Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Specjalne Strefy Ekonomiczne 2015 – Dyskontowanie pomocy publicznej. Nowelizacja ustawy o SSE od dnia 6 stycznia 2015 r. Najnowsze interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów administracyjnych z 2014 i 2015 roku

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień związanymi z prowadzeniem działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, tj.:
– uzyskania, cofnięcia i wygaszenia zezwolenia (minimalne konieczne nakłady inwestycyjne, zmiany treści uzyskanego zezwolenia, wygaszenie zezwolenia w przypadku ponoszenia strat na działalności zwolnionej lub po wykorzystaniu przysługującego limitu pomocy publicznej);
– kosztów kwalifikowanych (zasady zaliczania wydatków inwestycyjnych do kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą, okres ponoszenia kosztów kwalifikowanych, dyskontowanie kosztów kwalifikowanych, kontrola realizacji warunków Zezwolenia);
– ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania (zasady kwalifikacji przychodów do działalności zwolnionej i opodatkowanej, ustaleniem kosztów bezpośrednich, pośrednich i wspólnych dla danego źródła przychodów, obliczaniem proporcji przychodowej, problem straty na działalności zwolnionej z opodatkowania);
– rozliczanie pomocy publicznej (ustalanie wielkości przedsiębiorstwa, maksymalna intensywność pomocy, obliczaniem limitu przysługującej pomocy publicznej, kumulacją pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję, dyskontowanie pomocy publicznej);
– nowelizacja ustawy o SSE 2015 (istotną częścią szkolenia jest przedstawienie zmian wprowadzonych od dnia 6 stycznia 2015 r. do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych obejmujących m.in. nowe zasady wygaszania i cofania zezwoleń, przechowywanie dokumentów podatkowych, zmiany zezwoleń co do liczby nowych miejsc pracy itp.

Korzyści: Uczestnictwo w szkoleniu zapewni przyswojenie zasadniczych pojęć i zagadnień stanowiących o specyfice działalności strefowej, a równocześnie umożliwi nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych dla samodzielnego rozwiązywania pojawiających się problemów związanych z działalnością na terenie strefy, takich jak obliczanie i dyskontowanie kosztów kwalifikowanych, rozliczanie pomocy publicznej udzielanej w różnych formach, dokonywania podziału dochodu na opodatkowany i zwolniony oraz prawidłowe wykazywanie go w deklaracjach podatkowych.

PROGRAM:

Dzień I – Zezwolenie, koszty kwalifikowane oraz pomoc publiczna

1. Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE
1.1. Okres obowiązywania (ważności) zezwoleń na prowadzenie działalności na terenach SSE; Przedłużanie okresu obowiązywania (ważność) uprzednio wydanych zezwoleń przez Ministra Gospodarki w przypadku wydłużenia okresu istnienia SSE w Polsce – praktyka;
1.2. Przedmiot działalności gospodarczej określony w zezwoleniu; Klasyfikacje PKWiU 2008 a zmiana zezwolenia; Opinia statystyczna GUS a kwalifikacja przychodu;
1.3. Utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie związku z nową inwestycją; Obliczanie bazy zatrudnienia na dzień uzyskania zezwolenia; Przyrost miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie; Utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy;
1.4. Minimalna i maksymalna wielkość nakładów inwestycyjnych określona w Zezwoleniu; Różnice w warunkach pomiędzy zezwoleniami (ponad;co najmniej;); Wartość nominalna czy zdyskontowana kosztów kwalifikowanych;
1.5. Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych a termin zakończenia inwestycji; Czy istnieje konieczność oddania środka trwałego do użytkowania (przyjęcie do ewidencji) w terminie do zakończenia inwestycji ?;
1.6. Zmiana warunków określonych w zezwoleniu na wniosek inwestora; Praktyka Ministra Gospodarki; Problem odpadów produkcyjnych;
1.7. Kontrola warunków zezwolenia przez Zarządzającego SSE;
1.8. Przesłanki cofnięcia zezwolenia; Wyjaśnienie pojęcia „rażące uchybienie warunkom zezwolenia”; Praktyka co do wezwań do usunięcia uchybień stwierdzonych w czasie kontroli;
1.9. Wniosek inwestora o wygaszenie zezwolenia – obecne regulacje wynikające z ustawy o SSE po nowelizacji 2015; Praktyka Ministra Gospodarki w przedmiocie wydawania decyzji o wygaszeniu zezwolenia;

2. Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną (ŚT i WNiP)
2.1. Kwalifikacja wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do kosztów kwalifikowanych inwestycji omawiana będzie z podziałem na okresy wydawania zezwoleń: od 1.01.2007 r. do 30.06.2014 r. oraz koszty kwalifikowane inwestycji realizowanych od dnia 1 lipca 2014 r. (omówione na podstawie Wytycznych);
2.2. Koszty inwestycji – jakie wydatki zalicza się na wartość początkową ŚT i WNiP wg ustawy o CIT/PIT oraz ustawy o rachunkowości – różnice;
2.3. Moment poniesienia kosztu inwestycyjnego według zasady kasowej lub memoriałowej – odmienne stanowiska judykatury oraz Ministerstwa Finansów;
2.4. Okres ponoszenia wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych; Moment, od którego dopuszczalne jest rozpoczęcie ponoszenia kosztów kwalifikowanych wg unijnych Wytycznych; Problem rozliczania zaliczek wg metody kasowej; Data zakończenia inwestycji;
2.5. Obowiązek poniesienia wydatków kwalifikowanych na terenie strefy a przenoszenie ŚT;
2.6. Omówienie poszczególnych wydatków inwestycyjnych na środki trwałe:
2.6.1. Nabycie lub wytworzenie środków trwałych, ich rozbudowę lub modernizację;
2.6.2. Leasing finansowy (najem, dzierżawa) maszyn i urządzeń;
2.6.3. Najem lub dzierżawa budynków, budowli i gruntów;
2.7. Obowiązek nabywania wyłącznie nowych środków trwałych prze dużych przedsiębiorców;
2.8. Przesłanki zaliczania do kosztów kwalifikowanych wydatków na WNiP;
2.9. Zakaz sprzedaży środka trwałego przed upływem 5 lub 3 lat od przyjęcia go do ewidencji; a likwidacja środka trwałego z przyczyn technicznych (zużycie, zniszczenie);

3. Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną ze względu na utworzenie nowych miejsc pracy
3.1. Obliczanie „bazy” tj. średniego zatrudnienia w przedsiębiorstwie za okres 12 (lub 6) miesięcy przed dniem uzyskania Zezwolenia;
3.2. Obliczanie przyrostu netto miejsc pracy w przedsiębiorstwie, w wysokości założonej w Zezwoleniu, powyżej średniego zatrudnienia z okresu przed uzyskaniem Zezwolenia;
3.3. Obowiązek utrzymania nowoutworzonych miejsc pracy przez okres 5 lub 3 lat;
3.4. Dwuletnie wynagrodzenie brutto nowego pracownika oraz składki ZUS pracodawcy jako koszt kwalifikowany;

4. Wielkość przysługującej pomocy publicznej
4.1. Maksymalna wielkość pomocy publicznej przysługująca inwestorom w zależności od miejsca lokalizacji inwestycji (regionu) omawiana będzie z podziałem na okresy wydawania zezwoleń: od 1.01.2007 r. do 30.06.2014 r. oraz od dnia 1 lipca 2014 r. zgodnie z przyjętą Mapą Pomocy regionalnej;
4.2. Podwyższony współczynnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla Małych i Średnich przedsiębiorstw;
4.2.1. Zasady i warunki kwalifikacji przedsiębiorców jako Małych i Średnich przedsiębiorców w poszczególnych okresach;
4.3. Dyskontowanie wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych na dzień uzyskania Zezwolenia;
4.4. Obliczenie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej;
4.5. Łączenie pomocy publicznej na tę samą inwestycję (np. dotacji bezpośrednich na zakup środków trwałych, zwolnienia z podatku od nieruchomości, dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy) do wysokości maksymalnego pułapu pomocy przysługującego przedsiębiorcy;

5. Zmiany w ustawie o SSE od dnia 6 stycznia 2015 r.
5.1. Wprowadzenie przesłanek wnioskowania o wygaśnięcie zezwolenia przez inwestora;
5.2. Wprowadzenie nowej możliwości cofnięcia zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy;
5.3. Wprowadzenie obowiązku zwrotu pomocy publicznej w przypadku cofnięcia zezwolenia;
5.4. Wprowadzenie obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej przez okres 10 lat w przypadku skorzystania z pomocy publicznej;
5.5. Dopuszczalność wniosku o zmianę zezwolenia w zakresie redukcji pułapu zatrudnienia o maksymalnie 20% bez względu na datę wydania zezwolenia;
5.6. Wprowadzenie wniosku o udzielnie pomocy;

Dzień II – Ustalanie dochodu zwolnionego oraz rozliczanie pomocy publicznej

1. Zasady kwalifikacja przychodów na terenie SSE – zagadnienia ogólne:
1.1. Przedmiot działalności gospodarczej określony w Zezwoleniu wg klasyfikacji PKWiU/PKD;
1.1.1. Pomocnicza rola opinii GUS ws klasyfikacji poszczególnych wyrobów lub usług;
1.2. Obowiązek wytworzenia wyrobów lub usług na terenie SSE – aspekt terytorialny;
1.2.1. Problem tzw. definicji wyrobu strefowego – wytworzenie, przetworzenie lub obróbka;
1.3. Kwalifikacja przychodów uzyskiwanych z tytułu usług świadczonych częściowo poza terenem SSE (usługi kompleksowe) – zasady postępowania;
1.3.1. Usługi transportowe świadczone w zw z dostawą wyrobu strefowego;
1.3.2. Usługi serwisowe świadczone poza terenem strefy w zw z dostawą wyrobu strefowego;
1.3.3. Usługi montażu i instalacji poza terenem strefy wyrobów wytworzonych na terenie SSE;
1.4. Prowadzenie działalności na terenie SSE oraz poprzez stały zakład położony poza terenem SSE przy wspólnej produkcji lub świadczeniu usług – problematyka stosowania przepisów o cenach transferowych w SSE;

2. Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów:
2.1. Przychody ze sprzedaży:
2.1.1. Wyrobów gotowych określonych w Zezwoleniu, wytworzonych na terenie strefy;
2.1.2. Odpadów (złom, szkło, makulatura itp.);
2.1.3. Toolingu (narzędzi, obciążenie kosztami przygotowania produkcji);
2.1.4. Uprawnień do emisji Co2;
2.2. Towarów handlowych;
2.2.1. Materiałów i surowców;
2.2.2. Części zamiennych i akcesoriów do wyrobów strefowych;
2.2.3. Refakturowania usług obcych (np. transportowych);
2.2.4. Usług najmu i dzierżawy;
2.2.5. Zestawów, pakietów lub mieszanek wyrobów strefowych i towarów handlowych;

3. Przychody finansowe i operacyjne
3.1. Odsetki o charakterze zwrotu z inwestycji kapitałowej: z lokat terminowych (w tym z tzw. overnightów), z udzielonych pożyczek, z obligacji itp.;
3.1.1. Odsetki z działalności strefowej: z rachunku bieżącego, z cash poolingu, od nieterminowych płatności należności;
3.2. Przychody z tytułu dodatnich różnic kursowych od należności, zobowiązań, własnych środków pieniężnych, spłacanych kredytów i pożyczek w walucie;
3.2.1. Różnice pomiędzy stosowaniem rachunkowej metody ustalania różnic kursowych dla celów podatkowych a stosowaniem metody podatkowej;
3.3. Przychody z tytułu premii pieniężnych i bonusów;
3.4. Konieczność odrębnego ujmowania (dokonania wydzielenia organizacyjnego – wydzielenia rachunkowego) przychodów finansowych związanych z działalnością zwolnioną;
3.5.1. Sprzedaż środków trwałych;
3.5.2. Odszkodowania i kary umowne;
3.5.3. Przychody z tytułu różnic inwentaryzacyjnych (nadwyżki);
3.5.4. Umorzone i przedawnione zobowiązania;

4 Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów;
4.1. Priorytet przyporządkowania kosztów o charakterze bezpośrednim do danego źródła przychodów;
4.1.1. Zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów (np. techniczny koszt wytworzenia wyrobu, cena nabycia towaru handlowego; koszt nabycia refakturowanych usług, nieumorzona wartość początkowa likwidowanego środka trwałego, wyszacowany koszty wytworzenia odpadów itp.);
4.2. Kwalifikacja kosztów związanych z nabyciem usług obcych, wyświadczonych fizycznie poza terenem SSE przez osoby trzecie, a zużytych do wytworzenia wyrobu gotowego w SSE;
4.3. Przyporządkowanie kosztów pośrednich (np. sprzedaży, w tym transportu) w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności;
4.3.1. Dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności;
4.4. Podział kosztów pośrednich wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP;
4.4.1. Ustalenie proporcji przychodowej; Niedopuszczalność stosowania innych proporcji;
4.5. Praktyczny aspekt korekty kosztów o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (NKUP) przy przejściu z wyniku bilansowego na podatkowy;

5. Ustalanie dochodu bądź straty
5.1. Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP).
5.2. Stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych art. 11 uPDOP).
5.3. Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach;
5.4. Prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8/8O (na przykładach);
5.5. Definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania);

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26-28 sierpnia 2015 r. Karpacz

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: Zakwaterowanie od 26.08 od godz. 14.00 do 28.06 do godz. 13.00 w pokojach 2 osobowych (korzystanie z pokoju 1 osobowego wiąże się z dopłatą 250 zł), pełne wyżywienie od kolacji w dniu 26.08 do obiadu 28.08, korzystanie z atrakcji hotelu (basen, jacuzzi , sauna, fitness, uroczysta kolacja lub grill, uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat). Szkolenie odbędzie się w Hotelu Dziki Potok*** ul. Myśliwska 22 Karpacz www.dzikipotok.karpacz.pl

PROMOCJA:
1690 zł + VAT przy zgłoszeniach do 31 lipca lub przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 1790 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl