• jak w prawidłowy sposób wprowadzić zapisy do regulaminów wewnątrzzakładowych w sprawie nietworzenia ZFŚS w danym roku kalendarzowym
• w jaki sposób pracodawca powinien poinformować pracowników o niewypłacaniu w danym roku świadczenia urlopowego
3. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
4. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe
• zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
• wniosek o udzielenie pożyczki
• oprocentowanie pożyczki
• bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe
• zasady udzielania pomocy mieszkaniowej w formie zwrotnej (pożyczek)
• warunki zawieszenia i umorzenia pożyczki
• skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty
5. Pojęcie kryteriów socjalnych
6. Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych
• na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
• czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
• czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?
7. Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
8. Sprawdzanie kryteriów socjalnych przez organy podatkowe – nowe orzecznictwo 2015 r.
9. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu według rozporządzenia MPiPS
10. Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS
• jakie osoby bierzemy pod uwagę dokonując odpisu w danym roku kalendarzowym
• co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych
11. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS
12. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2015 roku
13. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS
14. Świadczenia urlopowe
• kiedy pracodawca będzie zobowiązany wypłacić pracownikowi świadczenia urlopowe?
• możliwość odstąpienia od wypłaty świadczenia urlopowego
• warunki jakie musi spełnić pracownik aby otrzyma dane świadczenia
• świadczenia urlopowe a przychód pracownika
14. Zmiana pracodawcy a naliczanie ZFŚS. Czy świadczenia przechodzą z pracownikiem.
15. Czego nie można finansować z ZFŚS, a co można finansować z ZFŚS
16. Trudne przypadki finansowania z ZFŚS, takie jak: imprezy integracyjne, obiady, kina, pikniki itd. – lista z rozwiązaniem czy to nie przychód dla pracownika. Jak dokumentować poprawnie te przypadki.
17. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
• jakie osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy z funduszu
• objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
• osoby przebywające na urlopach bezpłatnych
18. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów
• ograniczenie pomocy z funduszu dla osób będących emerytami lub rencistami
• kogo uważamy za emeryta lub rencistę objętego opieką socjalną
• kiedy osoba utraci status emeryta lub rencisty
19. Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS
20. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
• obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
• czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
• wybór przedstawiciela załogi pracowników
22. Administrowanie i konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS
23. Komisje socjalne – zakres kompetencji
• zasady tworzenia komisji socjalnych
• skład komisji
• komisja socjalna jako organ opiniodawczy
• komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia
24. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej
25. Działalność socjalna kosztem uzyskania przychodu
26. Wpływ rocznej korekty na wysokość kosztów uzyskania przychodu
• korekta powodująca zwiększenie odpisu
• korekta powodująca zmniejszenie odpisu
• ujemny stan funduszu
27. Oskładkowanie świadczeń z ZFŚS
28. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS
• paczki dla pracowników
• bony towarowe
• bilety i karnety dla pracowników,
• zapomogi dla pracowników
• wczasy pod gruszą
• świadczenia dla emerytów i rencistów
• dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
• dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
• wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
• rozliczenie imprezy integracyjnej
• koszt udziału pracowników w imprezie sportowej
29. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS
• wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• co musi zawierać zajęcie od komornika (lub innego organu egzekucyjnego) aby pracodawca bez żadnych konsekwencji mógł dokonać potraceń ze świadczeń socjalnych
• czy do potrąceń ze świadczeń socjalnych możemy stosować regulacje Kodeksu pracy
30. Kto odpowiada za naliczenie, rozliczenie, tematykę oraz określenie tematyki świadczeń socjalnych w jednostce w 2015 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24-25 wrzesień 2015 r. Poznań

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 980 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl