Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Skuteczne zabezpieczanie wierzytelności banku spółdzielczego

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem 2-dniowego szkolenia jest omówienie doboru i prawidłowego ustanawiania różnych rodzajów zabezpieczeń wierzytelności, z uwzględnieniem ryzyk związanych z danym typem zabezpieczenia oraz w powiązaniu z uprawnieniami klientów wynikającymi z ustaw szczególnych, które prowadzą do ograniczenia możliwości zaspokojenia się wierzyciela z zabezpieczenia.
Podczas szkolenia omówiony zostanie także sposób skutecznego zaspokojenia się banku z ustanowionego zabezpieczenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika.
Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy, osoby rozpatrujące reklamacje, pracownicy obsługujący umowy kredytów i windykację

PROGRAM:

I. Zabezpieczenia – pojęcie, cel, zasada akcesoryjności zabezpieczenia i jej konsekwencje.
II. Obowiązki i uprawnienia banku- wierzyciela związane z przyjęciem zabezpieczenia wierzytelności:
1. Znaczenia baz informacyjnych i Krajowego Rejestru Zadłużonych przy ustanawianiu zabezpieczeń.
2. Podział prawnych zabezpieczeń wierzytelności.
3. Ocena ryzyka towarzyszącego poszczególnym rodzajom zabezpieczeń.
4. Koszty ustanowienia i egzekwowania poszczególnych rodzajów zabezpieczeń.
5. Wpływ zmiany umowy kredytowej w czasie trwania umowy (odnowienie, ugoda, aneks) na los zabezpieczeń.

III. Instrumenty prawne podobne do zabezpieczeń („quasi zabezpieczenia”):
1. Pełnomocnictwo do rachunku.
2. Przystąpienie do długu.

IV. Podmioty uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu ustanawiającego
i przyjmującego zabezpieczenie:
1. Zasady ustalania osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie ustanawiania zabezpieczeń.
2. Problem oznaczenia dłużnika i składania podpisów.
3. Zasady składania oświadczeń woli przez pełnomocników i prokurentów.
4. Wpływ małżeńskich ustrojów majątkowych na ustanawianie i egzekwowanie zabezpieczeń.
5. Zasady składania oświadczeń woli przez JST.

V. Zabezpieczenia osobiste:

1.Weksel:
a) ustawowe elementy weksla in blanco istotne dla ważności weksla,
b) porozumienie wekslowe (deklaracja do weksla in blanco):
o charakter prawny porozumienia,
o forma porozumienia,
o treść porozumienia wekslowego,
o wypełnienie weksla in blanco niezgodnie z zawartym porozumieniem
– konsekwencje prawne.
c) zarzuty wekslowe przysługujące dłużnikowi wekslowemu:
d) postępowanie z wekslem po wygaśnięciu zabezpieczonej wierzytelności – zasady działania banku.
e) ograniczenia uprawnień banku w obrocie konsumenckim,
f) poręczenie wekslowe – zasady prawidłowego przyjęcia zabezpieczenia.

2. Przelew wierzytelności (cesja):
a) umowa cesji,
b) zasady zawiadamiania dłużnika,
c) cesje z umów najmu, kontraktów, wierzytelności od JST, kontraktów z NFZ,
d) cesja z umów ubezpieczania.
.
3. Poręczenie:
a) umowa poręczenia – forma i treść,
b) problem tajemnicy bankowej wobec poręczyciela – jak go uniknąć?
c) solidarna odpowiedzialność poręczyciela,
d) szczególne obowiązki banku – zasady zawiadamiania dłużnika.

4. Gwarancja bankowa:
a) pojęcie,
b) treść gwarancji bankowej,
c) zasady dochodzenia roszczeń.

5. Akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji:
a) treść aktu notarialnego,
b) obowiązek wierzyciela jako niezbędny element akt notarialnego, w którym dłużnik poddaje się egzekucji,
c) zasady nadawania aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności,
d) koszty postępowania klauzulowego.

6. Oświadczenie patronackie:
a) charakter prawny i skutki oświadczenia patronackiego,
b) treść oświadczenia patronackiego.
DZIEŃ 2
VI. Zabezpieczenia rzeczowe:
1. Przewłaszczenie na zabezpieczenie:
a) analiza umowy przewłaszczenia,
b) zasady prowadzenia windykacji – ryzyka i koszty.

2. Zastaw i zastaw rejestrowy:
a) pojęcie i podstawowe różnice obu zabezpieczeń,
b) kolejność zaspokajania wierzycieli,
c) zasady składania wniosku o wpis prawa do rejestru zastawów i jego koszty,
d) zasady zaspokajania się wierzyciela z przedmiotu zastawu.

3. Zastaw finansowy:
a) przedmiot zastawu,
b) umowa o ustanowienie zabezpieczenia finansowego,
c) wykonywanie uprawnień i zaspokajanie się uprawnionego z zabezpieczenia finansowego,
d) przepis kolizyjny i jego skutki dla dochodzenia roszczeń uprawnionego z zastawu.

4. Kaucja.
5. Blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym.
6. Zabezpieczenia na instrumentach finansowych:
a) rodzaje instrumentów finansowych,
b) sposób zabezpieczenia.
7. Hipoteka:
a) ustanowienie hipoteki – regulacja Prawa bankowego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
b) przedmiot hipoteki,
c) zasady zabezpieczania wielu wierzytelności (umowy ramowe, wierzytelności przyszłe, wierzytelności w różnych walutach),
d) zmiana treści wierzytelności a zmiana treści hipoteki,
e) pierwotne i wtórne nadzabezpieczenie – roszczenia do wierzyciela hipotecznego,
f) dysponowanie opróżnionym miejscem hipotecznym,
g) administrator hipoteki,
h) wygaśnięcie i wykreślenie hipoteki.
VII. Skuteczna ochrona zabezpieczeń banku przed ich utratą w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika:
1. Zaspokojenie się banku z zabezpieczenia rzeczowego: hipoteki, zastawu rejestrowego.
2. Zaspokojenie się banku z zabezpieczenia osobistego: współkredytobiorcy, poręczyciela, poręczyciela wekslowego:
a) termin wymagalności roszczenia wobec osób zabezpieczających dług osobiście,
b) wysokość zobowiązania dłużnika a wysokość zobowiązania osób zabezpieczających dług osobiście.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
25-26 marca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 890zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl