Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym 2023 r. – trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, zmiany przepisów wprowadzone i planowane.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie wprowadzonych zmian w zakresie podatku VAT oraz wskazanie orzecznictwa sądowego w sprawach bieżących.
W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia wnikające z najnowszych interpretacji i wyroków dotyczących podatku VAT, w obszarach budzących istotne trudności i wątpliwości interpretacyjne.
Prowadzący odpowiada na bieżąco na pytania przedstawiane przez Uczestników w trakcie szkolenia, a w końcowej części szkolenia zaplanowano dodatkowy czas na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi z całego zakresu szkolenia.
Szkolenie skierowane jest do jest do głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się ewidencją podatkową oraz prowadzących rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym.

PROGRAM:

1. Harmonizacja warunków stosowania stawki 0% przy WDT w całej UE, zmiany dotyczące transakcji łańcuchowych:
a) omówienie aktualnych przepisów unijnych w zakresie WDT,
b) nowe przesłanki materialne do stosowania stawki 0%,
c) jakich dokumentów dla zastosowania stawki 0% wymagają przepisy unijne?
d) czy podatnik musi posiadać wszystkie dokumenty przewidziane w rozporządzeniu 282/2011 i w jakich terminach powinien je zgromadzić, żeby zastosować 0% stawkę VAT?
e) zmiany sposobu ustalania miejsca opodatkowania VAT dostaw w ramach transakcji z udziałem większej liczby podmiotów (tzw. transakcje łańcuchowe).
2.Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
a) definicja WDT,
b) moment powstania obowiązku podatkowego,
c) zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania),
d) podstawa opodatkowania WDT,
e) warunki stosowania 0% stawki VAT,
f) szczególne przypadki WDT,
g) korekty in plus i in minus w zakresie WDT – zasady rozliczania po ostatnich zmianach.
3.Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a) pojęcie WNT,
b) obowiązek podatkowy – znaczenie daty wystawienia faktury,
c) reguły rozliczania zaliczek na poczet WNT,
d) podstawa opodatkowania w WNT,
e) przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
f) kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej,
g) korekty in minus i in plus w zakresie WNT – zasady rozliczania po ostatnich zmianach.
4.Korekty rozliczeń WNT po nowemu:
a) czy po wyroku TSUE o sygn. C-895/19 można bez ograniczeń wykazywać podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dla WNT?
b) zakres wyroku – czy można się na niego powoływać tylko w przypadku WNT?
c) wyrok a możliwość żądania zwrotu zapłaconych od 2017 r. odsetek za zwłokę,
d) nowe reguły korekt rozliczeń obowiązujące od 7 września 2021 r.
5. Pakiet paliwowy w praktyce:
a) terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
b) reguły dokonywania transakcji,
c) ostatnie zmiany w przepisach,
d) skutki wyroku TSUE z 9 września 2021 r., ostatnie zmiany w przepisach mające na celu implementację wyroku.
6.Pojęcie magazynu konsygnacyjnego (call-of-stock) i zasady wykorzystania tej instytucji.
7.Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku VAT:
a) kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa,
b) pojęcie dostawy ruchomej,
c) znaczenie warunków Incoterms dla sposobu opodatkowania transakcji łańcuchowej,
d) nowe przepisy dotyczące transakcji łańcuchowych między podmiotami unijnymi,
e) zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych wprowadzone od 1 października 2021 r.
8.Sposób rozliczenia transakcji trójstronnych:
a) miejsce dostawy w transakcjach wielostronnych,
b) obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
c) stosowanie procedury uproszczonej – warunki wykorzystania tej instytucji.
9. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru (dostawa z montażem):
a) nabywca towaru jako podatnik,
b) podstawa opodatkowania,
c) obowiązek podatkowy.
10. Eksport towarów:
a) definicja eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) obowiązek podatkowy,
d) zaliczki w eksporcie, wydłużenie terminu na dokonanie dostawy,
e) podstawa opodatkowania,
f) dokumentowanie prawa do stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim.
11. Import i eksport usług:
a) pojęcie importu i eksportu usługi,
b) omówienie definicji podatnika stosowanej na potrzeby importu usług,
c) miejsce świadczenia usług transgranicznych – reguły ogólne,
d) szczególne przypadki określania miejsca świadczenia,
e) zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,
f) podstawa opodatkowania w imporcie usług,
g) usługi ciągłe w imporcie usług,
h) rozliczanie eksportu usług,
i) skutki wyroku TSUE z 18 marca 2021 r. (C 895/19),
j) korekty in plus i in minus – rozliczenie dla eksportu usług oraz importu usług.
12. Pakiet SLIM VAT 2 w zakresie obrotu międzynarodowego:
a) usunięcie 3-miesięcznego ograniczenia w odliczaniu VAT w przypadku importu usług i WNT,
b) dodanie przepisów określających sposób ujmowania korekt in minus w przypadku WNT i importu usług,
c) wyraźne określenie zasad rozliczania transakcji łańcuchowych, jeżeli transport organizuje pierwszy lub ostatni podmiot w łańcuchu.
13. Pakiet SLIM VAT 3 w zakresie obrotu międzynarodowego:
a) nowa regulacja dotycząca momentu rozliczania WDT,
b) dodanie szczegółowych przepisów dotyczących ustalania właściwych kursów walut,
c) likwidacja wymogu uzyskania faktury dla WNT.
14. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
23 stycznia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl