Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie Specjalne Strefy Ekonomiczne: Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników księgowości w spółkach działających na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz planujących rozpoczęcie działalności na terenie SSE. Szkolenie będzie miało formę praktycznych warsztatów, opartych na przykładach.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z praktycznymi prawno-podatkowymi aspektami prowadzenia działalności na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Zajęcia mają umożliwić poznanie zasad dotyczących rozliczeń podatkowych na terenach sse, w tym kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i ustalenie dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania, a także prezentacji uzyskanego wyniku w deklaracji CIT-8. Omówione zostaną rodzaje wydatków kwalifikowanych, uprawniających do korzystania ze zwolnienia podatkowego oraz zasady efektywnego wykorzystywania ulg, monitorowania wykorzystania pomocy publicznej w SSE, a także zasady dyskontowania pomocy publicznej i wydatków kwalifikowanych w SSE na przykładach liczbowych. Podczas zajęć zostaną omówione zasady ustalania wielkości przedsiębiorstwa (duży, średni, mały) i dodatkowych obowiązków, czy przywilejów związanych z przynależnością do odpowiedniej kategorii przedsiębiorstwa.

PROGRAM:

1. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności na terenie SSE – działalność strefowa zwolniona spod opodatkowania, działalność strefowa opodatkowana, działalność pozastrefowa
a) Obowiązek wyodrębnienia działalności zwolnionej spod opodatkowania i działalności opodatkowanej
b) Działalność prowadzona poza terenem strefy np. magazyn, biuro handlowe a obowiązek wyodrębnienia działalności pozastrefowej
c) Praktyka dotycząca wyodrębnienia działalności strefowej
d) Działalność gospodarcza prowadzona poza terenem strefy a obowiązek stosowania przepisów o cenach transferowych
e) Ustalenie momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnień podatkowych
2. Obliczenie wysokości zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w SSE – problemy praktyczne
a) Zasady obliczania wysokości zwolnienia
b) Co jest kosztem kwalifikowanym
c) Nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia podatkowego
d) Wysokość kosztów kwalifikowanych – czynniki pływające na wielkość przysługującej podatnikowi pomocy publicznej.
e) Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych oraz termin zakończenia inwestycji
f) Minimalna oraz maksymalna wielkość nakładów inwestycyjnych
g) Koszty poniesione czy zarachowane – pojawienie się problemu memoriał czy kasa – prezentacja dwóch poglądów
h) Leasing w SSE
i) Wadium
j) Skutki sprzedaży składnika majątku, z którym były związane wydatki inwestycyjne przed upływem 3 lub 5 lat
g) nowe wymogi dla kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą dla inwestycji polegającej na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa oraz dla inwestycji polegającej na dywersyfikacji produkcji istniejącego przedsiębiorstwa
3. Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu
a) przychody ze sprzedaży – wyroby gotowe, odpady, towary handlowe, materiały i surowce, usługi obce (refaktury), najmy, dzierżawy
b) przychody finansowe – lokaty, w tym owernight, obligacje, pożyczki, odsetki z rachunku bieżącego, casch poolingu, różnic kursowych, nieterminowych płatności należności
c) przychody operacyjne -sprzedaż środka trwałego, odszkodowania i kary umowne, różnice inwentaryzacyjne
4. Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów do działalności zwolnionej lub opodatkowanej
a) priorytet bezpośredniego przypisania kosztów do danego źródła przychodów
b) podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności – alokacja kosztów proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a updop
5. Określenie dochodu z działalności zwolnionej
a) Zakres działalności generującej dochód zwolniony
b) Dochód zwolniony w przypadku objęcia istniejącego zakładu granicami strefy
c) Kooperacja z zewnętrznym podwykonawcą
d) Dwa lub więcej zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy a zwolnienie z podatku dochodowego
6.Ustalenie podstawy opodatkowania (dochód/strata)
a) Ustalenie dochodu/straty na działalności strefowej oraz dochodu albo straty na działalności opodatkowanej – konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu/straty na obu rodzajach działalności (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy PDOP) oraz stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych art. 11 uPDOP)
b) Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach
c) Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wyłączenie z tej podstawy przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania (strefowej)
d) Zaliczki na podatek dochodowy
e) Rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT – 8/O
7.Zwolnienie w podatku dochodowym jako pomoc publiczna uzyskana z tytułu prowadzenia działalności strefowej
a) Moment uzyskania pomocy publicznej (dzień uzyskania pomocy publicznej) oraz nominalna wielkość pomocy publicznej
b) Porównanie zwolnienia podatkowego z dostępną pulą pomocy publicznej
c) Maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej – instrumenty maksymalizacji wielkości przysługującej pomocy publicznej
d) Łączenie pomocy publicznej – dotacje na zakup środka trwałego, zwolnienie z podatku od nieruchomości, dofinansowanie dla tworzonych nowych miejsc pracy
8. Dyskontowanie
a) znaczenie dyskontowania
b) moment poniesienia wydatku ,otrzymania pomocy, uzyskania zezwolenia
c) dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych na przykładach liczbowych
9. Status przedsiębiorstwa, a wielkość zwolnienia z opodatkowania
a) Zasady obliczania wielkości przedsiębiorstwa
b) przywileje MŚP
10. Dyskusja.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
23 maj 2016 r. Łódź
7 czerwiec 2016 r. Gdańsk

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

PROMOCJA:
490 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl